Z konference "Aktuální problémy v chovu a šlechtění koní v ČR"

Mendelova univerzita v Brně byla 2. listopadu 2012 dějištěm již pátého ročníku konference „Aktuální problémy v chovu a šlechtění koní v ČR". Uplynulo již deset let od počátečního nápadu přinášet v pravidelných dvouletých intervalech nejen aktuální novinky ze světa koní pro odbornou i laickou veřejnost. Že informace prezentované na této akci jsou pro všechny koňaře, vám potvrdí nejeden účastník akce, který se do Brna rád vrací.

Doc. Ing. I. Jiskrová, Ph.D. přivítala přítomné jménem pořádající univerzity a pak již střídala jedna zajímavá přednáška druhou. V letošním roce pro posluchače bylo připraveno 13 přednáškových témat.

Jako vždy začínal Ing. J. Machek z MZe s informacemi o organizaci chovu koní v ČR. Posluchači se dozvěděli, že počet koní stále pozvolna stoupá , k 30. 9. 2012 je v UEK (Ústřední evidence koní) registrováno 78 009 ks koní, stále nejrozšířenějším plemenem je český teplokrevník. V oblasti šlechtění je v současné době činných 13 uznaných chovatelských sdružení, která realizují šlechtitelské programy pro 22 plemen koní, nově je v ČR vedena PK pro koně trakénského a irish coba. I na koně se vztahují početné legislativní předpisy, které to jsou, to jste se mohli dozvědět v Brně.

sborníkČeskou plemenářskou inspekci (ČPI) představila Ing. Z. Majzlíková. Řadu praktických informací, které ukládá plemenářský zákon majitelům koní, přiblížila na příkladech z praxe. Nedostatků, se kterými se setkávají inspektoři při kontrolách, není zrovna málo. Který prohřešek je nejčastější? Nejčastějším nedostatkem majitelů koní je neodeslání hlášení změn - každý nový majitel koně zasílá hlášení změny o změně majitele do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo na UEK.

S právní problematikou u koní seznámila Mgr. V. Hamerníková. Z pohledu trenéra, cvičitele, chovatele a majitele koní je z hlediska práva velice podstatná otázka odpovědnosti těchto osob za škodu způsobenou třetím osobám na jejich majetku a zdraví. Vše, co se u koní děje, nese s sebou riziko, ať je to provoz jezdeckých areálů, pořádání závodů či táborů, zabezpečování jezdeckého výcviku, jezdecká vyjížďka ... dá se jmenovat dlouhý seznam. Jak průšvihům u koní předejít? Návod jste dostali na této konferenci. Vždy však platí nutnost dodržovat zásady bezpečnosti, mít viditelně označená místa, kam je vstup zakázán. Poučit své klienty o pravidlech bezpečnosti a ochranných pomůckách a trvat na jejich používání. Věnovat se souběžně jen omezenému počtu osob. Vždy pečlivě zvážit, zda kůň je použitelný a vhodný pro určitý účel. Dobře se pro případ odpovědnosti pojistit!

Do historie nakoukla Ing. L. Gotthardová CSc. Kladrubský hřebčín je českým kulturním, společenským a zootechnickým klenotem. Zatím o něm, jeho dění, koních, lidech bylo napsáno málo knih. Mezeru zaplnil svým dílem Jiří Hájek svými knihami „Kronika kladrubská - 1 díl" a „Kronika kladrubská - 2 díl". Unikátní kronika popisuje napínavý příběh hřebčína. Bohatě líčí více než pětisetletou historii, kdy se v tomto místě chovali koně nejprve v oboře a později hřebčíně. Stačí se jen začíst. Již teď se dopisuje díl třetí.

Blok věnovaný veterinární problematice začala MVDr. K. Žuffová s tématem, které je aktuální jak pro dostihové, tak i sportovní koně. Nejčastější požadavek majitelů koní a trenérů koní, aby pohybový aparát koně byl v pořádku a pokud dojde k poškození, aby léčba byla co nejkratší, nejjednodušší, nejkvalitnější a finančně nenáročná. Veterinární postupy se stále vylepšují. I zde mají veterináři co nabídnout, a to terapii šlachových lézí u koní plazmou bohatou na trombocyty.

MVDr. M. Mráčková seznámila s možnostmi umělé inseminace klisen. Inseminace se velmi rychle rozšířila a začíná být preferovanou metodou nahrazující přirozenou plemenitbu. Co se skrývá pod pojmy inseminace chlazeným semenem, inseminace mrazeným semenem, inseminace „on- site", inseminace „deep horn" technikou jste se dozvěděli v Brně.

S problematikou mykózy vzdušného vaku seznámila MVDr. O. Dobešová. Vzdušný vak je specifická anatomická struktura. Jde o párovou, vzduchem naplněnou vychlípeninu Eustachovy trubice, která spojuje střední ucho s nosohltanem. Plísňové onemocnění (mykóza) vzdušných vaků patří k nejzávažnějším onemocněním vzdušných vaků. Díky fotografiím a videozáznamům si každý udělal „živou" představu, jak onemocnění rozpoznat a žádat veterináře o zahájení včasné léčby.

Se zootechnickým tématem „Význam anglického plnokrevníka ve šlechtění teplokrevných plemen" vystoupil Doc. Ing. D. Misař, CSc. Posláním anglického plnokrevníka ve šlechtění teplokrevných plemen koní sportovního zaměření je korigovat exteriér, konstituci a specifické vlastnosti vyvolané současnými požadavky sportovní výkonnosti (prostorný, kmihuplný pohybový stereotyp, reaktivita koně a obratnost). Výběr úspěšného plnokrevného korektora pro teplokrevný chov je složitější nežli volba plemeníka pro plnokrevný chov. I otázka „Jak často by se A1/1 měl vyskytovat v původu u teplokrevných koní?„ byla zodpovězena.

S příčinami snížené výkonnosti u sportovních koní seznámil Prof. MVDr. J. Hanák, DrSc. Tato otázka zaujala všechny, kteří s koňmi pracují. Stav, kdy kůň buď náhle nebo postupně není schopen podávat předpokládaný výkon nebo výkon na předcházející úrovni znepokojuje všechny koňaře. Informace, jaké jsou příčiny, diagnostika a možnosti léčby byly součástí přednášky.

Zahraničním přednášejícím na této konferenci byl Ivor Lloyd zastupující International Welsh Cob Center. Seznámil s pravidly zápisu a registrace Wp a cob. Plemenná kniha The Welsh Stud Book má 5 sekcí. Součástí přednášky byly informace o podmínkách pro zápis koní do jednotlivých sekcí a jak zařadit potomstvo vzniklé připařováním koní z různých sekcí. Závěrečné konstatování, že welšskost nevyplývá z exteriéru, ale z výkonnosti, potvrdil cíl šlechtění těchto koní.

Přednášku ze života připravil P. Čechovský o etologii a etice přepravy koní. Činnosti, se kterou se u koní setkáváme velmi často. Jak sám P. Čechovský uvedl: „Přeprava bude koním vždy způsobovat stres, nepohodlí a ohrožení jejich bezpečnosti, vždy bude narušovat welfare. Když už je nutné přemisťovat koně z bodu A do bodu B, nechť je to provedeno co nejohleduplněji, humánně a bezpečně." Přednáška od dlouholetého certifikovaného přepravce koní přinesla řadu praktických rad k přepravě koní.

Doc. Ing. M. Maršálek, CSc., na přednášce prezentoval informace o hodnocení zkoušek výkonnosti chladnokrevných koní. Srovnání proběhlo mezi plemeny ČMB, N, SN. Toto hodnocení poskytlo informace o nastavení zkoušek výkonnosti u těchto plemen a poukázalo, ve kterých parametrech jepotřeba zapracovat na zlepšení zkoušek tak, aby odpovídaly selekčním kritériím a pracovnímu využití chladnokrevníků.

Poslední přednáška bohatého dne byla o specializační zkoušce pro koně zařazené do hiporehabilitace. Hiporehabilitace představuje všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním či mentálním postižením, oslabením, handicapem, se specifickými potřebami. Má několik forem. Na koně klade hiporehabilitace speciální požadavky a tedy i tomu by měl být přizpůsobený výcvik koně. Protože jsou pro hiporehabilitaci využíváni koně různých plemen a typů, bylo by vhodné tyto koně před zařazením do hiporehabilitace prověřit specializační zkouškou, která prověří připravenost koně pro tuto činnost. Co by zkouška měla obsahovat a proč, to bylo součástí přednášky.

Všechny uvedené přednášky a několik referátů navíc si účastníci konference odváželi domů ve sborníku referátů.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…