Lead Rein pohár 2015 potřetí - způsob hodnocení, práce vodiče a prezentace ve výstavním kruhu

1. 3. 2015 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Michal Štulík, Šárka Veinhauerová

Lead Rein je výstavní jezdecká třída, kde se zohledňuje velké množství aspektů. Z těchto dílčích kritérií se pak skládá „výsledná známka“, která určuje pořadí v soutěži. My se zde budeme snažit poukázat na všechny věci, které se v této výstavní třídě hodnotí.

1. Vhodnost poníka pro malé dítě: Věk jezdců v této výstavní třídě se pohybuje v rozmezí 3-9 let. Poník musí posuzovatele přesvědčit o tom, že právě on je tím nejvhodnějším pro svého jezdce, a to z hlediska velikosti, mechaniky pohybu i temperamentu.

  • vhodná velikost - tříleté dítě bude lépe vypadat v sedle shetlandského poníka a naopak 8-9letým dětem bude spíše vyhovovat velšský poník, nebo malý WPBr.
  • vhodná mechanika - pro menší děti bychom neměli volit poníka s extravagantní a výbušnou mechanikou pohybu, kterou nebudou moci v přechodech a v klusu dobře vysedět.
  • vhodný temperament poníka - je vždy závislý na stupni výcviku dítěte, ale důležitou roli zde hraje i temperament samotného dítěte. Pro úplně nejmenší děti, ale i pro děti starší, které teprve začínají, nebo pro děti, které se zatím trošku bojí, se doporučuje poník s klidným a vyrovnaným temperamentem, který bude dostatečně trpělivý a v klidu vyčká na povely svého malého jezdce. Děti jezdící druhým nebo třetím rokem, které již neřeší rovnováhu a sed, mohou předvádět i temperamentnějšího poníka. Pokud ho ve výstavním kruhu dobře zvládnou, posuzovatel to ocení.

Bartoloměj Rota, valach Mago a vodič Zuzana Čaňová

2. Kvalita poníka v rámci daného plemene: Stále se vracíme k tomu, že soutěže Lead Rein jsou také výstavní třídou, a proto se zde hodnotí i „krása" poníka. Přesněji řečeno to, jak moc vystavovaný poník odpovídá či neodpovídá svému plemennému standardu. Zde se klade důraz na stejné věci, jako při vystavování na ruce: exteriér, postoje končetin a typ poníka. V pravidlech Lead Rein poháru 2015 jsou uvedeny povolené úpravy zevnějšku poníka pro dané plemeno, kterými je třeba se při přípravě poníka řídit. Nepovolené úpravy se mohou negativně promítnout do celkového hodnocení.

3. Jezdecká vyspělost dítěte: Tato skupina ukazatelů zahrnuje sed dítěte, způsob udílení pomůcek, držení otěží a míru vedení poníka. Hodnotí se, jestli dítě sedí správně, jestli dokáže udržet nožky ve třmenech, zda umí správně držet otěže a dokáže na nich udržet potřebný kontakt. Dále se posuzuje, nakolik vedení poníka ovlivňuje vodič a nakolik malý jezdec, jestli je jezdec kromě pracovního klusu schopen předvést i lehký klus a jestli už také pozná, na kterou nohu vysedává a umí při změně směru v klusu přesednout. Rovněž se přihlíží k tomu, zda se jezdec při jízdě drží poutka na přední rozsoše sedla. V této výstavní třídě se budou potkávat malé začínající děti s těmi již zkušenějšími. Někteří z posuzovatelů mohou při hodnocení přihlížet k věku dítěte.

4. Prezentace ve výstavním kruhu a práce vodiče: Ačkoliv se může na první pohled zdát, že vodič je v této soutěži jen na okrasu, opak je pravdou. Na jeho bedrech spočívá veškerá zodpovědnost. Není to až tak složitá funkce v praktickém slova smyslu, přesto vyžaduje vysokou míru koncentrace a zkušeností. Vodič neustále sleduje svého poníka a malého jezdce, protože musí být v každém okamžiku připraven mu pomoci, bude-li to situace vyžadovat. Kromě toho také monitoruje dění v kolbišti a soustředí se na pokyny ringstewarda. Musí vnímat vše, co se děje kolem něj, udržovat dostatečný rozestup vůči ostatním účastníkům a vyhýbat se kolizním situacím. On je tím, kdo odhaduje v krizových situacích míru rizika, protože malí jezdci toho ještě nejsou schopni. Dále k jeho práci patří i správný způsob předvádění. Vodič by se měl vedle poníka pohybovat na úrovni přední nohy, tedy ne táhnout poníka za sebou, anebo ho nechat běžet na dlouhém vodítku před sebou. Jeho úkolem je v případě problému dítě jistit a to nemůže dělat, když běží před poníkem nebo za poníkem. Vodítko drží trošku netypicky v levé ruce, protože pravá ruka musí zůstat volná pro případ, že by bylo nutné přidržet malého jezdce. Už jsme se zmiňovaly o tom, že vodítko není zapnuté do udidla, ale do anglického nánosníku. Mělo by být prověšené po celou dobu předvádění ve výstavním kruhu. Občas vidíme u vodičů snahu ukázat posuzovateli, že si dítě poníka již vede úplně samo. Tito vodiči se sice pohybují na úrovni přední nohy poníka, ale jsou od něj vzdáleni cca 2 metry do strany. Vodítko je samozřejmě prověšené. Tato pozice vodiče mu ale už v případě krizové situace neumožňuje rychle zasáhnout, a proto je tento způsob předvádění vnímán negativně. Často se soutěžící ptají, jak bude posuzovatelem vnímáno, když dítěti s vedením poníka budou pomáhat? Lepšího hodnocení v tomto ohledu samozřejmě dosáhne dítě, které prokáže větší schopnost správně vést poníka bez pomoci vodiče. Ale protože ve výstavním kruhu budeme potkávat i velmi malé děti, které se ještě o vedení poníka mnohdy ani nemohou pokoušet, musí v těchto případech vedení poníka zcela obstarat vodič. Nicméně je důležité zde objasnit ještě jednu věc. Zásah vodiče do vedení poníka nebude hodnocen negativně, když při nějaké kolizní situaci vodič pomůže poníka dítěti zvládnout a umravnit. V takovém případě by od vodiče bylo velmi nevhodné nechat dítě s neposlušným nebo splašeným poníkem bojovat bez pomoci. Pokud by se tak stalo, odrazilo by se to negativně v hodnocení samotného vodiče. Nicméně při kolizních situacích většinou posuzovatel také přihlíží k tomu, jestli tu lumpárnu vymyslel váš poník, nebo byl váš poník do kolizní situace vtažen nějakou souhrou náhod. Pokud by to byl váš poník, který by lumpárnu ve výstavním kruhu inicioval, odrazilo by se to negativně v hodnocení samotného poníka.

Karolína Kůrková, Trawel Marvel a vodič Pavel Blažek

Způsob předvádění poníka:

Každému startujícímu bude pořadatelem přiděleno startovní číslo. To musí být vhodně umístěno, neboť slouží jak posuzovateli, tak ringstewardovi k orientaci v poli startujících. Směr předvádění ve výstavním kruhu je na pravou ruku, proto bychom startovní čísla měli mít umístěna buď na pravé straně uzdečky poníka, na pravém rukávu jezdce nebo také na zádech jezdce. To záleží na tom, jaký typ startovních čísel pořadatel dodá. Do výstavního kruhu nikdy nevstupujeme neoznačeni!

Předvádění se skládá ze skupinového a individuálního předvedení. Posuzovatel se může na místě rozhodnout, jakým způsobem chce koně předvést. Nejčastěji ale předvedení probíhá následovně: do výstavního kruhu vcházejí startující v kroku. Uvnitř kruhu se seřadí do zástupu podle startovních čísel a chodí v kroku na pravou ruku po obvodu výstavního kruhu. Na pokyn ringstewarda se celá skupina zastaví a jeden účastník po druhém jednotlivě nakluše. Poté se účastníci seřadí ve středu výstavního kruhu a následuje individuální předvedení. Soutěžící se jednotlivě přicházejí představit posuzovateli na určené místo ve výstavním kruhu. Posuzovatel si je prohlédne v zastavení, může poníka obejít kolem dokola, může ho i pohladit, eventuálně zvednout ohon, aby lépe viděl na postoj zadních končetin. (Na to musí být poník připraven, aby se posuzovatele nebál). Také se může dítěte zeptat na jméno poníka nebo jeho věk. Je-li posuzovatel zahraniční, ringsteward tlumočí. Pak se poník předvede. Většina posuzovatelů chce vidět i změnu směru v klusu, aby se přesvědčila o tom, do jaké míry jezdec pozná, na kterou nohu vysedává, a jestli umí při změně směru v klusu přesednout. Následně se poník vrací na své místo a čeká, než budou posouzeni všichni ostatní účastnící soutěže. Zde je velmi důležité, aby poník během čekání v klidu stál a neprojevoval známky nervozity a napětí. Jakmile byli individuálně posouzeni všichni, seřadí se soutěžící opět do zástupu a jdou v kroku na pravou ruku. Začíná závěrečné řazení, kdy posuzovatel podle toho, co viděl, sestavuje konečné pořadí v soutěži. Někdy se může stát, že má na jedno místo více kandidátů. Pak si posuzovatel obvykle tyto poníky nechá v klusu předvést ještě jednou. Po sestavení konečného pořadí následuje dekorování a čestné kolo.

5. Celkový estetický dojem trojice: Do této části hodnocení spadá vhodné oblečení jezdce, vodiče a správné postrojení poníka, dle pravidel pro LRP 2015. Tomuto tématu byl věnován předcházející díl našeho seriálu (Lead Rein pohár 2015 podruhé aneb jak se správně obléci?).

Kdy má posuzovatel právo koně vyloučit?

Posuzovatel má právo trojici vyloučit hned z několika důvodů.

  • Nedodržení výstroje - např. poník má madla místo sedla, poník nastoupí do soutěže s bezudidlovou uzdečkou přesto, že to propozice nepovolují, dítě nemá bezpečnostní přilbu a podobně. Shledá-li posuzovatel hrubé nedostatky v oblečení vodiče či malého jezdce, jako jsou například otrhané džíny u vodiče, nemusí nutně trvat na vyloučení ze soutěže, ale může se rozhodnout pro umístění takovéto trojice na posledním místě bez ohledu na předvedený výkon.
  • Nevhodné chování poníka ve výstavním kruhu, což zahrnuje situace, kdy se poník projevuje tak, že je nebezpečný pro dítě, které nese na hřbetě, nebo představuje nebezpečí pro ostatní účastníky ve výstavním kruhu.
  • Nevhodné chování jezdce nebo vodiče ve výstavním kruhu. Sem spadá zejména hrubé chování jezdce k poníkovi nebo vodiče k poníkovi a rovněž nadměrné používání bičíku vodičem.

Ivetka Brynychová, Trawel Marvel a vodič Pavel Blažek

Otevřená a uzavřená kola LRP 2015

Tato seriálová soutěž je sice otevřená pouze pro SHP a velšské pony a WPBr do 122 cm KVH, ale to neznamená, že by se LR soutěží nemohli zúčastnit i ti, kteří kritéria LRP nesplňují. Pořadatel každého kola si totiž volí, jestli soutěž vypíše jako uzavřenou, nebo otevřenou.

Uzavřená soutěž znamená, že LR je vypsán přesně podle pravidel LRP 2015 a zúčastnit se ho tedy mohou pouze poníci, kteří tyto podmínky splňují.

Otevřená soutěž znamená, že podmínky pro účast v této třídě jsou v některých bodech odlišné od podmínek účasti v LRP 2015. Odlišnosti mohou být v omezení KVH, v povolení účasti poníkům bez původu nebo v povolení startovat s bezudidlovou uzdečkou. V této chvíli už víme, že níže uvedená kola LRP 2015 budou otevřená:

  • 11. 4. 2015 Kadov - obě třídy budou otevřeny i pro pony bez původu, velšská třída navíc pro pony až do 137 cm KVH.
  • 20. 6. 2015 Hradec Králové - velšská třída bude otevřena pro pony s původem a KVH do 137 cm, je možno startovat i s bezudidlovou uzdečkou, shetlandská třída je vypsána přesně podle pravidel LRP 2015.
  • 29. 8. 2015 Plasy - obě třídy budou otevřeny i pro pony bez původu, velšská třída navíc bude otevřena pro pony s KVH do 130 cm a bude v ní možno startovat i s bezudidlovou uzdečkou.
  • 5. 9. 2015 Pardubice - shetlandská třída bude vypsána přesně podle pravidel LRP 2015, velšská třída bude otevřena pro všechny pony bez původu až do KVH 137 cm. Ve velšské třídě tedy budou moci startovat i SHP bez původu.

Budeme se těšit na všechny děti i jejich vodiče, ať už mají poníky malé či větší, s původem či bez původu. Cílem tohoto projektu je zpopularizovat LR soutěže v ČR a ukázat široké veřejnosti, že i s takto malými dětmi lze smysluplně pracovat.

Jak vypadá Lead Rein v praxi, se můžete podívat např. v tomto videu.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.