K. Hollý, K. Hornáček: Hipoterapie - ukázky a objednávky

29. 9. 2005 Tisková informace

Po téměř dvou letech čekání a příprav spatřila tento měsíc světlo světa další publikace ediční řady "Kůň v životě člověka" - Hipoterapie - léčba pomocí koně. Jedná se o doplněné, rozšířené a podstatně přepracované vydání úspěšné slovenské příručky, která je určena všem zájemcům o tento druh práce s koněm. Jako vždy vám přinášíme informace o tomto, v řadě již osmém, tiulu spolu s ukázkou knihy. Pokud jste na ni jako my čekali, informace k objednání najdete na konci článku.

Hipoterapie - obálka

Vysoce odborná publikace se věnuje teoretickým základům celého spektra možností použití koně jako léčebného, rehabilitačního, pedagogického či psychoterapeutického média. Podrobně představuje určitě léčebné postupy u jednotlivých diagnostických skupin. Obsáhlá část knihy je věnována hipologické problematice, zahrnující výběr a přípravu koně na tuto, v dějinách využití koně v službách člověku - relativně novou úlohu.

Z obsahu knihy:
1. kapitola - Hipoterapie:
- Teoretická podstata výkladu účinku hipoterapie
- Působení hipoterapie - vč.: Ovlivnění osobnosti, Energoinformační systém, Porovnání a společné rysy hipoterapie a facilitačních metod ad.
- Tým a praktické provádění hipoterapie - vč.: Trvání terapeutické jednotky, Nasedání a sesedání ad.
- Základy mechaniky pohybu koně a jezdce z hlediska hipoterapie
- Postup hipoterapie - vč.: Trénink percepce, Nácvik senzorické integrace ad.
- Nejčastější chyby při vykonávání hipoterapie
- Příklady praktických návodů na terapeutické plány u jednotlivých forem DMO
- Indikace a kontraindikace hipoterapie ...ad.
2. kapitola - Pedagogicko-psychologické ježdění:
- Vztah z hlediska vývojové psychologie
- Behaviorální hledisko
- Metodika pedagogicko-psychologického ježdění a psychoterapeutického ježdění
3. kapitola - Hipologická část:
- Mechanika pohybu koně
- Výběr koně pro hipoterapii
- Příprava mladého koně - vč.: Trochu o teorii učení, Vtištění, výchova a obsednutí hříběte, Základní parelliho hry ze země, Laterální lonžování, Funkce otěží, Práce ze sedla, Základní výcvik, Fáze rozvoje posuvné síly ...ad.
- Menežování koně v hipoterapii
Poznámky, praktické příklady
Rozsáhlá bibliografie

O autorech:

Karol Hornáček
Karol Hornáček se aktivně (prakticky i teoreticky) věnuje hipoterapii více než deset let. Je předsedou sekce pro hiporehabilitaci Společnosti FBLR Slovenské lékařské společnosti a zároveň předsedou Slovenské hipoterapeutické asociace. Je autorem řady odborných publikací či spoluautorem monografií o fyzioterapii a hipoterapii. Má za sebou mnohaletou praxi vědeckého pracovníka ve Výzkumném ústavu fyzikální medicíny. V současnosti pracuje na fyziatricko-rehabilitačním oddělení v Bratislavě.

Karol Hollý
Autor, který se profesně zabývá psychiatrií, patří k předním slovenským hipologům. Po celý život se vedle lékařských aktivit věnuje problematice ježdění a nejrůznější práce s koněm. Vždyť stál u zrodu hipoterapie, westernového ježdění, jezdecké turistiky, vytrvalostního a psychoterapeutického ježdění v někdejším Československu. Český čtenář jej zná nejen jako autora úspěšných knih Jezdecká turistika či Jezdectví pro samouky a několika dalších, ale také z řady článků, které publikoval v odborných časopisech.

Ukázka z knihy Hipoterpie, podkapitola první kapitoly "Hipoterapie"

Tým a praktické provádění HT
Hipoterapie je týmová metoda. Podílí se na ní více pracovníků. Spojuje v sobě více složek: lékařskou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a hipologickou. Je málo pravděpodobné, že by byly všechny odbornosti soustředěné v jediné osobě a na druhé straně je při hipoterapii vždy potřeba více lidí. Každý z nich má svoji odbornost, svoji funkci a svoji zodpovědnost.

Členové týmu

Lékař je v hipoterapii vedoucí osobou lékařské složky. Indikuje vhodné pacienty, rozhoduje o kontraindikacích, určuje cíle, na něž je třeba se zaměřovat, a společně s rehabilitačním pracovníkem navrhuje dlouhodobý a krátkodobý léčebný plán hipoterapie. K indikování pacientů musí přistupovat z pozice důkladného poznání pacienta, především u těžkých stavů (ICP, SM ), a se znalostí mechanismů vlivu hipoterapie. Je velmi vhodné, když má sám zkušenosti s jízdou na koni. Po jejím prožití může lépe pochopit působení HT a rozhodovat o jejich léčebných možnostech a cílech. Nemusí být osobně přítomen při samotné hipoterapii, musí však velmi úzce spolupracovat s rehabilitačním pracovníkem, psychologem, léčebným pedagogem, eventuálně i s hipologem, kteří ji prakticky provozují.
Rehabilitační pracovník - fyzioterapeut - hraje při hipoterapii nejvýznamnější roli, protože ji prakticky provádí a řídí. Musí být vzdělaný ve svém oboru, ale musí absolvovat také základní kurz pro hipoterapeuty, musí si osvojit základy ježdění na koni, znát teoretické základy této metody a naučit se prakticky aktivně ovlivňovat provozování hipoterapie. Jeho úlohou je navodit korektní sed pacienta a podle potřeby ho korigovat. Má citlivě vést pacienta ke správným pohybům na koni, aby se sladil s jeho pohybem. Podle aktuální potřeby rozhoduje o nutnosti polohování pacienta na hřbetě koně, aby se uvolnilo spastické držení. Když potřebuje korigovat držení nebo zařadit korekční polohu, dává podnět hipologovi k zastavení koně. Musí také umět instruovat hipologa, aby upravil pohyb koně podle možností pacienta. Pouze tak lze dosáhnout nejúčinnějšího léčebného působení. Je také zodpovědný za bezpečnost při hipoterapii. Je užitečné, když zná základy jiných facilitačních metod. Odborně vede pomocníka.
Psycholog, psychiatr, psychoterapeut, léčebný, speciální a sociální pedagog se zaměřují na psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou a socioterapeutickou oblast. Tuto činnost vykonávají v rámci samostatného procesu pedagogicko-psychologického ježdění nebo jako součást hipoterapie, případně sportovního ježdění postižených, kdy participují na formování podněcujícího a pozitivně působícího terapeutického ovzduší. Pro svoji činnost vypracovávají diagnostiku, vytvářejí si terapeutický plán, podle potřeby s jinými odborníky, spolupracují s rodiči atd. Při své práci rozšiřují a podporují emocionální, kognitivní (poznávací) a sociální procesy. Svojí prací mohou výrazně zintenzívnit terapeutické působení jiných členů léčebného týmu.
Pomocník pomáhá pacientovi při nasedání na koně a při sesedání z koně. Zabezpečuje ho proti pádům z opačné strany koně, než je fyzioterapeut (obr. 18 a, b). Pomocníkem může být pouze dospělá, zodpovědná a hlavně poučená osoba. Poučení je povinností vedoucího terapeutického týmu podle formy hiporehabilitace. To znamená buď fyzioterapeuta nebo psychologa či léčebného pedagoga. O poučení by měl být proveden zápis. Součástí musí být i poučení o bezpečnostních opatřeních.
Hipolog musí mít, vedle samozřejmé kvalifikace učitele jízdy nebo trenéra, také kurz hipoterapie. V ČR se zřejmě bude vyžadovat i jezdecká licence. Jeho úlohou je připravit koně pro HT a vést ho během jejího provádění. Musí citlivě spolupracovat s terapeuty, přičemž podléhá vedoucímu terapeutického týmu. Ve sportovním ježdění postižených se stává vedoucím týmu on a ostatní členové se stávají jeho poradci. Pro hipologa v hiporehabilitaci se objevil v odborné literatuře v r. 1995 anglický termín animal-assisted therapy specialist (odborník pro léčbu pomocí zvířat). Možná se ujme i u nás a možná ho jednou i zaplatí pojišťovna.

Kvalifikační předpoklady pro výkon jednotlivých forem hiporehabilitace

Hipoterapie: odborným garantem je lékař s atestací fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (FBLR), který absolvoval kurz HT. Výjimkou může být lékař zařazený do oboru FBLR, který absolvoval kurz HT. Pod jeho dozorem může samostatnou činnost vykonávat rehabilitační pracovník nebo fyzioterapeut s minimálně 2letou praxí, který absolvoval kurz HT.
Pedagogicko-psychologické ježdění: odborným garantem jsou léčebný, speciální nebo sociální pedagog s 2-letou praxí, případně psycholog s 2-letou praxí, také atestovaný psychiatr. Patří sem také psychoterapeut zařazený v seznamu psychoterapeutů. Všichni tito odborníci musí mít ještě doplňkový kurz hipoterapie. Pod dozorem a za vedení odborného garanta může PPJ provozovat také pedagog s různou specializací, psycholog bez specifické přípravy na HT a studenti těchto směrů.
Sportovní ježdění postižených: odborným garantem a provozovatelem je hipolog, trenér jezdectví postižených. Pracuje v úzké spolupráci s ostatními odborníky podle postižení pacienta.
Připouští se, že jeden člověk bude zastávat všechny odbornosti. Je však nutné, aby měl dostatek pomocníků, za něž zodpovídá. Např. lékař psychiatr s kurzem hipoterapie je současně i trenérem jezdectví. Může indikovat, odborně sledovat klienta během PPJ a vést koně. Psycholog-psychoterapeut, který je současně i výkonným sportovcem s příslušnou jezdeckou kvalifikací, má kurz hipoterapie, může provádět v rámci psychoterapeutického ježdění i přípravu na paradrezurní soutěže. Kombinací může být více.
(...pokračování v knize :o)

Kniha je v prodeji v knihkupectvích a koňských potřebách. Objednávka ke koncovému zákazníkovi, ale i k dalšímu prodeji je možná i přes e-mail knihy@equichannel.cz, který je distribuován k vyřízení vydavateli a pro přehled členům o.s. Equichannel.cz.
Kniha je formátu A5, má 293 strany, obsahuje cca 80 fotografií a ilustrací, pevná vazba, cena 399 Kč.

Zvýhodněné obchodní podmínky pro prodej této a dalších knih vydavatelství MONTANEX, jakož i ediční plán na rok 2006, vám rádi sdělíme na e-mailu helena@equichannel.cz

Příbuzné články:

 

Podobné články

Existuje ještě někdo z těch, kteří se snaží být lepším jezdcem a partnerem svému koni, kdo by neznal jméno Jane Savoie? Pokud ano, ať zbystří, jinak…

Významná část historie kladrubského hřebčína a Velké pardubické? O tom jsou příběhy čtyř hrdinů: Libora Štencla, Petra Vozába, Pavla Liebicha a…