Česká hiporehabilitační společnost zvyšuje své mezinárodní renomé

14. 3. 2020 Vanda Casková, členka představenstva ČHS Autor fotek: Archiv ČHS

V Evropě si buduje jméno silné společnosti s vysokým kreditem. Organizuje setkání evropských asociací hipoterapie v Praze, mění odborné názvosloví. Zapojuje se do programu Erasmus, realizuje projekt v rámci grantového řízení MŠMT, do kterého je zapojeno 7 klíčových středisek ČHS a řada individuálních poskytovatelů hiporehabilitace. Česká hiporehabilitace není ve světě žádnou popelkou...

Příští rok oslaví Česká hiporehabilitační společnost, z.s., 30 let od svého založení. Za tu dobu došlo k mnoha významným změnám. Ze sdružení nadšenců, provozovatelů a uživatelů hiporehabilitace se stala organizací s jasnou vizí a pevně formovanou strukturou. Pro své členy jsme vytvořili metodiky, standardy, směrnice pro provádění kvalitní, bezpečné a odborné HR. Realizujeme odborné kurzy, semináře, workshopy a konference v českém a anglickém jazyce. Tým ČHS pracuje na bázi dobrovolnosti, ročně jsou propláceny jen režijní náklady na činnost, navzdory dobrovolnosti se jedná o kvalifikovanou profesní skupinu.

Důvody změn

Velký popud ke změnám nastal po naší aktivní účasti na mezinárodní konferenci HETI v Dublinu 2018. Zde jsme si uvědomili, že naše „česká hiporehabilitační škola“ není žádnou popelkou a že máme světu, no dobře, Evropě, co předat. Stále tak trochu narážíme na určitý despekt ze strany některých představitelů hiporehabilitace v západní Evropě, pro některé jsme stále jakousi „rozvojovou“ zemí. Také vnímám určitou ustrnulost a neochotu se učit novým věcem, snad proto, že jezdectví je velmi tradiční disciplínou a některé změny se prosazují obtížně. Tyto aktivity byly a stále jsou řízeny „jezdeckou lobby“ – tedy vedeny jezdeckými instruktory. Například hipoterapie je prezentovaná jako ježdění na koních, což je velmi zavádějící. Změny v pohledu na hiporehabilitaci vychází od odborníků, kteří techniky hiporehabilitace aplikují. 

1st European Hippotherapy Association Network, Praha 2019

ČHS zorganizovala Setkání evropských asociací hipoterapie, které se uskutečnilo 5.-7. dubna 2019 v Praze. Pozvání přijali zástupci 13 zemí – ze Španělska, Itálie, České republiky, Řecka, Ruska, Malty, Finska, Velká Británie, Norska, Irska, Polska, Lotyšska a Litvy. V Praze se setkali terapeuti z různých profesí, např. fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, psychologové a zástupci evropských asociací. Nechyběla ani paní Sanna Mattila-Rausiainen, prezidentka HETI, a Anton Saratov, člen představenstva HETI. Cílem setkání bylo zahájení společné komunikace s vizí vytvořit evropskou profesní síť poskytovatelů hipoterapie, sjednotit odbornou terminologii, začít opravdu spolupracovat.

Nová odborná terminologie

Výsledky pražského setkání se promítly do další činnosti ČHS. Pokud chceme do Evropy, a my pravdu chceme, pak musíme přijmout závěry setkání v Praze 2019. Pokud se chceme domluvit, pak potřebujeme upravit odbornou terminologii podle současného pohledu na hiporehabilitaci. Nový anglický název ČHS a nové názvy jednotlivých oborů hiporehabilitace vyplynuly z diskuze na jaře 2019 v Praze. Implementace návrhů ze zahraničí do českého systému hiporehabilitace umožní sjednotit terminologii a významy pojmů, což usnadní komunikaci při stážích, výměnných programech, překladech literatury, argumentaci s úřady státní či veřejné správy, novináři, odbornými společnostmi, zefektivní postupy a výstupy ve vědě a výzkumu při provádění studií, aj. Nové formulace oborů jsou srozumitelnější pro laickou veřejnost, přičemž vyzdvihují základní obory, na jejichž podkladě hiporehabilitace probíhá – fyzioterapii, ergoterapii, psychologii, psychiatrii a pedagogiku se sociální prací.

Zpočátku to určitě vyvolá mnoho zmatků, ale věříme, že jsme na dobré cestě.

Členská schůze jako nejvyšší orgán České hiporehabilitační společnosti, z.s. dne 9. listopadu 2019 schválila změnu názvosloví pro jednotlivé obory hiporehabilitace a nový anglický název pro zastřešující organizaci v ČR:

  • Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) – Equine Facilitated Physiotherapy and Occupational Therapy
  • Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HPP) – Equine Facilitated Psychiatry and Psychology
  • Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) – Equine Facilitated Learning and Social care
  • Nový anglický název České hiporehabilitační společnosti, z.s. (ČHS) – The Czech Equine Facilitated Therapy Association (CEFTA)

Evropské aktivity

Velkým přínosem pro realizační tým ČHS jsou mezinárodní zkušenosti. ČHS se zapojila do programu Erasmus+, do projektů věnujících se vzdělávání dospělých. Projekt strategických partnerství KA 2, označovaný jako 2018-1-CZ01-KA204-048149, je projektem zaměřeným na rozšíření kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace.

Našimi partnery jsou turecká univerzita Nevsehir Haci Bektas Veli University a zcela nově se tvořící bulharská hiporehabilitační asociace – Bulgarian Equine Therapy Association. Hiporehabilitace u našich partnerů se teprve rozvíjí, sama moc dobře pamatuji naše začátky. Český tým zde vystupuje v pozici mentora a díky naší spolupráci se mohou vyvarovat „dětských“ chyb a posouvat se rychleji.

Byli jsme ohromeni ochotou našich partnerů se učit. Bylo pro nás přínosné ujednotit si pohled na potřeby a nároky jednotlivých oborů hiporehabilitace, v praxi si ověřit nové metodické postupy, takže i my jsme se naučili hodně o naší připravenosti a spolupráci.

Aktivity ČHS

Česká hiporehabilitační společnost uspěla v žádosti o grant vypsaný MŠMT, podpořený z fondů Evropské unie – OP VVV – a začala realizovat projekt „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320. Příprava i administrace grantu je náročná a jen těžko by ji zvládlo jedno středisko s několika zaměstnanci, bez odborné pomoci. Sdružení pod Českou hiporehabilitační společností umožňuje i malým neziskovým organizacím a jednotlivcům se projektu zúčastnit. Cílem projektu je výměna zkušeností a zavádění nových metod při neformálním vzdělávání dětí se zapojením koňského partnera.

Ve střediscích hiporehabilitace, sdružených v ČHS, probíhají aktivity spojené s využitím koní zdánlivě podobně jako jinde v jezdeckých areálech. Děti se učí koně ošetřovat, pracovat s nimi a plnit různé jezdecké úlohy, včetně cvičení voltiže. Na rozdíl od běžných sportovních oddílů jsou ale do aktivit zařazovány i děti se speciálními potřebami. Začleněním do kolektivu dětí se společnými zájmy, ale i do koňského stáda, je v dětech přirozenou formou podporována schopnost spolupráce a tolerance. Možnost pracovat s koněm nebo dokonce jezdit na něm je pro všechny děti obrovskou motivací k tomu, aby se naučily překonávat spoustu překážek, kterým se v běžném životě třeba raději vyhnou. Mnoho aktivit je věnováno i environmentálním vzdělávacím programům.

Nyní je tak 7 klíčových středisek hiporehabilitace ČHS a řada individuálních poskytovatelů HR zapojeno do 3letého projektu, kde se mohou vzájemně obohatit a kvalita jejich práce i spolupráce se dostane na novou úroveň.

Podobné články

Česká hiporehabilitační společnost, z.s. zve na kurz Úvod do hiporehabilitace. Kurz je vytvořen pro laickou i odbornou veřejnost, pro rodiče dětí se…

Po hlubším vhledu do problematiky Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) opět zasypávám dotazy paní Bc. Moniku Šťastnou Kohoutovou,…