Když si to rozmyslíte – odstoupení od smlouvy o koupi koně

2. 6. 2023 Barbora Poláková, Rudolf Leška, AK Šteidl - Leška Autor fotek: Gabriela Rotová, Jonáš Dušánek Zdroj: www.staidl-leska.com

Odstoupení od smlouvy je obvyklý nástroj v případech, kdy druhá smluvní strana smlouvu poruší – například prodá věc, která má faktické nebo právní vady; odstoupení je přitom nástroj krajní, který právo nepreferuje, a proto je možné pouze v případech podstatného porušení smlouvy nebo v případě trvajícího prodlení, které druhá strana nenapraví ani na výzvu.

Odstoupit lze ale za určitých okolností i v jiných případech, například pokud si to strany domluví (některá ze stran si může vyhradit možnost odstoupit od smlouvy v určité lhůtě) nebo pokud zvíře kupuje spotřebitel od podnikatele a transakce se mezi stranami uzavře na dálku nebo mimo provozovnu. V jiných případech obvykle odstoupení od smlouvy právně možné není.

Jak odstoupit

Konkrétní formu odstoupení od smlouvy o koupi zvířete zákon nestanovuje, pravidlem však bude písemný doporučený dopis, nejlépe s takzvanou dodejkou (průkazem doručení zásilky druhé straně v konkrétní den). Ačkoliv i ústní odstoupení od smlouvy by mohlo být platné, u případného soudu byste potřebovali mít nepochybný důkaz, že k odstoupení došlo a kdy přesně se tak stalo.

Co musí odstoupení od smlouvy obsahovat

Z odstoupení od smlouvy musí být zřetelné, kdo jsou smluvní strany smlouvy, od níž je odstupováno, a o jakou smlouvu se jedná. Musí také být dáno jasně najevo, že uskutečněným právním jednáním se sleduje skutečně odstoupení od smlouvy. Zákon nezakládá povinnost uvést důvod odstoupení, přesto to v zájmu předejití případnému právnímu sporu doporučujeme ve stručnosti uvést – není potřeba zacházet do podrobností, které se mohou u sporu ukázat jako nepřesné.

0K0X5723.JPG

Důsledky odstoupení od smlouvy

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v okamžiku, kdy se o něm druhá strana dozví, tedy buď ústním oznámením, nebo doručením písemnosti. Jakmile k tomu dojde, nemůže si už odstupující své rozhodnutí rozmyslet a vzít odstoupení zpět, neboť okamžikem odstoupení zanikl celý závazek od samého počátku. Jediným případným řešením by tedy bylo uzavřít kupní smlouvu znovu.

Oběma stranám vzniká v okamžiku odstoupení povinnost vrátit vše, co navzájem obdržely. Kupující tedy musí vrátit koně a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené peníze. V praxi však může nastat složitá situace, jestliže prodávající odmítne koně zpět přijmout a peníze vrátit. Pokud kupující nechce koně jen tak uvázat u stáje, což jistě nechce, porostou mu náklady na péči o zvíře.

Když prodávající odmítne převzít koně

Doporučujeme pokusit se koně prodávajícímu předat – osobně nebo prostřednictvím registrovaného dopravce ho dopravit prodávajícímu a toto řádně zdokumentovat, jak předchozím písemným oznámením prodávajícímu, tak dokumentací samotné dopravy a pokusu o předání, ideálně za přítomnosti svědků. Pokud se přesto koně nepodaří předat, budou veškeré dokumenty důkazem, že prodávající nepřijal řádně nabídnuté plnění, respektive neposkytl součinnost k němu potřebnou, čímž se dostal do prodlení. Po dobu, co je věřitel v prodlení, nese nebezpečí škody na zvířeti, ať už vznikne z jakékoliv příčiny (to neplatí v případě, že by škodu způsobil kupující). Pokud tedy kůň v péči kupujícího například po neúspěšném pokusu o vrácení onemocní, jde škoda k tíži prodávajícího. Proto je pro prodávajícího vždy lepší vráceného koně přijmout.

Pokud však prodávající trvá na tom, že si koně nepřevezme a není součinný, má kupující právo koně vhodným způsobem sám prodat ve veřejné dražbě poté, co prodávajícího o svém záměru vyrozumí, a tomu marně uplyne dodatečná lhůta poskytnutá k převzetí koně. Samozřejmě má pak kupující nárok na náhradu veškerých výdajů souvisejících s ustájením a prodejem zvířete.

Podobné články
Dokument „Operation X: The Secrets of the Horse Billionaire“ obsahuje záběry a rozhovory natočené skrytou kamerou reportérem, který v lednu tohoto roku pracoval jako ošetřovatel ve výcvikovém centru Helgstrand Dressage

Když dánská televize TV2 po velkých právních tahanicích odvysílala koncem listopadu dvoudílný dokument „Operation X: The Secrets of the Horse…

Poslední listopadovou sobotu oslavila na Integrovaném výjezdovém centru Ostrava-Jih Skupina hipologie 30 let od doby, kdy byli do služby v Ostravě…