Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky internetových stránek equichannel.cz.
V platném znění od 1. 1. 2021.

Společnost Equi Press s.r.o., Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313513, IČ: 081 32 631, DIČ: CZ08132631 (dále jen „Společnost“), jakožto provozovatel webových stránek Equichannel, zpracovává osobní údaje subjektů údajů podle platných právních předpisů, zejména pak podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“).

Za účelem poskytnutí kompletních informací týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů vydává Společnost tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“):

 1. Správce osobních údajů
  Equi Press s.r.o.
  Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
  IČ: 081 32 631
  E-mail: info@equichannel.cz

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
  Společnost jakožto správce osobních údajů zpracovává ohledně subjektů údajů následující osobní údaje:
  • Identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, popřípadě adresa pro doručování, IČ a DIČ v případě podnikatelů;
  • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa;
  • Údaje o naší spolupráci: zejména údaje o vašem uživatelském účtu, zboží, které jste si objednali, termíny dodání, splatnosti, platebního účtu, historie objednávek, údaje o reklamacích a případné porušení smluvních povinností;
  • Údaje o chování na našich webových stránkách: zejména odkazy, na které klikáte, způsob pohybu na našich webových stránkách, údaje o zařízení, ze kterého si naše webové stránky prohlížíte, jako je IP adresa, identifikace zařízení, použitý prohlížeč a také údaje získané ze souborů cookies a obdobních technologií.
 1. Účel zpracování, právní základ a doba zpracování
  • Společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté subjekty údajů za účelem:
  • vedení uživatelského účtu v interní databázi;
  • zasílání obchodních sdělení a newsletrů;
  • účasti ve spotřebitelské soutěži Společnosti;
  • cíleného marketingu.
  • Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány na základě:
  • plnění zákonných povinností Společnosti stanovených zejména zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní, kdy jsou uchovávány dokumenty obsahující osobní údaje, zejména faktury a jiné dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury, a to po dobu vyplývající z konkrétního právního předpisu;
  • plnění smluvních povinností Společnosti, za účelem nákupu zboží v internetovém obchodě nebo kamenné prodejně, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení daného nákupu. Zpracování těchto osobních údajů je nutné zejména pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží. Bez poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů by nebylo možné nákup Vámi objednaného zboží přes internetový obchod uskutečnit;
  • oprávněného zájmu Společnosti, mezi něž patří ochrana práv a právních nároků Společnosti. Na tomto základě jsou zpracovávány:

 1. základní identifikační údaje subjektů údajů pro účely ochrany práv a právních nároků Společnosti, a to po dobu pět let po skončení právního vztahu se Společností;
 2. údaje subjektů údajů pro účely přímého marketingu zahrnujícího nabídku našeho zboží. Subjekt údajů má vždy možnost se bezplatně odhlásit, resp. odmítnout, další zasílání těchto marketingových sdělení, a to především prostřednictvím odkazu uvedeném v každém zaslaném marketingovém sdělení;
  • souhlasu subjektu údajů, a to po dobu stanovenou v souhlasu. Se souhlasem subjektu údajů zpracovává Společnost osobní údaje v rozsahu a za účelem vyplývajícím z konkrétního uděleného souhlasu. Souhlas uděluje subjekt údajů dobrovolně a ze své svobodné vůle. Neposkytnutí souhlasu není subjektu údajů žádným způsobem k újmě a nesmí za něho být ze strany Společnosti znevýhodněn. Pokud dojde k odvolání souhlasu nebo již není nutné zpracovávat dále osobní údaje, jsou tyto neprodleně vymazán

 1. využívání souborů cookies a dalších technologií
  • Při návštěvě našich webových stánek o Vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči operačním systému. Dále můžeme zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o chování na našich webových stránkách jsou maximálně anonymizované, tudíž je nedokážeme přiřadit ke konkrétní osobě.
  • Soubory cookies, které při návštěvě našich webových stránek do Vašeho zařízení ukládáme, jsou malé textové soubory, které vzniknou navštívením webových stránek. Využívají se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány. Společnost tak dokáže odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím, avšak nedokáže jednotlivé uživatele v žádném případě identifikovat. Soubory cookies usnadňují procházení webových stránek.
  • Cookies slouží několika účelům, přičemž na našich webových stránkách používáme tyto cookies:
  • (i) technická cookies – Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování naší webové stránky (např. abyste mohli nakupovat zboží či aby se Vám při nákupu nesmazal nákupní košík);
  • (ii) funkční cookies - Tyto cookies pomáhají tomu, abyste opakovaně nemuseli nastavovat svoje preference. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně ulehčí návštěvu našich webových stránek;
  • (iii) analytické cookies – tyto cookies slouží k vylepšování našich webových stránek (např. informace o počtu návštěv, využití a statistikách webové stránky, informace o přesměrování na naši webovou stránku). Tyto cookies jsou anonymizované, tudíž je nedokážeme přiřadit konkrétní osobě.
  • Poznatky z analytických cookies využíváme i pro reklamní účely, kdy Vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu, a to i na cizích webových stánkách, kterou ve vztahu k Vám považujeme za relevantní.
  • K výše uvedeným účelům používáme kódy třetích stran, a to:
  • (i) společnosti Google (Google Analytics, Google Conversion Tracking, Google Remarking, Správce zanaček Google);
  • (ii) společnosti Facebook (Facebook pixel);
  • (iii) společnosti Seznam (Seznam Sklik měření konverzí, Seznam Sklik Retargeting).
  • Nastavením Vašeho prohlížeče udělujete souhlas se zpracováním souborů cookies. Ovlivnit zpracování souborů cookies můžete učinit prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče (např. Internet Explorer, Safari, Chrome), kde můžete i vypnout využívání souborů cookies, a tím souhlas se zpracováním souborů cookies kdykoliv odvolat.

 1. Spotřebitelské soutěže
  • Společnost nabízí na svých webových, facebookových a instagramových stránkách spotřebitelské soutěže pro návštěvníky těchto stránek;
  • Pro účast v těchto spotřebitelských soutěžích je nezbytné Společnosti poskytnou identifikační a kontaktní údaje, a to především proto, abychom Vás mohli v případě výhry o této skutečnosti informovat a případně zaslat relevantní podklady, které s touto výhrou souvisí. Osobní údaje, které Společnosti poskytnete v rámci spotřebitelské soutěže, používáme výlučně za účelem její realizace. Pro každou konkrétní spotřebitelskou soutěž budou uvedeny podrobné podmínky soutěže a s tím související nezbytné informace.

 1. Předávání osobních údajů
  • Společnost nesdílí osobní údaje subjektů údajů s nikým bez jejich souhlasu, pokud to zákon nebo zásady Společnosti neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
  • Společnost využívá k plnění svých právních povinností dalších subjektů – dodavatelů, kteří jsou na základě smluvních ujednání se Společností zavázáni osobní údaje subjektů údajů zpracovávat a kteří poskytují na základě smluvních ujednání se Společností dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou ve smyslu shora uvedeného předávány společnostem poskytujícím Správci služby v oblasti marketingu včetně poradenství, daňové a účetní poradenství, IT podporu a správu serverů Společnosti, externí reklamní a analytické systémy a poskytující poštovní a doručovatelské služby.
  • Společnost dbá na zásady ochrany osobních údajů subjektů údajů a pečlivě zajišťuje a ověřuje, aby ti, kterým předává osobní údaje, byli zavázáni dodržovat všechna pravidla ochrany osobních údajů, zejména aby je dále nezpřístupňovaly jiným osobám, aby je nezneužívaly a/nebo s nimi jinak neoprávněně nenakládaly.
  • Správci není známo, že by v rámci zpracování docházelo k předávání osobních údajů do třetích zemí, tedy do zemí mimo EU. Správce sám osobní údaje do třetích zemí, tedy do zemí mimo EU nepředává.
 1. Práva subjektů údajů
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů následující práva:

Právo na informace
Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, které se ho týkají. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování, informace o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Právo na přístup k osobním údajům
Subjektů má dále právo Společnost požádat, aby mu sdělila, zda o něm zpracovává nějaké osobní údaje, a pokud ano, pak jaké. Samozřejmě může požadovat sdělení specifických údajů anebo kompletního přehledu všech osobních údajů.

Společnost poskytne první kopii požadovaných informací zcela zdarma.

Právo na opravu, resp. doplnění
V případě, že Společnost zpracovává o subjektu údajů nepřesné, nesprávné nebo neúplné osobní údaje, má subjekt údajů právo Společnost požádat, aby je opravila, případně doplnila.

Aby byla Společnost schopná opravu či doplnění zajistit, musí ověřit, zda jsou dosavadní zpracovávané osobní údaje přesné či úplné.

Právo na výmaz
Toto právo může subjekt údajů uplatnit u Společnosti v případě, že:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování;
 3. vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení GDPR.


Jakmile Společnost ověří splnění všech podmínek nezbytných pro vyhovění žádosti o výmaz osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů vymaže.

Právo na omezení zpracování
Toto právo dává subjektu údajů možnost požádat Společnost, aby omezila zpracování jeho osobních údajů, v případě, že:

 1. popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesl-li subjekt údajů námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


Pokud Společnost omezí zpracování na základě shora uvedeného, může osobní údaje subjektu údajů, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s jeho souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V takovém případě Společnost subjekt údajů předem upozorní, že omezení zpracování bude zrušeno.

Právo na přenositelnost údajů
Na základě tohoto práva může subjekt údajů od Společnosti získat své osobní údaje, které Společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a současně předat tyto údaje jinému správci.

Zároveň je subjekt údajů oprávněn Společnost požádat, aby jeho osobní údaje předala ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na přenesení údajů má subjekt údajů pouze v případě, že jsou údaje zpracovávány:

 1. automatizovaně; a současně
 2. na základě souhlasu subjektu údajů anebo na základě plnění smluvních povinností.


Ze shora uvedeného vyplývá, že nikoli všechny údaje, které má Společnost o subjektu údajů k dispozici, bude proto možné převést uvedeným postupem k jinému správci.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě uděleného souhlasu, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů není nutné jakkoli odůvodňovat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, k němuž došlo v době po udělení souhlasu před jeho odvoláním.

Nebude-li jiného právního důvodu pro zpracování, Společnost osobní údaje subjektu údajů ihned po odvolání souhlasu vymaže.

Právo vznést námitku
Proti zpracování svých osobních údajů pro účely oprávněného zájmu Společnosti je subjekt údajů oprávněn vznášet u Společnosti námitky.

Pokud Společnost neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, je povinna osobní údaje subjektu údajů přestat zpracovávat.

Dále je subjekt údajů oprávněn kdykoliv vznést u společnosti námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází a/nebo již došlo zpracováním jeho osobních údajů k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu.

V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: https://www.uoou.cz/.

Všechna výše uvedená práva má subjekt údajů i po skončení právního vztahu se Společností.
Všechna výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit následujícím způsobem:
e-mailem na e-mailovou adresu info@equichannel.cz
písemně na korespondenční adrese Společnosti, tj. Na Poříčí 26, 110 00 Praha  1.
Aby byla zajištěna náležitá ochrana osobních údajů a práv subjektu údajů a nedocházelo k jejich zneužívání jinými osobami, musí Společnost provést ověření identity subjektu údajů.
Nebude-li možné subjekt údajů z údajů uvedených v žádosti o uplatnění práv identifikovat, je Společnost oprávněna subjekt údajů vyzvat k doplnění údajů, na základě kterých by Společnost mohla dostatečně ověřit identitu subjektu údajů. Nebude-li možné subjekt údajů ani po sdělení dodatečných informací identifikovat, nemůže Společnost žádosti subjektu údajů vyhovět.
Společnost vyřizuje všechny žádosti jí došlé bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení. Nebude-li možné žádost subjektu údajů v této lhůtě zpracovat (zejména z důvodu složitosti žádosti), je Společnost oprávněna lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit až o dva měsíce. O této skutečnosti bude subjekt údajů Společností informován spolu s odůvodněním prodloužení lhůty, a to do 1 měsíce od doručení žádosti.
V případě, kdy Společnost vyhodnotí, že žádost nesplňuje shora uvedené požadavky pro její kladné vyřízení, je oprávněna žádost odmítnout a o důvodech odmítnutí subjekt údajů informuje. V takovém případě je subjekt údajů oprávněn podat stížnost k dozorovému úřadu (k tomu viz výše v odstavci 1) a/nebo požádat u obecných soudů o soudní ochranu.
V případě, že Společnost žádosti vyhoví, provede na základě tohoto rozhodnutí vhodná opatření a o těchto subjekt údajů informuje.

 1. Ochrana osobních údajů
  Prioritou Společnosti je ochrana osobních údajů subjektů údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k osobním údajům, jejich změnou, zničením či ztrátou, neoprávněnými přenosy, před jiným neoprávněným zpracováním, jakož i před jiným zneužitím osobních údajů subjektů údajů.
  Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, Společnost posoudí, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotí závažnost a podle závažnosti (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) o porušení informuje subjekty údajů i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Společnost za tímto účelem přijala příslušná technická a organizační opatření včetně vnitřního školení zaměstnanců o nakládání s osobními údaji. Společnost pravidelně veškerá opatření zabezpečení osobních údajů testuje, kontroluje a ověřuje jejich aktuálnost, přiměřenost a adekvátnost.
  Společnost provádí také nahodilé kontroly a audity svých dodavatelů, kterým zpřístupnila osobní údaje subjektů údajů za účelem zjištění dodržování ochrany osobních údajů.
  Současně jsou všichni zaměstnanci Společnosti, stejně jako všichni její dodavatelé a jejich zaměstnanci smluvně a/nebo na základě zákona zavázáni mlčenlivostí o všech informacích a osobních údajích, které jim byly zpřístupněny.

JAK GOOGLE POUŽÍVÁ INFORMACE Z WEBU NEBO APLIKACÍ, KTERÉ POUŽÍVAJÍ NAŠE SLUŽBY?

Více informací se dozvíte v oficiálním dokumentu společnosti Goodle ZDE.