Jak se bránit před ohrožováním nejen na silnici

17. 5. 2017 Dana Kusebauchová Autor fotek: pixabay.com, Katka Lipinská

Nejen na silnici, ale i v lese či na louce se můžeme setkat s ohrožováním ze strany řidičů aut, čtyřkolek, motorek i cyklistů. O radu, jak se bránit a co v takové situaci dělat, jsem požádala Policii ČR. Dozvíte se například, že jedním ze způsobů prokazování je kamera nebo informace, že v každé situaci, kdy dojde k ohrožení jezdce a koně, lze přivolat Policii. Cílem tohoto článku je tedy zvýšení povědomí o našich právech i povinnostech, které máme.

Osobně jsem zažila nespočet takových situací, ať už to byl řidič Avie, kterého kůň na silnici dráždil natolik, že na něj „musel" najíždět zezadu a vytáčet motor, přestože byla možnost ho bezpečně objet. Nebo řidič čtyřkolky, který v lese řádil a nějaké naše volání nemohl přes hluk stroje a helmu slyšet. Troubení řidiče a míjení koně 80km rychlostí. Motorka, která se za vámi vynoří ze zatáčky lesní cesty a při troše štěstí koně jen poděsí a ne rovnou smete (což se bohužel také stává). Proto jsem se obrátila přímo na Policii ČR s dotazy, které napadly asi každého, kdo se s koňmi občas na silnici či v její blízkosti pohybuje.

Vozidla v lese

vwPokud jedeme s koněm po silnici, jsme, stejně jako ostatní, účastníky silničního provozu, vázaní nutností dodržovat pravidla. Jak je to ale v případě, že se s koněm pohybuji na vyznačených stezkách či v lese nebo po louce a dojde ke kolizi s autem, motorkou či cyklistou? Vycházím z toho, že stačí, aby neukázněný řidič zatroubil či najížděl na zvíře a dojde ke splašení koně a následnému úrazu koně, jezdce či obou.

Na mé otázky odpovídalo ŘSDP PP ČR:
Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat je upravena v ustanovení § 60 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu"). V případech, kdy se s koněm pohybujete mimo pozemní komunikaci, tj. na vyznačených stezkách, v lese nebo po louce a při tomto dojde ke střetu s vozidlem, motocyklem či cyklistou, nejedná se o dopravní nehodu dle ust. § 47 odst. 1 zákona o silničním provozu. Na tato prostranství se účinnost zákona o silničním provozu nevztahuje.

Jak tedy máme postupovat, pokud se staneme obětí takového chování? Je nějaké řešení, jak zajistit prevenci proti tomuto chování? Rozlišuje se, zda došlo následně k úrazu jezdce, koně či obou nebo se mohu nějak bránit i v případě, že ke zranění nedojde? Běžně se stává, že je to jakýsi naschvál od spoluobčanů.

Každý případ podezření z protiprávního jednání lze oznámit Policii České republiky (dále jen „policie"), která je ze zákona povinna prověřit a prošetřit každou věc, o které se dověděla, a přijmout patřičná opatření. Dále uvádíme, že každý případ protiprávního jednání je policistou posuzován individuálně podle konkrétního případu. Dále je i policií rozlišováno, zda došlo ke zranění či nikoliv, neboť tato skutečnost má vliv na průběh dalšího šetření, tj. na vyřízení celé věci. V případech, kdy to policii zákon umožňuje, může být protiprávní jednání řešeno v rámci blokového řízení, oznámeno na místně příslušný správní orgán k projednání nebo může být vedeno i trestní řízení. K prevenci proti nesprávnému chování účastníků silničního provozu vůči jezdci na zvířeti nebo průvodci vedených či hnaných zvířat uvádíme, že ve Vašem případě můžete využít Vámi zmiňovaný jezdecký server, kde můžete ostatním účastníkům provozu vysvětlit danou problematiku.

Jinými slovy, pokud se setkáte s někým, kdo vás ohrožuje, je na místě kontaktovat policii, bez ohledu, zda na silnici nebo mimo ni. Je samozřejmě otázkou, zda se vám podaří toto jednání prokázat, zejména jste-li sami, a pachatele identifikovat. Proto jedním z bodů, který jsem v dotazech zmínila, je možnost použití kamery připevněné na helmu nebo na tělo jezdce (používají ji jak cyklisté, tak motorkáři) pro případ, že dojde k ohrožení nebo nehodě jezdce. Zdá se, že toto je jedno z efektivních řešení, jak prokázat ohrožení, a v případě kolize tak lépe danou situaci vyřešit. Zejména pokud se na některých místech s podobným jednáním setkáváte opakovaně, je to lepší, než čekat, kdy dojde k úrazu.

V případě, že má jezdec kameru a zaznamená takové chování, je to průkazný a použitelný materiál?

V případech, kdy má jezdec na helmě (těle) připevněnou kameru a zaznamená nějaké protiprávní jednání ostatních účastníků provozu, lze tento záznam předložit jako důkazní materiál pro veškerá řízení u orgánů činných v trestním řízení i orgánů šetřících přestupky.

vaŘSDP PP ČR dále k tomuto bodu považuje za nutné zmínit, že dle sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů k používání záznamového zařízení v silničním provozu v působnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů"), je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zpracováním osobních údajů.

Ve smyslu této definice posuzuje Úřad jako zpracování osobních údajů systematické monitorování vymezeného prostoru kamerovými systémy se záznamem, na němž jsou shromažďovány a uchovávány údaje o podobě a chování fyzických osob do systematicky monitorovaného prostoru vstupujících.

Jestliže tedy záznamové zařízení umístěné na helmě (těle) jezdce na zvířeti pořizuje pouze příležitostně záznam např. v případě dopravní nehody nebo při protiprávním jednání, nelze takový záznam posuzovat jako zpracovávání osobních údajů. Avšak i v případě, že záznamové zařízení pořizuje záznam provozu nepřetržitě a případně tak může docházet k systematickému shromažďování údajů účastníků silničního provozu, které lze posuzovat jako zpracování osobních údajů, jde v případě řidiče o zpracování pro osobní potřebu, na které se zákon o ochraně osobních údajů podle § 3 odst. 3 nevztahuje, pokud zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou výlučně pro její potřebu a nejsou tedy fyzickou osobou záznamy dále šířeny nebo zveřejňovány. Posouzení legálnosti takového záznamu jako důkazního prostředku vzniklé události je v působnosti příslušného orgánu.

V případě, že záznam zachycuje podobu fyzické osoby, může být jeho pořízení nebo použití v rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"). K posouzení porušení občanského zákoníku je příslušný soud na základě případné žaloby na ochranu osobnosti.

Koně na silnici

vwsJen málokdo má možnost se na vyjížďce zcela vyhnout silnicím, většina z nás je musí přinejmenším přejít, nebo po ní chvíli kráčet. Stručně zopakujeme z dřívějšího článku, že jako jezdec na koni jste účastníkem silničního provozu a stejně tak i když ho vedete. Pravidla silničního provozu jsou pro vás závazná.

Platí především, že: Jet na zvířeti pak může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá jízdu na zvířeti (ust. § 3 zák. č. 361/2000 Sb.). Jezdec na koni se musí při pohybu na pozemních komunikacích věnovat plně jízdě na koni, sledovat situaci, přizpůsobit jízdu fyzickým vlastnostem zvířete. Nás zajímá především ust. § 60 týkající se jízdy na zvířeti. Pro jezdce na koni platí přiměřeně vyjmenovaná ustanovení týkající se řidičů motorových vozidel (např. že jezdíme vpravo aj.).

Pokud existuje stezka pro jezdce na koni označená dopravní značkou, musí jezdec na koni využít této stezky. Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo pro chodce, nesmí jich jezdec na koni užít. Rovněž není obecně dovoleno při jízdě na koni jet po chodníku. Jezdec smí jet jen při pravém okraji vozovky nebo po pravé krajnici. Na pozemní komunikaci můžete jet pouze jednotlivě za sebou. Za snížené viditelnosti (např. v noci) musí být jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem viditelným zezadu.

Dálnice a silnice I. třídy není možné užívat pro jízdu na koni, ani se po nich nelze na koni pohybovat.

A nyní ke konkrétním dotazům:
V případě, že se pohybuji s koněm po krajnici vozovky, mohu z důvodu bezpečnosti požádat řidiče o zpomalení? V praxi je běžné míjení koně i 80km rychlostí.

Průvodce vedených nebo hnaných zvířat dle ust. § 60 odst. 6 zákona o silničním provozu má oprávnění zastavovat vozidla v případech, kdy to vyžaduje bezpečnost silničního provozu. K tomuto bodu dále sdělujeme, že řidič je povinen při objíždění nebo předjíždění jiného účastníka silničního provozu dodržovat ust. § 16 a § 17 zákona o silničním provozu. Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že při objíždění ani předjíždění nesmí jiného účastníka silničního provozu ohrozit nebo omezit.

vsJak mohu obecně dokázat či prokázat ohrožení ze strany ostatních účastníků provozu?

V případech, kdy ohrožení ze strany ostatních účastníků provozu, tj. podezření ze spáchání protiprávního jednání, oznámíte policii, tak podkladem pro dokazování daného jednání je podání vysvětlení oznamovatele, které s ním policista sepíše. Dalším důkazním prostředkem může být podání vysvětlení svědka, který celou událost viděl, nebo i pořízený záznam z kamery, jak je uvedeno v bodě výše. V případě dopravní nehody také policista vychází ze zjištěných stop a ohledání místa dopravní nehody, které na místě dopravní nehody provedl.

Jsou místa, kde je pohyb koní po silnici velmi běžný, ale řidiči nejsou obeznámeni, jak se chovat v případě, že koně na komunikaci potkají. Kam se můžeme obrátit v případě, že jsme nuceni po silnici chodit, ale provoz je v místě hustý, či je zde povolená rychlost vyšší než 30 km v hodině? Je možné někde zažádat o snížení rychlosti či umístění značky s upozorněním na pohyb zvířat? Jak máme postupovat a co je k tomu potřeba?
K tomuto bodu uvádíme, že máte možnost podat si návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislé dopravní značky č. A13 „Zvířata" s použitím symbolu č. 223 „Jezdec na zvířeti" nebo symbolu č. 228 „Koně" (dle skutečné situace). Výše uvedenou dopravní značku lze ve výjimečných odůvodněných případech doplnit dopravní značkou č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost". Tento návrh na místní úpravu podáváte následně na místně příslušnou obec s rozšířenou působností.

Jak máme postupovat v případě, že nás někdo ohrožuje svým chováním a i přes naše upozornění v této činnosti pokračuje (ať už na silnici či v soukromém areálu)? Zde narážím na situace, kdy si lidé možná ani neuvědomují, že tím ohrožují jezdce (a koně) na zdraví či životě.
K tomuto bodu sdělujeme, že ve Vámi uváděných případech lze zjištěné protiprávní jednání oznámit na policii viz bod Ad 2.

Jaké jsou postihy za výše uvedené situace?
vaK tomuto bodu sdělujeme, že nelze jednoznačně vymezit postihy za výše uvedené situace. Každá takováto situace, resp. určení protiprávního jednání, je řešena policistou individuálně podle konkrétního případu a vzhledem k tomuto se porušení jednotlivých ustanovení zákona o silničním provozu může u každého případu lišit. V případě porušení zákona o silničním provozu jsou postihy uvedeny v ust. § 125c zákona o silničním provozu.

Doporučili byste obecně kameru na helmě či těle pro případné zaznamenání nebezpečných situací?
Kameru na helmě či těle jezdce můžeme obecně doporučit. Kamera však nemůže nijak omezovat jezdce při jeho jízdě a způsob uchycení kamery a její umístění by mělo být provedeno tak, aby nemohlo dojít k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu (např. uvolnění kamery a následný pád na projíždějící vozidlo). Při pořizování záznamu je nutné dále postupovat viz bod Ad 3.

ŘSDP PP ČR závěrem uvádí, že gestorem zákona o silničním provozu je Ministerstvo dopravy České republiky.
Zpracoval: pplk. Mgr. Lukáš Pavlík
plk. Ing. Tomáš LERCH v.r. - ředitel služby dopravní policie

Závěrem lze tedy říci, že i když ke kolizi dojde mimo komunikace, lze volat Policii. Máme-li možnost prokázat protiprávní jednání, například formou záznamu z kamery, je šetření snazší.

Za sebe si dovolím ještě jedno malé upozornění, které získávají motorkáři od svých lektorů již v autoškole. Vždy jsi na vedlejší! Znamená to, že i jezdec na koni je natolik zranitelný, že spoléhat na to, že dostanu přednost, pokud jsem na hlavní, či spoléhat na to, že jsem v právu, je snadná cesta do nemocnice. Prosím, myslete za ostatní a opět přidám mé oblíbené:

Ať se vám nikdy nic nestane!

Podobné články

Minulý týden jsem narazila na tak skvělý nápad, jak s pomocí koně získat Darwinovu cenu, že jsem se rozhodla zapátrat po podobných. Našla jsem ve…

V dnešním článku se zaměříme na řešení situací, které se mohou stát na soukromém pozemku stáje. Blíží se období žní a zvýšený pohyb zemědělských…