Kůň ve službách Policie ČR III.

19. 4. 2004 pplk. Ing. Jiří Navrátil Autor fotek: pplk. Ing. Jiří Navrátil

Systém profesní přípravy a odborného výcviku příslušníků jízdního oddělení Policie České republiky.

Oddělení jízdní policie vykonává svoji speciální činnost na úseku služební hipologie = činnost, týkající se chovu, ošetřování, používání a výcviku služebních koní Policie ČR ve výkonu služby. Služebního koně lze využívat k plnění úkolů policie při zajišťování ochrany veřejného pořádku, bezpečnost osob a majetku.

Všechny úkony, ke kterým je využíván služební kůň, jsou podmíněny péčí o jeho výživu, ustájení, zdravotní stav a soustavný výcvik.

Profesní přípravu a odborný výcvik příslušníků jízdního oddělení lze rozdělit do dvou rovin :


1. Obecná - služební příprava policistů Obecná služební příprava policistů znamená, že každý policista, zařazený u oddělení jízdní policie, prošel předepsanými povinnými odbornými kurzy a školeními, které jsou nařízeny a tvoří základ pro služební činnost všech policistů v rámci celé Policie ČR.


2. Speciální - příprava a výcvik policistů a) Speciální příprava a výcvik jízdních policistů je zaměřena na konkrétní problematiku jízdního oddělení. b) provádění opatření k nápravě v případech, kdy o služební koně není řádně pečováno,
c) na útvarech provádět společný výcvik na jízdárně, na základě měsíčního plánu výcviku policistů a ročního plánu výcviku služebních koní,

Odborný výcvik je rozpracován v písemné formě do měsíčního plánu výcviku policistů a ročního plánu výcviku služebního koně. Celý proces výcviku vychází z odborné literatury, která se zabývá výcvikem sportovních koní a jezdců.

Výcvik policistů a služebních koní se skládá z :
1. práce ve stáji - ošetřování výstrojních součástek, dodržování zoohygienických podmínek ošetřování a krmení služebních koní. Policisté získávají základní návyky pro práci s koněm a musí dodržovat zásady bezpečnosti práce:
- učí se jak správně přistupovat ke koni,
- jak čistit koně s použitím správných nástrojů,
jak koně ustrojit (sedlo, uzdečka, ochranné kamaše na nohy pod.), správně pečovat o sedlový materiál,
- učí se koně podestýlat (sláma, piliny),
- učí se v praxi základům veterinárního ošetřování, pojmenovat všechny kosti a klouby koně, infekční onemocnění a první pomoc při poranění,
- správné vedení koně na ruce, nakládání do přepravníku pro koně,
- zásady správného krmní, skladba krmiva, určování krmných dávek,
- podmínky správného ustájení koní, dostatek světla, teplota ve stáji, rozměry boxů pro koně, větrání,
- zásady protipožární ochrany ve stáji.

2. praktický výcvik policistů v jízdě na koni Vlastní výcvik jízdy na koni je zaměřen na zvládnutí základní techniky jízdy. Jedná se o:
- získání rovnováhy na koni, překonání strachu z koně (cviky na koni),
- používání správných pomůcek při jízdě (sed, holeň, otěže),
- ovladatelnost koně v každé situaci (motorová vozidla, hluk),
- schopnost překonávat přírodní a umělé překážky (lávka, branka apod.) -

a) drezúrní ježdění
Výcvik drezúrního ježdění je v podstatě samotný základ jízdy na koni.

b) skoková příprava
Účelem skokové přípravy policistů je schopnost překonávat při výkonu služby přírodní i umělé překážky (spadlý kmen přes cestu, potok, výskok do stráně apod.). Při tomto výcviku již policisté plně uplatňují předchozí drezúrní výcvik. Musí koně perfektně ovládat a soustředit se pouze na správné překonávání překážek. Policisté se učí skákat přes jednotlivé nižší překážky a až po jejich zvládnutí lze provést přezkoušení policistů formou absolvování cvičného parkúru.

c) jízda v terénu
Jízda v terénu v sobě kloubí přípravu drezúrní i parkúrovou. Podstatou je absolvovat předem určenou dráhu, která vede po lesních cestách a jsou připraveny terénní nerovnosti a skoky, které musí policista s koněm překonat. Při jízdě se střídají úseky, ve kterých jede policista cvalem, klusem i krokem. Překonává suché příkopy, kmeny stromů, seskoky a výskoky.

d) nácvik speciálních rušivých jevů a překonávání překážek
Poslední částí odborného výcviku jízdních policistů je nácvik speciálních rušivých jevů a překonávání nestandardních překážek. Tato část spočívá v nácviku procházení ohněm, dýmovou clonou, střelby z pistole na koni, práce se služebním obuškem-srážení kuželů, otevírání a zavírání cvičné branky, přechod přes dřevěnou rampu, překonání podchodu apod.
Tyto cviky se učí koně velmi dlouho a jedná se o náročnou fázi výcviku koní i jezdců.

Celý systém výcviku služebních koní a jezdců směřuje k získání osvědčení o způsobilosti k výkonu služby na koni ve smyslu závazného pokynu policejního prezidia a ke kvalitnímu výkonu hlídkové služby na služebních koních při zajišťování veřejného klidu a pořádku, při zajišťování společenských, kulturních, sportovních akcí a při reprezentaci Policie ČR na veřejnosti. Služební kůň je pro jízdního policistu jednak služebním i výrobním prostředkem, který využívá při služební činnosti k plnění uložených úkolů.

V posledním díle Vás seznámíme, jak probíhá výběr koní pro služební hipologii a jaké šance mají pro uplatnění ženy a dívky v tomto náročném povolání.

Příbuzné články:

Podobné články
Dokument „Operation X: The Secrets of the Horse Billionaire“ obsahuje záběry a rozhovory natočené skrytou kamerou reportérem, který v lednu tohoto roku pracoval jako ošetřovatel ve výcvikovém centru Helgstrand Dressage

Když dánská televize TV2 po velkých právních tahanicích odvysílala koncem listopadu dvoudílný dokument „Operation X: The Secrets of the Horse…

Poslední listopadovou sobotu oslavila na Integrovaném výjezdovém centru Ostrava-Jih Skupina hipologie 30 let od doby, kdy byli do služby v Ostravě…