Dodatek k článku „Aby byl kůň bezpečně převezen“ – Jezdectví 05/2005

Téma měsíce května „Cestujeme na závody“ opět rozvířilo diskuzi týkající se problematiky skupin řidičských oprávnění nutných k přepravě koní. Jen např. letmý pohled do diskusních fór různých „koňských“ serverů napovídá, že tato otázka nebyla veřejnosti prozatím zcela objasněna. Z důvodu nutnosti zevšeobecnění mohlo u některých čtenářů dojít k vytvoření nesprávných závěrů a proto se redakce Jezdectví rozhodla poskytnout více prostoru pro přesné informace, týkající se skupin řidičských oprávnění.

Výše uvedenou problematikou se zabývá zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a pro účely přepravy koní též důležitá vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Řidičské oprávnění skupiny B

Ze zákona č. 361/2000 Sb., § 81 odst. 4 písm. a) cituji:
„Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení: a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a 15 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Údaj o maximální přípustné hmotnosti (celková hmotnost) tažného i přípojného vozidla je vyznačen v TP i OTP. Podle tohoto odstavce můžete se skupinou B řídit vozidlo do maximální přípustné hmotnosti 3.500 kg (M1,N1) a k němu lze připojit vlek do max. přípustné hmotnosti 750 kg (kategorie O1). Takže pro soupravu (3.500 kg + 750 kg = 4.250 kg) v tomto případě není nutná skupina C ani E.

Velmi důležité je písmeno „c“ stejného odstavce, cituji: „Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení: c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Údaj o pohotovostní hmotnosti daného vozidla je opět vyznačen v TP i OTP. Ze znění písmene „c“ vyplývá, že se skupinou B můžete řídit i soupravu tažného vozidla s vlekem, který má max. přípustnou hmotnost nad 750 kg (kategorie O2), ale jen v případě, pokud max. přípustná hmotnost vleku nepřesáhne pohotovostní hmotnost auta. Současně max. přípustná hmotnost celé soupravy nesmí být víc jak 3.500 kg. Tato varianta se týká zejména osobních automobilů za které lze připojit vlek pro jednoho koně a tuto soupravu můžete řídit jen se skupinou B, nepotřebujete E ani C. V praxi např.: max. přípustná hmotnost tažného vozidla je 2.000 kg, jeho pohotovostní hmotnost je 1.400 kg, celková (max. přípustná) hmotnost přípojného vozidla (vleku) je 1.300 kg. Potom 2.000 kg + 1.300 kg = 3.300 kg < 3.500 kg!!!

Řidičské oprávnění skupiny B+E

V zákonu č. 361/2000 Sb., § 81 odst. 10 se praví: „Řidičské oprávnění skupiny B + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písm. c).

Rozhodující zde není maximální přípustná hmotnost soupravy, ale jen max. přípustná hmotnost tažného vozidla. Platí tedy, že se skupinou B+E můžete řídit i soupravu s max. přípustnou hmotností nad 3.500 kg, pokud max. přípustná hmotnost tažného vozidla (auta) nepřesáhne 3.500 kg. V praxi např. : max. přípustná hmotnost tažného vozidla 3.500 kg, max. přípustná hmotnost přípojného vozidla (vleku) 2.500 kg, celkem 6.000 kg, není nutná skupina C+E !!!

Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje k řízení soupravy složené z motorového vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3.500 kg a přípojného vozidla, jehož max. přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.

Pozor: - ve všech výše uvedených případech nezáleží na okamžité hmotnosti, ale na údajích uvedených v TP motorového vozidla a přípojného vozidla (celková hmotnost, pohotovostní hmotnost)!!! - vlastníte-li ŘO skupiny B nebo B+E a chtěli byste jej rozšířit na C+E musíte nejprve projít kurzem a složit zkoušky na skupinu C a potom znovu kurz a zkoušky na skupinu C+E. Zatímco dříve platila jedna skupina E pro přípojná vozidla nad celk. hmotnost 750 kg, dnes se vždy váže k B+E, C+E nebo D+E atd. Jestliže neuspějete u závěrečných zkoušek z pravidel silničního provozu a nedosáhnete přitom počet bodů potřebných k obhájení skupiny B, může vám být skupina B pozastavena na dobu, než při opravě projdete úspěšně.

S problematikou přepravy koní, řidičských oprávnění apod. velmi úzce souvisí otázka dodržení technických požadavků na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz. Tímto se zabývá vyhláška č. 341/2002 Sb. zejména § 14.

Pro účely přepravy koní jsou podstatné zejména odstavce 2, 3 a 7.

Odst. 2: „Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.“ Okamžitou hmotností vozidla nebo jízdní soupravy se rozumí hmotnost zjištěná v určitém okamžiku při jejich provozu na pozemních komunikacích.

Odst. 3 : „ Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.“

Odst. 7 : „Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojným vozidly kategorií O1 a O2 platí.
a) okamžitá hmotnost přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebržděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,
b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 (760 – 3.500 kg) nesmí být větší než největší povolená hmotnost bržděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3.“ K písmenu „b“ : v překladu znamená, že pokud má vaše tažné vozidlo největší povolenou hmotnost např. 2.000 kg a v TP uvedeno, že může táhnout vlek s největší povolenou hmotností např. 1.500 kg, můžete připojit vlek s největší povolenou hmotností až 2.000 kg (3.000 kg vozidla M3,N3), ovšem za podmínky, že bude naložen tak, aby jeho okamžitá hmotnost nepřesáhla 1.500 kg. Otázkou zůstává, jak lze v amatérských podmínkách před vyjetím odhadnout přesnou okamžitou hmotnost?!?

Pokud Ministerstvo dopravy při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorie O1 a O2 nestanoví jinak, nesmí být největší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.

Aby celá problematika nebyla tak jednoduchá, otázka dálničních poplatků (známek) se řídí jinými pravidly. V tomto případě se kalkuluje s celkovou (max. přípustnou) hmotností celé soupravy, která v okamžiku, kdy překročí 3.500 kg vyžaduje dálniční známku nad 3.500 kg (nejčastěji 3.500 kg – 12.000 kg).

Uvedená fakta vychází ze zákonů ČR a platí bez rozdílu pro všechny občany, nezáleží tedy na tom, jste-li vlastníkem, nebo řídíte-li vozidlo (soupravu) jako osoba soukromá, fyzická nebo právnická.

Výše popsané principy by se měly shodovat s legislativou Evropské Unie a uvedené závěry by tedy měly platit ve všech jejích zemích.

Konzultováno se zástupcem Ministerstva dopravy

Podobné články

Hned dvěma světovými unikáty se může pochlubit milovická rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Díky využívání…

Je sama sobě šéfovou i nejpilnějším zaměstnancem a svět koní nezná jen z vyprávění, ale i z praxe. Nebojí se riskovat a experimentovat, je kreativní,…