Kůň ve službách lidského zdraví

17. 1. 1999 Hana Hermannová Autor fotek: Milada Čištínová

Kůň měl v historii lidstva různé role. Sloužil člověku dobyvateli jako kůň vojenský a člověku hospodáři jako kůň pracovní. Když si lidé rozdělili teritoria a do práce zapojili stroje, nastala koním éra sportovní.

Jenže... člověk stvořil pro své pohodlí civilizaci a s ní jako daň civilizační choroby. Člověk přetvořil planetu, nikoliv však své genetické vybavení, jež se neslučuje s rychlým životním stylem, s kterým kontrastuje nedostatek pohybu. Kůň pomohl člověku civilizaci vybudovat a na jejím vrcholu je to zase kůň, který může být člověku prospěšný. Tentokrát v roli koně léčitele!!!

FORMY JEŽDĚNÍ:

Preventivní ježdění zdravých osob

Pravidelná jízda na koni předchází civilizačním chorobám fyzického a psychického charakteru. Uvědomíme-li si, že pohyb má formativní vliv na strukturu (orgány), je z tohoto hlediska jízda na koni přímo ideální prevence a trénink. Kůň v jediný okamžik šetrně a fyziologicky "zaměstná" všechny systémy lidského organismu. Jízdou je trénován kosterní, svalový, kardiovaskulární a dýchací systém. Dochází k masáži vnitřních orgánů. Kůň má i příznivý vliv na duševní hygienu.
 
Preventivní ježdění by měly do svého života zařadit zejména tři nejohroženější skupiny osob:
a) Děti, v jejichž rodinné anamnéze je skolióza páteře
     Kvalitně vypracovaný a pev ný svalový korzet předejde skolióze nebo alespoň nedovolí plnému rozvinutí a tím i strukturálnímu poškození obratlů páteře.
b) Osoby, které mají při výkonu zaměstnání enormně staticky zatíženou páteř
     Bolesti zad jsou "strašákem" civilizace a vyřazují do invalidního důchodu stále mladší ročníky lidí.
c) Psychicky nadměrně přetěžovaní jedinci
     Pracovní vytížení mnoha lidí se zvýšilo, zátěží předimenzovaný organismus se hroutí, prevencí je aktivní odpočinek a "vyčištění mozku" pomocí koně.

Zahrnuje dvě skupiny klientů:
a) Klienti mající progresivní choroby
     Tzn., že choroba navzdory léčbě postupuje a končí imobilitou klienta nebo smrtí. Kůň vlastní chorobu neléčí, ale ježdění zpomaluje postup nemoci, udržuje funkčnost organismu, pro klienta to znamená prodloužení soběstačnosti.
b) Klienti po úraze
     Kůň je schopen udržet funkčnost zbylých zdravých orgánů, což urychlí následný nácvik chůze a sebeobsluhy.

Léčebné ježdění osob s klinickými nálezy (hipoterapie)

Cíl je patrný již z názvu. Úplné vyléčení nebo maximální zmírnění následků onemocnění.

Hipoterapie se aplikuje:
a) u klientů s poruchou držení těla ve fázi funkční poruchy
b) u klientů s poruchou řízení pohybu ve fázi motorického vývoje

Psychologické ježdění

Psychologické ježdění koriguje psychické a fyzické symptomy, vyvolané duševními chorobami. Kůň svou přirozenou autoritou a reakcemi "nastartuje" emocionální a psychické pochody, vedoucí k částečné nebo úplné nápravě výše zmíněných symptomů: narušený vztah k lidem, ztráta identity, úzkost, agrese, snížené nebo nezdravě zvýšené sebevědomí, sociální maladaptace atd.

Pedagogické ježdění

Využívání koně v pedagogice lze cílit dvěma směry:
a) K nápravě chování
     Pedagogické ježdění je určeno dětem s poruchou chování ve vztahu k rodině, ve vztahu k vrstevníkům a ve vztahu k jiným lidem. Každá civilizace si vytvořila normy chování, které si dítě vštěpuje výchovou. Pokud rodina a společnost selže, dítě se nenaučí a později nezvládá interpersonální komunikaci, je vzdorovité, negativistické, nepřátelské, má provokativní chování. Kůň je obsazen do role vychovatele, zprostředkovává dítěti kontakt s okolím, pomocí koně se dítě učí normám chování.
b) K výuce školních znalostí
     Ve speciální pedagogice může kůň výrazně zasáhnout do výuky dětí zvláštních a pomocných škol. Mozek snadněji zpracuje a uloží do paměti pohyb, vědomosti a zážitky, pokud jsou emocionálně podbarveny.

Stimulační a emocionální ježdění

Je určeno osobám s ukončeným motorickým vývojem, u kterých již hipoterapie nemá léčebný efekt a kterým jejich stav (fyzický handicap nebo mentální retardace) nedovolí aktivní ovládání koně. Smyslem ježdění je motorická, psychická, senzorická a emocionální stimulace, čímž dochází k aktivizaci potencionálních schopností klientů, tzn. že jsou motoricky i psychicky aktivnější, ovšem dál ve své patologii(!!!), což je mylně považováno za efekt léčebný. Stimulační ježdění pomáhá udržet (nečinností neztratit) to, co bylo do dítěte léčbou a výukou vloženo během psychomotorického vývoje.

Rekreační a sportovní ježdění zdravotně oslabených osob

Navazuje na preventivní či léčebné ježdění osob s klinickými nálezy. Pokud se doposud hovořilo o sportu handicapovaných, byli tím myšleni jezdci se smyslovými vadami nebo fyzickým handicapem. Neprávem jsou opomíjeny důležité skupiny zdravotně oslabených jako jsou klienti psychiatrie, interního lékařství a mentálně retardované osoby. Právě pro ně, vzhledem k charakteru jejich zdravotního handicapu, by se mělo šetrné rekreační ježdění stát celoživotní aktivitou!

Kdo čte pravidelně Jezdectví, jistě si vzpomene, že jedno dělení hiporehabilitace bylo již uveřejněno. Proč tedy další?

Původní dělení vzniklo v Německu svět je převzal a více či méně se jím řídí. V Čechách je hiporehabilitace poměrně mladý obor. V počátcích přejímal německé zkušenosti také. Během poslední doby došlo k prudkému rozvoji oboru. Německé členění je již nedostačující. Proto "česká škola hiporehabilitace" vytvořila nové, které výstižněji specifikuje a rozšiřuje terapeutický dosah koně. Zkušený terapeut respektuje, že jednotlivé formy ježdění jsou určeny pouze pro určitou skupinu klientů a zásadně se odlišují svým cílem, metodickým postupem práce s klientem a nároky na typ a vlastnosti koně. Zda se podaří teorii úspěšně prosadit i v praxi, ukáže budoucnost. Ale o tom až příště.

S laskavým svolením redakce pro web zpracoval Equichannel.cz.

Podobné články

Česká hiporehabilitační společnost, z.s. zve na kurz Úvod do hiporehabilitace. Kurz je vytvořen pro laickou i odbornou veřejnost, pro rodiče dětí se…

Po hlubším vhledu do problematiky Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) opět zasypávám dotazy paní Bc. Moniku Šťastnou Kohoutovou,…