Cech profesních kočí „Orlicko“ založen

19. 3. 2004 Jindřiška Svobodová Autor fotek: Helena Görnerová

Vývoj v chladnokrevném chovu ve směru uplatnění a dalšího využití pracovních plemen si žádá výraznější dynamiku. Stávající Svaz chovatelů NSN a ČMB přistupuje k propagaci a rozvoji odbytu svých plemen prostřednictvím svazových sekcí velmi zvolna. Z těchto důvodů držitelé chladnokrevných koní, s nimiž provozují svoje živnosti kočích a necítí se pouze jejich chovateli, vytušili potřebu jejich prosazení v daleko větší míře než dosud a zároveň zvýšení respektu k profesi kočího, jež stále existuje.

Ve východních Čechách se z iniciativy „duchovního“ otce myšlenky, pana Josefa Svobody, veškerá jednání na toto téma vykrystalizovala v zakládající setkání cechu profesních kočí v Horním Jelení 7.3. 2004. Na tomto setkání se přítomní pánové Horáček, Štěpánek, Skopalík, Hanuš, Kuttich, Matějka, Lochman, Budka a manželé Svobodovi, tedy ti, které potkáte při výkonu profese v praxi i jako soutěžící na mítincích, rozhodli založit cech pro jeho úzce odborné zaměření.

Ústy paní Heleny Görnerové z OS Equichannel byl přednesen návrh stanov, vypracovaný ve spolupráci s J. Svobodou a poté v jednotlivých jejich bodech upraven či nezměněn, tak, jak z konstruktivní diskuze vyplynulo. Do stanov byl zanesen název cechu: Cech profesních kočí „Orlicko“, čímž bylo vyjádřeno místo vzniku, avšak cech je otevřený a není místně omezený.

Na zasedání zakládajících členů proběhly volby a diskuze k organizaci cechu jako takové, z nichž vyplynulo:
Adresa sídla cechu: Cech profesních kočí "Orlicko", Hradčany 162, 517 57 Pěčín
Předsedou rady cechu byl jednohlasně zvolen Josef Svoboda (Pěčín).
Členy rady byli dále zvoleni p. Jiří Skopalík (Sudislav) a Zdeněk Horáček (Dolní Jelení).
Rada zároveň zřizuje kancelář, která bude vyřizovat administrativní záležitosti cechu. Vedením této administrativy byla pověřena Helena Görnerová (Pěčín 144).

Cech se nyní nachází ve fázi vzniku, ale po jeho oficiální registraci MV ČR budou mít čtenáři Equichannelu možnost seznámit se s jeho kompletními stanovami. Prozatím zde předkládáme obsahově nejdůležitější části:

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Cech profesních kočí "Orlicko" (dále jen cech) vzniká na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů jako dobrovolné společenství občanů, kteří projevují zájem pomoci navrácení původního smyslu chovu chladnokrevného koně v České republice a jsou schopni se aktivně podílet na naplňování cílů cechu.
2. Cech je samostatný nepolitický právní subjekt a jeho postavení je nezávislé. Státní či jiné orgány mohou zasahovat do jeho postavení pouze v mezích zákona.
3. Členství v cechu je otázkou profesní cti.

POSLÁNÍ A ČINNOST CECHU
1. Cech svou činností navazuje na dobré tradice svých předků.
2. Cíl cechu je především ve společné podpoře zájmů jeho členů.
3. Mezi hlavní cíle cechu patří zejména:
3.1. Podpora a propagace chladnokrevných pracovních koní v České republice všemi dostupnými prostředky (odborné články, pořady, diskuse ad.)
3.2. Dosáhnout celospolečenského uznání chladnokrevného koně ekologicky nejšetrnějším pracovním prostředkem k životnímu prostředí.
3.3. Upozorňovat na celoplošně hrozící sociologické problémy v souvislosti se zanikající profesí kočího (např. související služby a řemesla sedlář, veterinář, podkovář, krmivářské firmy aj.)
3.4. Zlepšení postavení a komunikace mezi soukromými chovateli chladnokrevných koní navzájem a zároveň se státními a jinými, profesně příslušnými organizacemi (chovatelské svazy a organizace, státní hřebčince, ASCHK, školy aj.)
3.5. Prosazovat a iniciovat potřebné legislativní změny a změny v chovatelském systému ČR jako takovém (např. systém potvrzování a kontroly užitkovosti chovného materiálu, opakované výkonnostní zkoušky, odborné studie současného stavu v chovu chladnokrevných koní, změny dotační politiky státu ad.)
3.6. Vytvářet předpoklady pro odbyt chovného materiálu v součinnosti s dalšími příslušnými orgány
4. Členové cechu provádí aktivní osvětovou činnost směrem k dalším chovatelům, organizacím i široké veřejnosti. Za tímto účelem cech soustřeďuje poznatky svých členů, zpracovává je a podílí se na tvorbě a rozšiřování odborných článků a publikací.
5. Cech dále spolupracuje s orgány a organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti v něm sdružených osob a to tak, aby tato spolupráce vedla k naplňování jeho poslání.

Cech pořádá jako svou první akci školení rozhodčích pro soutěže chladnokrevných koní, dle pravidel, odsouhlasených zástupci Svazu chovatelů N,SN a ČMB. Koná se v sobotu, 24. dubna 2004 od 10 hodin v Pěčíně. Toto školení je bezplatné a je otevřeno všem zájemcům o pořádání těchto soutěží.
Zároveň je každý z pořadatelů východočeských kvalifikací na republikové finále (viz dříve publikovaný článek "Chladnokrevní koně soutěží") povinen na toto školení vyslat dva ze svého sboru rozhodčích.

Pokud jste chovatelem chladnokrevných koní, osobou, praktikující profesi kočího či "jen" člověkem, kterému jsou cíle činnosti cechu blízké, můžete nás kontaktovat v diskuzi pod tímto článkem, přes zakládající členy nebo na následujících adresách:
Cech profesních kočí "Orlicko", Hradčany 162, 517 57 Pěčín
Helena Görnerová, Pěčín 144, 517 57 Pěčín


O další činnosti cechu vás budeme na Equichannelu informovat.


 

Podobné články
Český rozhlas

Přesuňme se o 65 let zpět, do doby, kdy byl kladenský revír významným dodavatelem uhlí u nás. V dole Mayrau tehdy ukončili svoji pracovní kariéru…

Deník

Říká se, že řemeslo nenahradíš. V moderní době, kdy lidskou činnost již z velké části zastávají stroje, se toto pořekadlo zdá jako přežitek. V…