Kůň ve službách Policie ČR II.

13. 4. 2004 pplk. Ing. Jiří Navrátil Autor fotek: pplk. Ing. Jiří Navrátil

Za výcvik policistů a služebních koní v Policii ČR je odpovědný odborný útvar Policejního prezidia ČR-odbor služební kynologie a hipologie Praha, který stanoví požadavky a standardy výcviku policistů a služebních koní.

Ke kontrole kvality výcviku policistů a služebních koní jsou organizovány speciální kurzy, které jsou zakončeny absolvováním závěrečné zkoušky a získáním „osvědčení o způsobilosti k výkonu služby na služebním koni“ pro policisty a zadáním kategorie „kůň hlídkový“ nebo „kůň pro speciální úkoly“ pro služební koně.

Koncem roku 2003 vzniklo v rámci odboru služební kynologie a hipologie Praha, tolik potřebné Výcvikové středisko služební hipologie v Brně-Medlánkách, které zajišťuje pravidelný výcvik jízdních policistů a služebních koní v průběhu celého roku.

Policejním inspektorem jezdcem, oddělení jízdní policie se může stát pouze policista Policie ČR, tzn. uchazeč, který absolvoval přijímací řízení a splnil všechny požadavky kladené na výběrové a přijímací řízení ve smyslu zákona ČNR č.186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR.

Po nástupu k Policii ČR musí policista absolvovat Základní odbornou přípravu, která je organizována na Střední policejní škole MV v Brně nebo v Holešově. Základní odborná příprava policisty spočívá v přípravě na budoucí povolání policisty po stránce teoretické.

Policista oddělení jízdní policie musí splňovat, mimo již uvedené požadavky, ještě další kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. Při své činnosti se řídí a plní další speciální úkoly, stanovené pro oddělení jízdní policie, uložené Závazným pokynem policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají „Pravidla služební hipologie v Policii ČR“.

Zkouška odborné způsobilosti je vykonávána dle Závazného pokynu policejního prezidenta č. 110/2000 - Zkušebního řádu Policie ČR pro přezkušování policistů-jezdců a služebních koní.

Kurz k získání osvědčení je zaměřen na:
·právní teorii – trestní zákon, trestní řád, zákon o přestupcích,
-veterinární péči o koně – poskytnutí první pomoci, ošetřování úrazů, vznik infekčních a kolikových onemocnění, anatomii koně,
-zásady podkovářství,
-terénní jízdu,
-parkúr (8 překážek),
-drezúru st. „Z“,
speciální policejní parkúr s rušivými jevy (práce s obuškem, průchod ohněm, dýmovnicemi, vytlačování davu),
-ošetřování koně ve stáji,
-údržbu výstrojního materiálu.

Odborná zkouška je vykonávána před zkušební komisí, která je složena z:
1.pracovníka odboru služební hipologie a kynologie Policejního prezidia Policie ČR Praha,
2.dvou rozhodčích České jezdecké federace.

Odborná zkouška se skládá ze dvou samostatných částí:
a)praktická jízda na koni,
-ošetřování koně ve stáji, údržba výstrojního materiálu,
-terénní jízda přes přírodní překážky,
-drezurní úloha st. „Z“,
-skokový parkúr ( 8 překážek do výšky a šířky 100 cm ),
-speciální policejní parkúr s rušivými jevy,
-průchod ohněm,
-práce s obuškem z koně,
-střelba z pistole z koně,
-průchod dýmovnicemi,
-přechod přes dřevěnou lávku,
-otvírání a zavírání branky,
-vytlačování davu.
-b)teoretická zkouška,
-otázky z právní teorie :
-trestní zákon,
-trestní řád,
-zákon o přestupcích,
-interní právní akty řízení,
-otázky z veterinární péče :
-ošetřování koní,
-infekční nemoci,
-koliková onemocnění,
-zlozvyky koní,
-ustájení koní a zoohygienické podmínky,
-chov koní,
-krmení koní,
-teorie jízdy na koni
-pomůcky jezdce,
-provádění jednotlivých cviků,
-poslušnost a ovladatelnost koně,
-převoz koní na motorovém vozidle,
-výstroj a výzbroj jezdce a koně ve službě

Policista se po nástupu k oddělení jízdní policie, připravuje na složení odborné zkoušky přibližně jeden rok, kdy se intenzivně věnuje výcviku jízdy na koni, aby byl schopen úspěšně absolvovat předepsané discipliny.

Vyhledávání, výběr a přijímání uchazečů o službu u jízdního oddělení Policie ČR

Oddělení jízdní policie je v rámci Policie ČR velmi specifickým pracovištěm se speciálními úkoly. Vzhledem k tomu, je kladem velký důraz na výběr policistů pro tuto službu.

Obecně lze uvést, že existují dva způsoby jak získat kvalifikovaného policistu – jezdce:
1.Vytipovat a získat policistu ve služebním poměru
Bude jednat o policistu, který má vztah k hipologii, je členem jezdeckého sportovního klubu, má doma vlastní koně apod. Při tomto řešení lze hovořit o velmi kvalitním specialistovi v oblasti hipologie a navíc okamžitě upotřebitelném policistovi, neboť má praxi ze služební činnosti Policie ČR. Služební činnost takového policisty bývá na velmi vysoké a kvalitní úrovni.

2.Na základě provedeného náboru přijmout do služebního poměru zájemce, který není policistou a musí projít celým předepsaným přijímacím řízením.

V tomto případě se jedná o vysoce kvalifikovaného jezdce, který jezdí na koni již řadu let a většinou to je sportovní jezdec, který se věnuje jízdě na koni závodně a má hluboké znalosti v oblasti hipologie. Hovoříme o jezdci – profesionálovi, který je schopen po stránce jezdecké plnit uložené úkoly okamžitě. Znamená to podrobit tohoto zájemce celému předepsanému přijímacímu řízení, aby se mohl stát policistou ČR.

Nábor zájemců o služební činnosti u oddělení jízdní policie je prováděn na sportovních jezdeckých závodech, kde jsou typováni mladí perspektivní jezdci, kteří jsou vhodnou formou pozváni k návštěvě oddělení jízdní policie, jsou seznámeni se služební činností.

Rozbor dosahovaných služebních výsledků a fluktuace policistů oddělení jízdní policie jednoznačně ukazuje, že pro oddělení jízdní policie je zcela nepochybně nejlepší řešení přijímat profesionální jezdce, kteří se věnují hipologii v rámci zájmových sportovních klubů.

Problémy se vyskytují u policistů oddělení, kteří přišli na vlastní žádost z jiných součástí Policie ČR a nebyli na potřebné úrovni co do umění praktické jízdy na koni. Tito pracovníci zvládají jen velmi těžko vyšší stupeň výcviku jízdy na koni a nezřídka opět odcházejí na vlastní žádost na jiná oddělení Policie ČR.

Rovněž se bohužel ukazuje, že někteří policisté žádají o zařazení na oddělení jízdní policie, na základě určitých romantických představ o příjemné jízdě na koni v pracovní době a neuvědomili si, že výcvik je velmi tvrdá a systematická každodenní práce, které se nelze vyhnout.

Další formou náboru jsou články zasílané do odborných časopisů, které jsou svým obsahem zaměřeny na jezdecký sport a chov koní. Odborná veřejnost je na stránkách těchto časopisů seznamována se zásadami práce u Policie ČR, s aktivitami oddělení jízdní policie, se služební hlídkovou činností a s podmínkami přijetí k Policii ČR.

V příštím díle Vás seznámíme se systémem profesní přípravy a odborného výcviku příslušníků jízdního oddělení .

Příbuzné články:

Podobné články

Když jsem dělala v roce 2019 první rozhovor s Kateřinou Jindrovou, tušila jsem, že si nepovídáme naposledy. Katčina pracovitost a zápal je totiž…

Idnes.cz

Divadlo a hraní ho chytly až s věkem, kdy opustil práci prodavače aut v mototechně. Vášní ke koním ochořel spolu s bratrem Karlem mnohem dřív. Rozumí…