Všestrannost a bezpečnost…žhavé téma

29. 8. 2022 Gabriela Rotová Autor fotek: Pixabay

Ještě jsme nestačili vymazat z paměti fatální úraz koně Allstar B britské jezdkyně Rosalind Canter na červencovém Světovém jezdeckém festivalu v Cáchách a už se zhmotnil další smutný příběh, který se týká všestrannosti. V průběhu terénní zkoušky finále Zlaté podkovy utrpěl kůň Lysyan, kterého sedlala Kristýna Přikrylová, tříštivou zlomeninu spěnkové kosti a musel být přítomným veterinárním lékařem uspán.

Není mezi námi mnoho těch, kterým se při podobných událostech srdce na chvíli nezastaví. V koutku duše se jich totiž obáváme všichni, a to i když naši koně nebo blízcí nesportují. Fatální nehody nikdo prožít ani vidět opravdu nechceme. A na popularitě v očích veřejnosti to samozřejmě našemu sportu také nepřidá.

Badminton-HT-XC-for-H-H-2018-190-203538701-256006082.jpg

Úrazy ve všestrannosti

Každý pád či zranění, které mají fatální následky, oživí – a měly by oživit – otázky týkající se bezpečnosti. Je ale vůbec možné míru rizika snížit? Lze zajistit, aby byla všestrannost pro koně a jezdce bezpečnější? Nová studie, kterou financovala Fédération Equestre Internationale (FEI) event, dává naději.

Vážná a často i fatální zranění koně i jezdce nejsou ve všestrannosti výjimečná a rizika spojená s touto sportovní disciplínou jsou všeobecně dobře známá. Všechny národní federace jsou FEI dlouhodobě povzbuzovány, aby prováděly studie a iniciativy s cílem snížit míru rizika spojeného s terénní částí zkoušky. A faktem rovněž je, že za posledních dvacet let byly provedeny různé změny pravidel, které se v souvislosti s bezpečností týkaly stavby tratí, překážek i formátu soutěže. Přesto ale doposud neexistovala žádná studie, která by zkoumala reálné důsledky těchto změn. A to navzdory tomu, že faktory, jako je umístění a konstrukce překážek, zásadním způsobem ovlivňují bezpečnost terénní zkoušky. Nová data, a tak i možnost identifikace rizikových aspektů, přinesla až nedávno publikovaná retrospektivní studie.

Studie

V rámci studie Fédération Equestre Internationale eventing: Fence-level risk factors for falls during the cross-country phase (2008–2018) byl analyzován mimořádně rozsáhlý objem dat. Zpracovány byly údaje o startech všech koní ve všech státech, kteří se účastnili soutěžích všestrannosti na úrovni CI (Councours Interntional) a výše od ledna 2008 do prosince 2018 (nebyla zahrnuta data týkající se soutěží na národní úrovni). Pro představu o objemu dat: ve sledovaném období se uskutečnilo 6450 soutěží všestrannosti na mezinárodní a vyšší úrovni (olympijské hry, WEG), v nichž se objevilo 204 399 specifických překážek. V rámci všech těchto soutěží bylo uskutečněno 202 772 startů a z toho 190 429 dvojic absolvovalo terénní zkoušku. V rámci všech soutěží bylo zaznamenáno celkem 10 519 pádů (to činí 5,2 %), přičemž 9 358 – tedy 89 % – pádů se stalo v rámci terénní zkoušky. Závěry studie tedy vychází z analýzy skutečně velkého množství jednotlivých pokusů o překonání překážky – individuální skok (jeden skokový pokus rovná se jeden kůň, který se pokouší zdolat jeden konkrétní skok). Přínosem pro přesnou analýzu dat byla skutečnost, že součástí databáze FEI jsou formuláře o hlášení pádu, kam jsou zaznamenávány nejen pády, ale i jejich okolnosti.

Unknown-3.jpeg

Analýza dat

Za pomoci analýzy dat bylo identifikováno deset typů překážek, u kterých byla zjištěna vyšší pravděpodobnost pádu, a sedm typů překážek, u nichž byla identifikována snížená pravděpodobnost pádu. K překážkám s vyšší pravděpodobností pádu patří překážky, které mají nájezd z kopce a překážky skákající se z kopce dolů, kde doskok koně je níž než odskok (poměr pravděpodobnosti [OR] 1,35, 95% interval spolehlivosti [CI] 1,19–1,52), překážky s doskokem do vody (OR 1,82, CI 1,62–2,01), překážky se shoditelnými prvky (OR 1,28, CI 1,15–1,41) a také o druhé a další prvky kombinovaných překážek (OR 1,33 CI 1,25–1,42 pro druhý prvek, OR 1,21 CI 1,10–1,32 pro další prvky).

Statistika pádů podle typu překážky v soutěžích všestrannosti FEI v letech 2008 až 2018

Fence type Fences Fences with at least one fall (%) Fence-type definitions
Total 204 399 8253 (4.0%)
A0 1850 97 (5.2%) A: post and rails
A1 8893 428 (4.8%)
A2 2142 90 (4.2%)
A3 3475 111 (3.2%)
A4 936 37 (4%)
B1 5653 229 (4.1%) B: palisade
B2 1879 85 (4.5%)
C1 6713 228 (3.4%) C: square spread
C2 10 761 356 (3.3%)
C3 17 345 585 (3.4%)
D1 2816 80 (2.8%) D: ascending spread
D2 5117 136 (2.7%)
D3 19 021 466 (2.4%)
D4 5868 172 (2.9%)
E1 9467 400 (4.2%) E: brush
E2 12 923 462 (3.6%)
E3 4306 199 (4.6%)
E4 3612 252 (7%)
E5 464 17 (3.7%)
E6 2992 86 (2.9%)
F1 24 133 1173 (4.9%) F: round
F2 17 614 565 (3.2%)
G1 2172 157 (7.2%) G: corner
G2 1801 122 (6.8%)
G3 7394 600 (8.1%)
H1 5871 283 (4.8%) H: Trakehner
H2 180 12 (6.7%)
H3 253 13 (5.1%)
J1 67 3 (4.5%) J: step
J2 1707 197 (11.5%)
J3 2208 119 (5.4%)
J4 3884 108 (2.8%)
J5 4977 147 (3%)
K 330 15 (4.5%) K: water (‘splash’)
L 3722 161 (4.3%) L: ditch
Other 1301 43 (3.3%)
Unknown 552 19 (3.4%)

evj13863-fig-0001-m-1-.jpg

Schémata všech typů překážek použitých v terénních zkouškách FEI soutěží všestrannosti v letech 2008 až 2018. Obrázek je převzat z dokumentu FEI. 

Jak je možné, že překážky se shoditelnými schválenými bezpečnostními prvky, jejichž použití je FEI doporučeno pro všechny národní a mezinárodní závody, mají vyšší riziko pádu? Zdá se, že se může jednat o chybu v úsudku jak na straně jezdce, tak i stavitele trati. Je možné, že překážky se shoditelnými prvky mohou v jezdcích vyvolávat dojem, že je lze snadněji překonat, a proto je vnímají s menší obezřetností a nemají k nim odpovídající respekt. Stavitelé tratí zase mohou záměrně stavět překážky náročnější, protože je ovlivňuje vědomí přítomnosti bezpečnostních prvků. Kde je pravda, nevíme, a proto by bylo vhodné podrobit tyto závěry dalšímu výzkumu. Ze získaných dat byly vyvozeny i další závěry. Některé překážky jsou primárně navrženy tak, aby jejich překonání bylo extrémně náročné pro koně a jezdce, a to samozřejmě koreluje s pravděpodobností pádu na nich. Příkladem je seskok do vody.

Doporučení, která vyplývají z analýzy dat, jsou následující:

  • Náročné/nejnáročnější překážky by měly být umístěny v blízkosti startu
  • Technicky náročné překážky by neměly být kombinovány se seskoky a skoky do vody
  • V kombinovaných překážkách by se měla snížit náročnost jejich jednotlivých prvků
  • Vždy je třeba zohlednit a také nepodceňovat skutečnost, že všechny rizikové faktory na úrovni akce jsou statisticky významně spojeny s pravděpodobností pádu (koně nebo sportovce)

Data rovněž doložila, že překonání překážek v soutěžích na úrovni 3* nebo 4* jsou s pády spojena s větší pravděpodobností, než překážky v soutěžích 1* a 2*, což ale není příliš překvapivé. Soutěže na úrovni tří a čtyř hvězd samozřejmě jsou delší a obsahují obtížnější překážky a jejich kombinace. Lze tedy očekávat, že překonávání překážek na této úrovni bude mít za následek více pádů na překážkách, než je tomu na úrovni 1* a 2*, a to i pokud přihlédneme ke skutečnosti, že na vyšší úrovni soutěží kvalitnější koně nebo kombinace kůň-jezdec. Tento závěr je ale v přímém rozporu s doporučením, které obsahují naše Směrnice pro stavbu terénních tratí ve všestrannosti. Zde totiž tučně zvýrazněný nalezneme následující text: „Především na nižších úrovních je třeba věnovat pozornost tomu, jakým způsobem a kde jsou překážky postaveny a umístěny.“ Jak věta sama, tak i slovo „především“ je v daném kontextu tak trochu oxymóron. 

weg-1987681-960-720.jpg

Co z dat vyplývá

Velmi potěšující skutečností je zjištění, že pravděpodobnost pádu – souvisejícího s překonáním překážky v terénní zkoušce – je v posledních třech letech zkoumaného období nižší než v prvních osmi letech. To je nepochybně krok vpřed, který zřejmě souvisí se změnami pravidel, které v tomto období proběhly. Jedná se jak o změny ve směrnicích pro stavbu terénních tratí ve všestrannosti (včetně typů použitých překážek), tak i změny v minimálních požadavcích pro účast na dané úrovni.

Získané údaje by mělo být možné využít pro vyhodnocení míry rizika při stavbě tratí terénních zkoušek všech úrovní. Vypracování hodnocení trati na základě profilu rizikovosti všech obsažených překážek by se mohlo stát užitečným nástrojem, který by dostatečně dopředu informoval sportovce o úrovni rizika, kterému vystaví sebe a svého koně. 

Závěr

Je nezbytné udělat vše pro to, aby se počet pádů na překážkách snížil a bezpečnost byla při navrhování tratí terénních zkoušek nejvyšší prioritou. Překážky s vyšší mírou rizika pádu by neměly být eliminovány. Jde spíše o to, aby se stavitelé tratí nad identifikovanými rizikovými faktory zamysleli a pokusili se získané informace rozumně začlenit do stavby svých tratí. Pokud bude důraz na bezpečnost intenzivně cílit na minimalizaci inherentních rizik, může to mít dopad nejen na zdraví a život jezdců a jejich koní, ale i veřejné mínění, s nímž tato královská disciplína v posledních letech stále více bojuje.

jump-4858862-960-720.jpg

Použité zdroje:

Podobné články

Nestačí umět jezdit, musí se umět i padat, říká mexické přísloví. Vážně se můžeme naučit padat? Vždyť někdy se octneme na zemi a nemáme ani ponětí,…

Ros Canter a Allstar B

Welfare a práva zvířat se v posledních letech staly tématy, o kterých se víc než živě diskutuje. Je to celosvětový fenomén a hlasy skupin, pro které…