Efekt mezenchymálních kmenových buněk v léčbě astmatu u koní

V mnoha in vitro studiích byla prokázána schopnost MSC ovlivnit lokální imunitní odpověď v plicích
V mnoha in vitro studiích byla prokázána schopnost MSC ovlivnit lokální imunitní odpověď v plicích

Koňské astma postihuje koně všech plemen i věkových kategorií a toto chronické respirační onemocnění ovlivňuje zdraví, kvalitu života a sportovní nebo pracovní využití.

Klinické projevy nemoci vznikají kvůli hyperreaktivitě, remodelaci a zánětu dýchacích cest, jejich infiltrací neutrofily, dále dochází k akumulaci hlenu a reverzibilní obstrukci dýchacích cest. Tradiční léčba zahrnuje systémově nebo lokálně podávané kortikosteroidy a bronchodilatátory, jež zmírňují klinické projevy nemoci, ale nemají vliv na vzniklou remodelaci dýchacích cest a exacerbace onemocnění kontrolují pouze dočasně. Návrat k předchozí výkonnosti je vzácný. Další důležitou součástí léčebné strategie je pokusit se minimalizovat expozici zvířete alergenu, pokud je znám.

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou v organismu přítomné nediferenciované buňky, které jsou schopné sebeobnovy a diferenciace do specializovanějších typů buněk. Jejich důležitou vlastností je schopnost imunomodulace. Protizánětlivý účinek MSC je zprostředkován především díky modulaci Th1 a Th2 cytokinů a indukci T-regulačních lymfocytů. Na jejich účinku se podílí sekrece mnoha bioaktivních látek. V mnoha in vitro studiích byla prokázána schopnost MSC ovlivnit lokální imunitní odpověď v plicích. Povzbudivých výsledků bylo též dosaženo při použití mononukleárních buněk izolovaných z kostní dřeně po intratracheální aplikaci. Bylo pozorováno signifikantní zmírnění respiračního úsilí, snížení neutrofilie a hladiny IL-10.

mscsfinal.jpg

Studie Adamič a kol. (2022) zkoumala bezpečnost a účinnost intrabronchiální aplikace autologních MSC z tukové tkáně u koní. Studie se účastnilo 20 koní, polovina byla léčena MSC a druhá polovina perorálně podávaným dexamethazonem. Lokální aplikace MSC byla zvolena z důvodu menšího rizika vzniku nežádoucích účinků a nižšího množství buněk nutných pro aplikaci. Hodnocen byl klinický a endoskopický stav dýchacích cest. Tekutina získaná bronchoalveolární laváží (BALF) se hodnotila cytologicky (množství a diferenciální rozpočet buněk) a byla měřena koncentrace cytokinů (IL-1β, IL-4, IL-17, TNF-α, IFNγ na úrovní mRNA a proteinů). Hodnocení bylo prováděno před aplikací MSC a tři týdny po aplikaci. Koně byli monitorováni z hlediska rekurence onemocnění dalších 12 měsíců.

Krátkodobý účinek léčby byl podobný u obou skupin, aplikace MSC i dexamethazon signifikantně zlepšily klinické skóre. Cytologická analýza BALF též prokázala srovnatelné zlepšení u obou skupin. Dále došlo ke snížení exprese mRNA IL-17 a hladiny proteinů IL-1β, IL4, TNF-α v BALF (MSC i kortikoidy vykazovaly podobný efekt). Významný rozdíl se ale ukázal v rámci dlouhodobého klinického účinku – u skupiny koní léčených dexamethazonem se příznaky astmatu navrátily krátce po vysazení terapie, zatímco u MSC skupiny byl efekt stabilní nejméně 300 dní.

Studie tedy prokázala pozitivní a dlouhodobý efekt MSC v léčbě astmatu u koní a během ročního monitoringu nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky související s jejich podáním. A to je významná informace pro mnoho majitelů koní s astmatem.

Zdroj:

  • Adamič N, Prpar Mihevc S, Blagus R, Kramarič P, Krapež U, Majdič G, Viel L, Hoffman AM, Bienzle D, Vengust M (2022). Effect of intrabronchial administration of autologous adipose-derived mesenchymal stem cells on severe equine asthma. Stem Cell Res Ther. 13, 23. doi: 10.1186/s13287-022-02704-7.

avecell-logo.jpg

AVECELL® je veterinární projekt Medicínského centra Praha, v němž se tým odborníků zaměřuje na výzkum a využití nových metod léčby pomocí aplikace kmenových buněk ve veterinární medicíně.

Medicínské centrum Praha získalo povolení pro výrobu veterinárního léčivého přípravku (autologní mezenchymální kmenové buňky) od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v květnu 2015.

Podobné články

Měsíční slepota koní neboli equinní rekurentní uveitida (ERU) je nejčastěji diskutované onemocnění očí koní nejen v chovatelských kruzích, ale i v…

Astma je nejčastější neinfekční respirační onemocnění vyskytující se u dospělých koní. Toto onemocnění bylo dříve označováno jako rekurentní …