Zřízení s.r.o. České jezdecké federace

13. 2. 2023 Tisková informace Zdroj: ČJF URL zdroje: www.cjf.cz

Česká jezdecká federace v tiskové zprávě informuje o založení společnosti s ručením omezením za účelem podpory hlavní činnosti ČJF.

Vážení členové, po konzultaci s Radou ČJF a na základě usnesení Výkonného výboru ČJF vás chceme informovat o rozhodnutí realizovat podporu hlavní činnosti České jezdecké federace (dále jen „federace“) prostřednictvím založení společnosti s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“).

Členové Výkonného výboru se k tomuto kroku rozhodli na základě výše příspěvků oficiálních partnerů České jezdecké federace, které přesahují rozhodnou výši pro povinné přihlášení spolku k DPH. Jakmile se nezisková organizace stane plátcem DPH, je na ni dle současné právní úpravy nahlíženo stejně jako na obchodní korporaci. Tato skutečnost s sebou nese zvýšenou administrativní zátěž a množství daňových povinností, které mohou ohrozit marketingové plnění vyplývající z partnerských smluv uzavřených mezi federací a oficiálními partnery.

Založení s.r.o. umožní federaci optimalizovat interní procesy a hlavně ponechat či navýšit současnou výši partnerských příspěvků bez výrazného nárůstu administrativních povinností, které mohou ohrozit běžný chod federace. Právní forma s.r.o. bude pro účely federace sloužit také jako tzv. servisní společnost spolku, jejíž činností je zajišťování marketingu, propagace a reklamy spolku, pořádání sportovních (ziskových) akcí (např. závodů/turnajů, ale i táborů, kempů apod.), pronájem majetku (movitého i nemovitého nebo prodej zboží apod.). Založení takové servisní společnosti je běžnou praxí sportovních svazů v celé České republice.

Struktura této společnosti je plně v majetku České jezdecké federace a orgány této společnosti jsou valná hromada, kterým je Výkonný výbor ČJF, jednateli jsou generální sekretář ČJF a viceprezidentka pro ekonomiku ČJF. Dozorčí rada je složena ze zástupců Rady ČJF, kterými jsou pan Radovan Šalek, pan Alek Pejos a Ing. Jiří Kunát.

Zřízení s.r.o. nám umožní dále rozvíjet spolupráci se současnými a potencionálními partnery federace, jejichž podpora může výrazně přispět k rozvoji jezdeckých sportů a propagaci České jezdecké federace.

TN.cz
Podobné články

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona, kterou reaguje na nová nařízení Evropské komise v oblasti veterinární péče. Součástí…

Equichannel.cz vám děkuje za přízeň v uplynulém roce a do nového roku přeje mnoho štěstí, osobních i jezdeckých nebo vozatajských úspěchů!