Ještě jednou k novému sazebníku ČJF

V březnovém Jezdectví se věnujeme ve Žhavém tématu novému sazebníku ČJF a slíbili jsme vám v něm, že plné znění vybraných příspěvků uveřejníme na internetu. Od uzávěrky časopisu se však ledy ve vodách ČJF lehce pohnuly a tak na úvod přinášíme krátkou informaci o tom, že Rada ČJF upřesnila znění některých poplatků v novém sazebníku platném od 1.1.2008. Více najdete v článku.

  

 

Výňatek ze zápisu ze zasedání Rady ČJF dne 20. 2. 2008 (více na www.cjf.cz)

Rada upřesnila znění následujících poplatků v novém sazebníku ČJF platném od 1. 1. 2008

tímto způsobem:

·           Vystavení mezinárodního pasu pro pony, revalidace pasu pro pony - 1.000,- Kč

·           Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdikcí příslušné národní

federace za jednorázový start - 300,- Kč

·           Organizační poplatek za registraci národních závodů (zápis do národního kalendáře)

na příslušný rok ve výši 300,- Kč hradí pořádající subjekt za závody konané

od 1. 1. 2008. Poplatek se hradí prostřednictvím jednotlivých oblastí.

·           Organizační poplatek za schválení seriálu závodů ve výši 5 000,- Kč hradí pouze ten

vyhlašující subjekt, který není pořadatelem žádného z kvalifikačních kol ani finále

·           Registrace koní/jezdců na FEI ve výši 1 000 Kč pro mezinárodní starty: 1 000 Kč,

u koní registrovaných pro spřežení: 300 Kč

 

Nyní již k jednotlivým příspěvkům v plném znění...

 

Žhavá diskuze: Nový sazebník ČJF

Nový sazebník poplatků očima ČJF, o.s. (příspěvek ing. F. Lomského)

 

Začátek letošního roku byl na ČJF spojený s novinkou, která určitě nepřinesla mnoho radosti velké části jezdecké veřejnosti. Touto novinkou bylo zavedení nového sazebníku poplatků ČJF, platného od 1. 1. 2008. Rád bych se v tomto článku vrátil zpět do minulosti a zmínil hlavní důvody, které vedly k tomuto kroku.

Nejdříve ze všeho se ohlédněme do míst a časů, které se současným ekonomickým stavem ČJF na první pohled vůbec nesouvisejí. Je jím MS 2004 v ledním hokeji, které se koná v Praze. Všichni si dobře pamatujeme na slávu, se kterou se turnaj odehrával ve zcela nové moderní multifunkční Sazka aréně. Určitě si naše republika takový důstojný stánek zaslouží, o čemž svědčí řada úspěšných akcí včetně Apassionaty. Bohužel svět už je zařízen tak, že nic není zadarmo. A tak poté, co arénu finančně nepodpořil stát ani město, musela 7 miliard Kč ze svých zafinancovat Sazka, a.s. Když hovoříme o investicích z kapsy Sazky, a.s., nelze přitom zapomenout na její vlastnickou strukturu. 68 % akcionářem Sazky, a.s. je Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) a členem ČSTV jsou jednotlivé sportovní svazy v ČR včetně České jezdecké federace. A tak prostřednictvím ČSTV plynou na podporu sportu jednotlivým sportovním svazům nemalé finanční prostředky ze zisků, které Sazka, a.s. generuje zejména ze sázkového byznysu. Konkrétně pro ČJF jde ročně o částku cca 4,5 mil. Kč z celkového zhruba čtrnáctimilionového rozpočtu. 

Sazka, a.s. nyní splácí dlouhodobé úvěry týkající se výstavby arény a kromě toho se musí v posledních třech letech vypořádat se zavedením odvodu DPH pro sázkové společnosti. To vše se odrazilo ve finančních objemech poskytovaných přes akcionáře ČSTV sportovním sdružením. Např. jenom za rok 2007 došlo k propadu o 30 % finančních zdrojů. Čili hospodaření ČJF se muselo vyrovnat s nedoplatkem cca 1,3 mil. Kč. Z toho je zřejmé, že takovou situaci je nutné bezodkladně řešit. Situace v posledních letech se podařila zvládnout zejména díky finanční rezervě v rozpočtu a omezení výdajů (zejména snížení některých nákladů na administrativu, příspěvků na pořádání MČR a mezinárodních závodů). 

Prvním pokusem o dorovnání příjmové stránky rozpočtu ČJF byl návrh na zvýšení členských příspěvků členů ČJF ze současných 300 Kč na 500 Kč. Toto zvýšení ročního registračního poplatku o 200 Kč by přineslo přibližně stejnou částku, která se nyní v rozpočtu nedostává. Protože výši členských příspěvků může podle stanov schválit pouze Konference ČJF, rozhodovali o tomto návrhu delegovaní zástupci z jednotlivých oblastí na Konferenci 3. května 2007. Návrh schválen nebyl, byť členská základna měla být prostřednictvím členů Rady o finanční situaci informována. Na konferenci zazněly tehdy mj. argumenty, že pro mnoho zejména mladých členů je zdražení příliš velké, že by část navýšeného rozdílu měla připadnout oblastem anebo že činnost ČJF je zaměřena zejména na podporu vrcholového sportu, který je takto dotován z poplatků zbytku členské základny.

Za této situace, pakliže by neměla být radikálně omezena podpora sportu, na který připadá cca 75 % rozpočtu (jedná se zejména o podporu zahraničních startů, příspěvků na pořádání MČR, mezinárodních závodů a soustředění), bylo nutné navýšit příjem federace zpoplatněním služeb.

Filosofie nového sazebníku vycházela ve většině případů z podílu náročnosti administrativních prací. Nyní se zastavím jen u některých – nejvíce diskutovaných poplatků.

Prvním takovým poplatkem je registrace FEI, která je podmínkou účasti na mezinárodních závodech (vč. ČR) – dále jen MZ, čili závodech se statutem CI a CIO. FEI inkasuje 10 CHF za automatickou on-line registraci. ČJF poplatek navýšila na 1 000 Kč z toho důvodu, že zpracování účasti na MZ je svým objemem jednou z nejpracnějších činností. V roce 2007 se alespoň jednou MZ zúčastnilo přibližně 270 jezdců a 450 koní, řada z nich opakovaně. Na každý mezinárodní výjezd je nutné zaslat 3 přihlášky (z toho 2 s podrobnými údaji o jezdcích a koních). Od jarních do podzimních měsíců je tak jeden člověk sekretariátu zaměstnán z velké části právě touto činností. ČJF od začátku počítá s tím, že vozatajci dostanou finanční úlevu při registraci spřežení. Tady bych chtěl ještě upozornit na jednu nepřesnost, které se dopustila redakce Jezdectví v únorovém čísle. Registrace FEI se neplatí při účasti na národních závodech v zahraničí. Při té se hradí poplatek za povolení startu na národních závodech v zahraničí, který je již v sazebníku ČJF dlouhou řadu let a vychází ze všeobecných pravidel FEI a praxe ostatních národních federací.

Další diskutovanou položkou je organizační poplatek za pořádání národních závodů a jejich zápis do národního kalendáře. Zde je nutné si uvědomit, že podle pravidel je podmínkou pořádání závodů jejich zapsání do oficiálního kalendáře ČJF, na který je navázáno počítačové zpracování výsledků, které se pak ukládají do databáze a dále promítají do kariéry jezdce a koně (viz webové stránky ČJF). Částka 300 Kč v tomto případě není přemrštěná a navíc se jedná o standardní poplatek, který je běžně vybírán i u ostatních jezdeckých federací.

Nově byl zaveden poplatek 250 Kč za zpracování výsledků ze závodů na programu ACE Gallop, který není licenčně evidován na pořadatele závodů. Smlouva s výrobcem programu  firmou ACE Design, s.r.o. předpokládá hrazení servisních služeb spojených s fungováním ACE Gallopu – zejména průběžnou aktualizaci programu v závislosti na změnách pravidel všech disciplin a dále telefonní hot-linku. Poplatek je určen na částečnou úhradu těchto nákladů. Kromě toho původní ideou při zavádění ACE Gallopu bylo poskytnout program každému subjektu za dostupný finanční obnos. Výrobní cena jedné licence se pohybovala ve výši 9 000 Kč, což je velmi nízká částka ve srovnání s jinými softwary podobného typu a rozsahu (program neslouží jen pro určení pořadí startujících, ale rovněž pro přenos a správu dat pro jejich další využití v rámci databáze federace). ČJF poskytuje subjektům program s výraznou slevou za 2 000 Kč. Za tuto částku si mohli pořídit program i ti, kteří ho využívají pro zpracování výsledků u různých pořadatelů na bázi komerčního servisu. Pořadatel, který takto ušetřil na nákupu programu, uhradí ČJF poplatek, který případně může promítnout do odměny komerčnímu zpracovateli výsledků. I v tomto případě je podle názoru ČJF částka 250 Kč za zpracování výsledků z jedněch závodů odůvodněná.

Rada ČJF se rozhodla zpoplatnit schválení seriálu částkou 5 000 Kč, jelikož se často jedná o závody s vysokými dotacemi, ze kterých měla ČJF dosud nulový příjem.

Zde je na místě uvést, že ČJF se snaží řešit současnou situaci rovněž na příjmové straně rozpočtu. Od loňského roku probíhají jednání za účelem získání finančních prostředků prostřednictvím marketingové agentury. Mimo to ČJF dlouhodobě využívá všech možností, které nabízejí dotační tituly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dále čerpá finanční podporu od Českého olympijského výboru.

Závěrem bych chtěl podotknout, že příprava sazebníku probíhala několik měsíců, během nichž se názory postupně vyvíjely do současné podoby. Cílem nebylo nikoho trestat, ani znepříjemňovat život, byť sáhnutí hlouběji do vlastní kapsy samozřejmě nepotěší nikoho. Jediným motivem zde byla potřeba udržet rozpočet ČJF vyrovnaný a všechny takto získané finanční prostředky budou opět použity výhradně na financování sportu. Kromě toho současná podoba sazebníku není dogmatem a je pravděpodobné, že jeho podobu v následujících letech ovlivní nově získané poznatky. Při konstrukci sazebníku se rovněž přihlíželo k tomu, aby výběr poplatků byl co nejméně administrativně nákladný a aby zatížil sekretariát i oblasti nejmenším možným způsobem. 

Ing. František Lomský (generální sekretář ČJF)

 

 

Žhavá diskuze: Nový sazebník ČJF

(názor pořadatele mezinárodních i národních závodů a pony seriálu Miloslava Perníčka, JK Heroutice)

 

Nový Sazebník poplatků vytvořený staronovými orgány ČJF je „dárek“ aktivní části jezdecké veřejnosti. Nenašel jsem v něm ani jediné zvýhodnění pro subjekty, které „něco dělají“ a penalizaci pro subjekty, které „se pouze vezou.“ Naopak aktivní část členské základny je trestána vysokými poplatky. Ale kde chudák naše federace má ty peníze vzít, že?

 

K jednotlivým bodům:

 

1. U poplatku 5000 Kč za schválení seriálu závodů nerozumím tomu, za co se ČJF platí. Soutěže seriálů jsou jednotlivé závody, které jsou již jednou zpoplatněny v celostátním kalendáři. Administrace kolem seriálů není veškerá žádná, kromě přečtení rozpisu a podpisu jedenkrát za rok. Žádným jiným způsobem již seriály   ČJF organizačně nezatěžují.

Samostatnou otázkou jsou seriály pro mládež, které se nemohou srovnávat s velkými seniorskými seriály, je u nich podstatně užší základna účastníků (omezená věkově), navíc se sport v nejmladších věkových kategoriích (jak na velkých koních, tak i na pony) stále vyvíjí. Na soutěže pro tyto věkové kategorie se také pochopitelně hůře shánějí sponzoři v porovnání se seniorskou extraligou. Ale tyto soutěže hýbou vpřed celým sportem, připravují závodníky pro seniorskou kategorii - proto je třeba  je podporovat a nikoli omezovat. Naše federace poplatkem 5000 Kč hodlá parazitovat na pořadatelích a bere chuť organizátorům, kteří mají svých organizačních a finančních starostí se zajištěním seriálu víc než dost.

 

2. Kalendář závodů vydávaný každoročně (v roce 2007 jsem ho ani nedostal v tištěné podobě - je pouze na webových stránkách ČJF) slouží celé jezdecké veřejnosti (jezdci, trenéři,diváci, sponzoři) jako základní materiál pro závodní činnost. Proto se mi zdá podivné, že za registraci musí platit pouze pořadatelé a ne celá jezdecká veřejnost, která kalendář používá a potřebuje.

 

3. Poplatek za dodatečnou změna termínu závodů uvedených v kalendáři mi připadá podobný, jako kdyby v silničním provozu byl stejný postih za alkohol za volantem a jízdu s nezapnutými pásy. Vždyť kalendář závodů je živý organismus, který není celoročně neměnný. Většina změn se děje ve prospěch jezdeckého sportu (kolize termínů, počasí vs. povrch, potřeby sponzorů nebo vlastní potřeba ČJF). Pokud mám být konkrétní, nepřistupujeme k tvorbě kalendáře ledabyle. Vychází se ze „stabilních“ termínů, pracně sami před odevzdáním termínů zjišťujeme u jiných pořadatelů a  oblastních sekretářů návrhy termínů jiných oblastí. Zkontrolovat si totiž můžete předem pouze kalendář v rámci své oblasti. Celostátní kalendář potom totiž jako pořadatel uvidíte poprvé na webových stránkách ČJF (letos to bylo v únoru) a to je již na úpravy pozdě - pouze změna za peníze! A tak opět přes veškerou snahu nám i letos kolidují závody s podobnými soutěžemi. Výsledkem bude, že budeme do budoucna pořádat méně závodů a již teď řadu soutěží pořádáme jako veřejné tréninky, kde nejsme tolik svázáni tím, že za jakoukoli rozumnou úpravu v zájmu všech zúčastněných dostaneme ihned pokutu. Ať pokutu dostanou notoričtí rušitelé závodů bez důvodu a ne pokutovat všechny unisono.

 

4. Registrace  jezdců a koní  na FEI

FEI vybírá stále stejný administrativní poplatek 10 CHF = 160 Kč, z její strany nedošlo ke zvýšení. V loňském roce ČJF vybírala za totéž 215 Kč, nyní dochází ke zvýšení na 1000 Kč za každého jezdce i koně přihlášeného byť jen jednou k závodům kategorie CSI, CDI atd. Toto zvýšení se mi zdá velmi nehorázné (6x dražší, než co odvede ČJF na FEI).

Tento poplatek je likvidační pro pořadatele CSI pony, děti, junioři v ČR. Z druhé strany jezdců bude i velkou překážkou pro ty, kteří s mezinárodním sportem začínají a zatím se chtějí zúčastňovat pouze mezinárodních závodů na našem území. Chce tedy federace, abychom jako pořadatelé tyto závody pořádali, nebo ne? Chce tedy federace, aby se nás jako jezdců čím dál více zúčastňovalo mezinárodních závodů, nebo ne? Poplatek 1000 Kč pro startující na mládežnických CSI na území ČR, kam si řada jezdců jede poprvé porovnat svůj jezdecký um s okolní Evropou, je poplatek neakceptovatelný (1 jezdec + 2 koně = 3000 Kč). Za těchto podmínek já jako pořadatel tyto závody nebudu ani vypisovat. Kdyby ČJF tyto poplatky oznámila v srpnu 2007 (kdy byl termín hlášení mezinárodních závodů pro sezonu 2008), patrně by v ČR nebylo v letošním roce ani jedno CSI pro tyto věkové kategorie. Nejpalčivější situace je v pony sportu. Zde je ještě ke všemu tak úzká základna jezdců (i koní), že pokud nedojde ke změně ze strany ČJF, po společné dohodě pořadatelů obou letošních CSI pony (Hradec Králové, Heroutice) jsme nuceni v této chvíli oznámit, že ještě v tomto roce od pořádání pony soutěží jako mezinárodních CSIP ustoupíme a uspořádáme je max. jako národní soutěže.

 

Není to jediné,co se zdražilo – mezinárodní pasy koní, na bedrech pořadatelů mezinárodních závodů leží další vysoké poplatky, které v minulém roce ještě hradila ČJF. Své připomínky opírám o své zkušenosti pořadatele závodů národních, seriálu závodů i mezinárodních závodů a zkušenosti s výjezdy do zahraničí.

Řešení problémů financování je vždy tanec na tenkém ledě. Vždy někdo cítí, že do systému dává více peněz a někdo méně. V ČJF jsou členové, kteří ze systému těží více na úkor těch, kteří platí. Máme i takové členy ČJF, kteří (protože nemají licenci) neplatí federaci ani korunu. Požívají však také některých výhod, např. jsou pojištěni přes ČJF při své činnosti v subjektech. V naší federaci podle nového Sazebníku funguje: „Čím víc děláš, tím víc plať! Navíc za finanční prostředky,které členové platí musí cítit odpovídající servis a služby. Vždyť ČJF je pro členy a ne naopak!

 

 

Žhavá diskuze: Nový sazebník ČJF

(názor sekretářky jihomoravské oblasti ČJF Emy Jančářové)

 

U níže rozebraného komentáře k jednotlivým bodům sazebníku bych chtěla zdůraznit, že se jedná o můj osobní názor jezdce a pořadatele, nezastupuji oficiálně oblastní výbor.

 

Body 1 - 3         Poplatky v této výši za licence mi připadají adekvátní, nicméně u poplatku za koně bych změnila poměr rozdělení peněz mezi federací a oblastí, místo 1:0 např. 3:2. Oblasti mají s licencemi koní nákladnější administrativu než s licencemi jezdců (co se týče práce, materiálu, poštovného), nicméně na jejich příjmu se to bohužel neprojevuje.

Body 4,5,14,15

                        Tyto body podle mě představují výrazné znevýhodnění úspěšných závodníků, kteří mají potenciál pro starty v zahraničí. Jako obzvlášť nevhodná mi připadá velikost rozdílu mezi částkou požadovanou ČJF a FEI.

Body 6,7,8        „Dělba práce“ mi vychází u organizace závodů přibližně následovně:

 

Oblast

Pořadatel

ČJF

Sepsání primárního kalendáře + sekundárního po schůzi

Zadání termínu + domluva proti vzájemnému krytí

Vkládání termínů + výsledků = web management

Domluva s pořadateli - úprava termínů (organizace schůze)

Sepsání rozpisu, oslovení rozhodčích (nepovinné)

Kontrola výsledků, zpracování tabulky „hříšníků“

Schválení rozpisů + uveřejnění na webu

Vlastní organizace závodů

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

 

Delegace rozhodčích

Zpracování výsledků

 

Dohled na „hříšníky“ - urgence výsledků

Zaslání požadovaných kopií výsledků (písemně + elektronicky)

 

                       

                        Myslím, že řadu pořadatelů, kterých i tak u nás každoročně ubývá, zmíněným                             zpoplatněním jen odradíme. Web management je jednou ze základních funkcí                          sekretariátu v Praze, není důvod to zpoplatňovat zvlášť.

                                              

Bod 9               Bez vyjádření.

Bod 10,11         Zdárně fungující Centrála je základ pro činnost ČJF, tak tedy u těchto bodů budiž. Z čeho budeme pořádat soustředění nebo školení na oblasti mi ovšem není jasné.

Bod 12             Jestli ta pětistovka přispěje k zlepšení úrovně cvičitelů, tleskám. Nicméně mám pochyby, že to k tomu povede. Uchazečům to v rámci těchto vzdělávacích programů představuje cca 5%, kapka v moři, co myslíte?:(

Bod 13,16,17,18, 19      U těchto úkonů „na objednávku“ se domnívám, že představují administrativu navíc, která není nezbytně nutná, proto souhlasím se zpoplatněním.

Bod 20             Já zapomněla, že vzdělávání se je komerční. No comment.

 

Chápu, že krácení příjmů od Sazky se musí nutně někde projevit, ale jako lepší řešení vidím přehodnocení rozpočtu ČJF, případně nalezení míst, kde by se dalo ušetřit. Na oblasti vybereme cca 900 000,-, z toho zůstane oblasti jen asi 250 000,-, tedy se domnívám, že by nám tato částka mohla zajistit základní služby ČJF minimálně jako doposud bez toho, aniž by byli perzekuováni pořadatelé (kteří představují základ umožňující sportovní život oblasti) či zahraniční závodníci (např. start na CDI Brno mě bude stát něco přes 10.000,- kvůli ceně pasu a registrace FEI. ČJF náklady na takovýto start nekompenzuje, poněvadž je na území ČR. Takže budu v mínusu i kdybych zvítězila).

Ema Jančářová

 

 

Žhavá diskuze: Nový sazebník ČJF

(názor JUDr. Ing. Jaroslava Stanka, CSc.)

Čemu se divíme?

V této době proběhla v jezdeckých periodikách vlna stížností zainteresovaných subjektů na navýšení některých poplatků, především těch spojených s pořádáním mezinárodních závodů a i s licenčními oprávněními pro start na mezinárodních závodech. Příslušné subjekty samozřejmě nesou tento stav s nevolí. Avšak já se divím jejich rozhořčení. Hrozba schodku rozpočtu ČJF je zřejmým faktem (viz informace v Jezdci č. 2/08) a o stávajícím VV ČJF, jehož složení se prakticky za 3 volební období nemění, je všeobecně známo, že finanční prostředky pro ČJF neumí hledat nikde jinde, než v kapsách členských subjektů. Vzpomeňme na výrazné (více než 50ti procentní) navýšení licenčních poplatků a jiných finančních povinností subjektů před nedávnou dobou.

Samozřejmě, že teď jistě uslyšíme, že získat peníze z jiných zdrojů je obtížné. Avšak pořadatelé významných mezinárodních závodů a i jiné subjekty to dokáží. Je to prostě o schopnostech.

Na druhé straně VV dokáže utrácet statisícové částky za pochybné dodávky od externích dodavatelů (viz smlouvy s různými reklamními agenturami, které představovaly jen obrovské výdaje z rozpočtů ČJF a přínos z jejich činnosti pro rozvoj jezdeckého sportu nebyl prakticky žádný), či smlouvy o dodávkách výpočetních programů pro potřebu ČJF bez výběrového řízení – tedy za cenu, kterou si dodavatel sám stanovil, apod.

Takové věci se však stávají a nejen v ČJF. Zarážející je však ta skutečnost, že přes všeobecnou  známost těchto letitých praktik členové VV byli téměř jednomyslně do svých funkcí Konferencí opět zvoleni. A delegáti Konference ani neměli zájem prověřit např. do očí bijící vadnost smluvního vztahu s agenturou Peron, přestože k tomu bylo vyzýváno. Tak čemu se pak divíme? Vždyť VV jen pokračuje v tradici své dosavadní politiky. A k té dostal od delegátů Konference přesvědčivý mandát.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

 

 

Podobné články

Většina běžných pamlsků, které nabízíte koním, je v syrovém stavu. Kousek mrkve, jablka, hrušky, dýně nebo melounu prostě vždycky potěší, a to aniž…

Takový počet lidí jsem doopravdy nečekala, ale byla jsem mile překvapená...

Terezu Čermákovou s jejím koněm Romeem jste letos mohli vidět v rámci Dne španělských koní v Jítravském Dvorci či doprovodného programu workingového…