Lze předvídat vyloučení vytrvalostního koně v průběhu závodu?

20. 9. 2015 Horse.talk Autor fotek: Aneta Novotná (Hnyková)

Dnešní článek z časopisu HorseTalk bude patřit vytrvalcům. Podle francouzských vědců lze do značné míry předvídat pravděpodobnost vyloučení vytrvalostního koně v průběhu závodu. Tento fakt vzešel ze sledování více než 4 000 vytrvalostních koní.

vsFrancouzský výzkumný tým v příspěvku pro veřejně přístupný časopis PLOS ONE poznamenal, že téměř polovina z koní, kteří se účastní vytrvalostních závodů, bývá vyloučena při veterinární kontrole. „Rozpoznat koně, který není zcela v pořádku ještě předtím, než se u něj nějaký problém projeví a je zapotřebí následné ošetření, je výzvou pro všechny veterináře. Taková možnost má zásadní význam pro celkové zlepšení welfare koní," říká Eric Barrey a jeho kolegové.

Barrey, který se připojil ke studii Mohameda Younese, Céline Robert a Françoise Cottina, přiznává, že by mělo být možné odhalit koně v nepořádku již dříve v závodě a to na základě měření klíčových proměnných, zejména průměrné rychlosti a především heart rate recovery (dále jen HRR), tedy času potřebného pro zklidnění srdečního tepu na normální hodnotu po práci nebo tréninku. (Čím rychlejší/větší je pokles srdeční frekvence, tím lepší je srdeční fitness - u vytrvalostních koní řekněme kondice. V praxi se jedná o dobu mezi příjezdem do cíle a vstupem do veterinární kontroly, pro kterou je potřeba zklidnění na požadovanou hodnotu, což je v soutěži maximálně 64, v tomto výzkumu maximálně 65 tepů za minutu, pozn. překl.). Jejich hypotéza se ukázala jako správná.

aaZa pomoci jejich modelu je možné sdělit jezdcům nebo trenérům po veterinární kontrole, že při té následující je 70procentní šance, že jejich koně budou vyloučeni.

Tým výzkumníků získával data v rozmezí let 2007-2011 na 4 070 různých vytrvalostních koních, v rámci 7 032 startů na národních i mezinárodních závodech vysokých stupňů obtížnosti. Tito koně závodili na vzdálenosti od 80 do 160 kilometrů, tedy v obtížnostech 1 až 3 hvězdičky. Všechny závody se konaly pod hlavičkou FEI a podle FEI pravidel, a to ve Francii, Spojených arabských emirátech, Španělsku a Portugalsku. Tyto závody byly rozděleny do čtyř, pěti nebo šesti po sobě následujících etap, 30-40 kilometrů dlouhých, v závislosti na celkové délce jednotlivého závodu. Každý kůň, tak jak jsme zvyklí, podstoupil veterinární prohlídku po každém kole. Tu musel absolvovat úspěšně, aby mohl dále pokračovat, jak je požadováno pravidly tohoto sportu.

Výzkumný tým zaznamenával a analyzoval klíčová data týkající se srdeční frekvence, HRR a průměrné rychlosti, stejně jako věk koně a vzdálenost, na kterou soutěží. Zjistili, že podle toho, jak závod probíhá, je možné předpovědět pravděpodobnost vyloučení koně.

aaPrůměrně bylo ze závodů vyloučeno 39 % koní, z nichž 64 % na kulhání a 15 % kvůli metabolickému problému. Procento správně předpovězených vyloučení na každé veterinární kontrole (tzv. vetgate) - od druhé do páté, se pohybovalo mezi 62 % a 86 %, v závislosti na dané vetgate.
Aby byl kůň uznán za schopného pokračovat, musí být jeho tepy pod hodnotou 65 úderů za minutu během dvacetiminutového intervalu od příjezdu z etapy, i když přesné prahové hodnoty se mohou měnit v závislosti na úrovni závodů. Celkově bylo zjištěno, že pokud je HRR koně delší než 11 minut při první nebo druhé veterinární kontrole, nebo delší než 13 minut při třetí nebo čtvrté kontrole, existuje 70% šance, že bude při příští kontrole vyloučen.

„Tyto proměnné - HRR a průměrná rychlost - naměřené v předchozí(ch) vetgate nám umožnily předvídat eliminace při kontrolách následujících. Naše prediktivní metoda může přispět ke zlepšení welfare koní a pomoci celkově zlepšit etické aspekty vytrvalostních závodů," říkají vědci. Počty eliminovaných koní, jak se zdá, se v posledních letech zvyšují a právě tento nárůst se stal zdrojem obav z hlediska etiky a image tohoto sportu. „Hlavními příčinami eliminací v soutěžích na 160 km byly kulhání, dehydratace a poruchy metabolismu," poznamenávají. Počty eliminovaných koní v závodě se liší i oblast od oblasti. Například více koní vyloučených z metabolických důvodů se vyskytuje při závodech v horkých a vlhkých zemích. Nicméně kulhání zůstává nejčastější příčinou vyloučení všude.

„Vzhledem k tomu, že významná část (12 %) z vyřazených koní vyžaduje naléhavou lékařskou péči, rychlá detekce unavených koní je opravdovou výzvou," dodávají. Tepová frekvence je klíčovým parametrem úspěchu na vytrvalostních závodech, protože HRR se započítává do průměrné rychlosti každé fáze závodu.

Kontrola

Za účelem ověření platnosti jejich prediktivní metody se vypočítala pravděpodobnost eliminace na nezávislém počtu 80 koní, kteří soutěžili v jedno-, dvou- a tříhvězdičkových vytrvalostních závodech pořádaných v roce 2014.

Těchto 80 koní bylo náhodně vybráno tak, aby soubor obsahoval 10 úspěšných a 10 eliminovaných koní v každé etapě. Výsledkem bylo 75 % z těchto 80 koní správně klasifikovaných tímto systémem.

Vědci nakonec stanovili prahové hodnoty průměrné rychlosti a HRR, která korespondovala se 70% pravděpodobností vyloučení ve veterinární kontrole v důsledku srdeční frekvence 65 nebo vyšší.

Představili tyto výsledky pomocí barevné škály s cílem ukázat pravděpodobnost eliminace ve chvíli, kdy HRR a průměrná rychlost byla nad vypočtené hraniční hodnoty v předchozí vetgate (viz graf).

vs

„Stručně řečeno, kůň, který potřebuje na zotavení a pro dosažení tepové frekvence nižší než 65 úderů za minutu více než 11 minut ve vetgate 1 nebo 2, má 70% pravděpodobnost, že bude vyloučen ve vetgate 2 nebo 3."

„Pokud před veterinární kontrolou 3 nebo 4 potřebuje kůň více než 13 minut, má 70% pravděpodobnost, že bude vyloučen ve vetgate 4, respektive 5. I když pravděpodobnost vyloučení stoupá se zvyšující se průměrnou rychlostí pro všechny etapy, tento jev je výraznější ve 2. a 3. etapě."

ca„K většině metabolických problémů dochází už během první poloviny závodu; v kombinaci s vysokou rychlostí pak účinek těchto změn zvyšuje pravděpodobnost vyloučení v pozdějším průběhu závodu. A zvýšené hodnoty srdeční frekvence a HRR jsou pak spojeny s větší pravděpodobností eliminace." Údaje zpracované ve studii představují čtvrtinu všech FEI registrovaných vytrvalostních závodů, co se pořádaly v letech 2007 až 2011.

„Přestože několik studií upozornilo na rizika spojená s nadměrně vysokou rychlostí při vytrvalostních závodech, tato studie může být považována za první, která prokázala vztah mezi průměrnou rychlostí, HRR a pravděpodobností vyloučení."

Při diskuzích o závěrech a poznatcích studie došli vědci k závěru, že vzhledem k povaze statistiky předpovědí a vzhledem k možné přítomnosti falešně pozitivních předpokladů tento model nemůže být používán přímo jako nástroj FEI pro vyloučení koně ze soutěže. Ale může sloužit jako nástroj ke zvýšení efektivity veterinárních kontrol.

„Například by mohla být informace o pravděpodobnosti eliminace sdělena jezdci a trenérovi jako varování. Mohli by se na jejím základě rozhodnout, zda ze závodu odstoupit, snížit rychlost (aby se snížilo riziko vyloučení v příští vetgate), nebo zachovat stejnou závodní strategii (navzdory vysokému riziku vyloučení při příští veterinární kontrole).

Povzbuzujeme veterináře zapojené do vytrvalostních akcí a samotnou FEI aplikovat tyto nové poznatky, s cílem zlepšit podmínky vytrvalostních koní a předcházet zdravotním problémům během nebo po skončení vytrvalostních závodů."

ed

 

Podobné články
Deník

Několik desítek arabských koní se svými jezdci se sjelo do Dolního Dvořiště. Shromáždili se na pastvinách u Malše, aby se tu utkali v prvním ročníku…

Když PL MERCURY dokončil ve 27 letech Tevis Cup 2018, možná jste se zadívali na svého …nácti-cetiletého parťáka a napadlo vás, jestli by zvládl ještě…