Všeobecná pravidla pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti koní

6. 1. 2005 Blahoslav Políček Autor fotek: Helena Görnerová

Tato pravidla vydala Asociace svazů chovatelů koní ČR (dále jen ASCHK) jako pokyny pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti koní z organizačních důvodů, tak aby byl zajištěn korektní průběh těchto akcí. Tato pravidla jsou závazná pro všechny předem jmenované chovatelské akce, pořádané pod záštitou ASCHK a pouze směrodatné pro pořádání ostatních chovatelských akcí.

Pojmy:

1) Chovatelská akce - je přehlídka, výstava, nebo zkoušky výkonnosti hřebců či klisen, zároveň i předvýběry (v případě hřebců), které předem písemně odsouhlasí ASCHK.

2) Rozpis akce - konkrétní údaje o akci. Musí obsahovat datum a místo konání, datum uzávěrky přihlášek, pořadatele, garanta, komisi. Stanovení podmínek, či kritéria(í) pro účast koně(í). Hodina začátku a konce přejímky koní. Hodina schůzky majitelů s organizátory akce. Hodina začátku předvádění. Jednotlivé části akce s jejich pravidly (popř. odvolání na pravidla s datem a místem zveřejnění). Způsob předvádění koní. Další podmínky účasti koně. Ceny, popř. dotační zvýhodnění. Vymezení odpovědnosti. Veterinární podmínky.

Odpovědnost:

Za průběh jmenovaných chovatelských akcí nese zodpovědnost ASCHK ČR nebo garant jmenovaný ASCHK.

ASCHK ČR nebo pověřený garant zajišťuje:
1) vybrání místa a pořadatele
2) pokud nejsou předem stanoveny, navrhuje komise
3) rozpis akce a přípravu katalogu
4) pozvání účastníků a komisařů a fundovaného hlasatele (komentátora)
5) Prezentaci ASCHK (umístění loga, poučení hlasatele, vlastní vystupování)
6) Spolupráci předsedy komise s pořadatelem
7) Je odpovědný za dodržení rozpisu a hladký průběh akce
8) Je odpovědný za smluvní vztah s organizátorem akce

Pořadatel:
Organizačně zajišťuje celou akci svými pracovníky, řídí se pokyny ASCHK nebo garanta a předsedy komise.

Komise:
Minimálně 3členná skupina odborníků, jmenovaná v souladu s ŘPK jednotlivých posuzovaných plemen. Garant bývá členem komise. Předsedu volí komise ze svého středu.

Předseda komise:
Je odpovědný za vlastní organizaci předvádění koní a dodržení pravidel určených ŘPK či ASCHK a za zveřejnění výsledků.

Účast:
Mohou se zúčastnit pouze vybraní (pozvaní, nebo přihlášení) koně. Jejichž majitelé jsou seznámeni s rozpisem akce.

Majitel:
Při přihlášení je povinen seznámit se s rozpisem a všeobecnými pravidly a dále se řídit pokyny garanta a předsedy komise.

Příhláška:
Musí obsahovat jméno a číslo koně, adresu a telefon majitele či držitele a datum, místo a podpis majitele či držitele. Písemnou formou pak musí být zaslána garantu akce ke dni určenému rozpisem. Při pozdějším zaslání nemusí být kůň zařazen, nebo může být majiteli či držiteli uložena sankce.

Předvádění:
Majitel zajišťuje předvedení svého koně. Pokud toho není schopen sám, najímá či pověřuje si k tomu jinou osobu. Za vlastní organizaci předvádění a předvadiště je zodpovědný předseda komise.

Úbor:
Každý předvádějící je povinen nosit korektní a čistý úbor. Tím se rozumí:
    - jezdecký úbor mimo čapky
    - zaměstnanci státních zařízení uniformu
    - bílá košile i kalhoty (v tomto případě je povolena bílá sportovní obuv)
    - svazový úbor schválený prezidentem, předsedou (předsednictvem) UCHS
Při předvádění pod sedlem je povinný úbor a postrojení koně dle pravidel ČJF.

Příprava koně a předvedení koně:
Každý kůň musí být řádně připraven k předvedení, vyčištěn a musí mít namazána kopyta. Koně jsou předváděni na uzdečce s otěžemi nebo na předváděcí lonži tak, aby byla zajištěna jejich ovladatelnost. Hříbata po odstavu mají ohlávku. Kopyta jsou upravena podkováním nebo korekturou kopyt. K předvádění pod sedlem nejsou povoleny pomocné otěže a ostruhy. Na žádost majitele může předseda komise povolit martingal nebo vyvazovací otěže. Kategorie chovných koní nesmí mít chrániče nebo bandáže na končetinách

Sankce:
Uděluje předseda komise dle závažnosti přestupku:
1) domluva předsedy
2) Finanční sankce:
     - pozdní přihláška do 500,- Kč
     - pozdní příjezd (neomluvený) do 300,- Kč
     - špatná příprava koně do 1.000,- Kč
     - špatný úbor předvádějícího do 500,- Kč
3) vyloučení za hrubé porušení předpisů nebo nedodržení výše uvedených pravidel
Finance vybrané ze sankcí připadají pořadateli, který z nich hradí náklady na pořádání akce.

Odměna komisi:
Práce komise je čestná a dobrovolná, přičemž pořadatel proplácí symbolickou odměnu min. do výše cestovních nákladů a nákladů na stravování. Členu komise pak odměnu min. 200,- Kč a předsedovi 300 Kč. Výplata se provádí dle zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…