Změny a novinky v pravidlech ČJF pro rok 2011

4. 4. 2011 Katka Lipinská Autor fotek: Julie Šverčičová

Tématem měsíce dubna je začínající závodní sezóna. Přinášíme první z tematických článků, který vás seznámí se změnami a novinkami v pravidlech pro letošní rok. Už máte zakoupená identifikační čísla?:-)

Nebojte se, nemáme v plánu přetvářet Equichannel na server sportovních jezdců, ale spíše poskytnout informace těm, kteří se na ně teprve chystají nebo si pro radost vyjedou na pár závodů ročně. Protože právě my, „hobby závodníci":-), to tolik neřešíme a tak se může stát, že nám unikne nějaká nová změna v pravidlech nebo zatápeme v něčem, co ti ostřílení dávno znají. Proto se hned první článek v rámci tématu měsíce věnuje novinkám v pravidlech pro letošní rok. Nevejde se do něj ale vše, takže pravidla raději projděte též. Vaše názory na novinky a změny nás samozřejmě zajímají a budeme se na ně těšit v diskuzi pod článkem. Z kapacitních důvodů jsme zpracovali pouze pravidla všeobecná, skoková a drezurní, která se týkají nejvíce závodníků. Pro změny v ostatních specializovaných pravidlech (jakož i pro podrobnosti) odkazujeme na kompletní znění pravidel, uveřejněné na stránkách České jezdecké federace: http://www.cjf.cz/pravidla.aspx

Co dál v tématu měsíce? V dalších článcích se můžete těšit na povídání o licencích, ZZVJ a zodpovězení nejčastějších dotazů, na vše kolem výjezdu na závody - co se týká předpisů, tak i na praktické tipy, co si vzít s sebou. Odstartuje také náš nový fotoseriál o úpravě koně (ano, pevně doufám, že díky němu si konečně začnu koně na závody zaplétat sama :-). Nyní již kuk do pravidel.

Z pravidel všeobecných

poharPodívejme se nejprve na pravidla všeobecná. Po nepříjemné situaci v parkurovém MČR byl přidán tento bod: „V mistrovských soutěžích kteréhokoli stupně (klubu, okresu, oblasti, ....), může startovat pouze jezdec, člen České jezdecké federace, který je občanem ČR, a je registrován za klub/subjekt registrovaný v dané oblasti /okresu/ klubu/ ....." K dohadům, zda může být mistrem ČR jezdec cizí národnosti, by tedy již dojít nemělo.

Pro pony jezdce byl přidán bod 9: „Na pony závodech včetně MČR může stejná dvojice (pony a jezdec) startovat v disciplíně skoky a drezura v jednom dni."

Dále je třeba připomenout pravidlo, že „každý kůň musí být nauzděn. Žádný kůň se nesmí pohybovat v prostoru závodů, aniž by byl nauzděn." Přivážíte-li koně na závody vozíkem, správně byste tedy měli nauzdit ještě dříve, než koně vyložíte.

Diskutovanou novinkou je povinné přidělení identifikačních čísel všem zúčastněným. Žádný kůň se nesmí pohybovat v prostoru závodiště bez tohoto čísla, musíte jej proto nasadit pokud možno také ještě dříve, než koně složíte z vozíku, spolu s uzdečkou či uzdou. Číslo je přiřazeno pořadatelem, a vlastní identifikační číslo si je povinen zajistit každý soutěžící sám. Sadu čísel je možno zakoupit v jezdeckých obchodech, např. v Equiservisu za poměrně malý peníz. I když to znamená trochu práce a investice navíc, pro diváky bude jistě příjemné, že budou moci snáze zjistit totožnost jezdců už na opracovišti a i závodníci se budou lépe orientovat, kdo jde před nimi.

Plynulý průběh závodů by mohlo podpořit ustanovení, že „pořadatel může v případě, kdy přihlášená dvojice nestartuje a její start nebyl přihlašovatelem odvolán do termínu uzávěrky prezentace, požadovat startovné." Takže pokud se zapomenete odhlásit v případě, že se rozhodnete na závody nejet, nebo vám něco nečekaného zkříží plány, můžete i tak platit startovné. Snad se tímto zamezí situacím, kdy člověk do poslední chvíle nevěděl, zda soutěžící, napsaný na startovní listině před ním, který se ale ještě na opracovišti neukázal, bude nebo nebude startovat.

Také je dobré vědět, že za nekorektní nebo neúplný úbor nemůžete být vyloučeni, pokud jste již odstartovali a neohrožujete ničí zdraví. Může vám být pouze nepovolen start. Toto se ovšem netýká částí úboru a výstroje jmenovitě zakázaných. Tedy pokud zapomenete třeba ve drezurních závodech sundat chrániče a přesto odstartujete, můžete být vyloučeni i po dojetí.

Bod 13 byl pravděpodobně inspirován pro změnu situací na loňském drezurním MČR: „Kombinace soutěžící/kůň, kteří se zúčastnili soutěže bez příslušné kvalifikace nebo odstartovali v jiné věkové(výškové - pro pony) kategorii, budou ze soutěže diskvalifikováni." Za kontrolu těchto podmínek je zodpovědný pořadatel.

Omezení počtu startů jednoho koně se z oficiálních závodů rozšířilo i na veřejné tréninky, pořádané pod záštitou ČJF: „jeden kůň může v jednom dni startovat max. dvakrát. Za dodržení tohoto ustanovení plně zodpovídá hlavní rozhodčí společně s pořadatelem závodů."

Nově i na veřejných trénincích platí povinné nošení ochranné vesty pro všestrannost.

Od roku 2010 se smí startovat v Německu do 50 km od hranic: „Pro smlouvu s Německem navíc platí: ... jezdec a kůň registrovaní v České republice s platnou národní českou licencí pro příslušný rok se můžou zúčastnit národních soutěží v Německu (do vzdálenosti 50 km od česko-německé hranice). V těchto případech je hostovací licence - jezdce a koně bez poplatků."

Co je nového ve skokových pravidlech?

Aby bylo dosaženo objektivity, je možno oficiálně využít všech technických možností: „Soutěže se musí řídit zásadou „fair play" pro všechny soutěžící. Pro dosažení objektivnosti je dovoleno použít všech technických možností, včetně oficiální video nahrávky."

Pozor, mezi změnami je i ustanovení, že „jestliže kůň v době konání soutěže (nebo celých závodů) vstoupí bez svolení SR do kolbiště, může být dle rozhodnutí SR ze závodů diskvalifikován."

Upraveno je také používání zvonce a v národních úlohách může být limit mezi zazvoněním zvonce a odstartováním zkrácen na 30 s. „O této skutečnosti musí být informováni všichni soutěžící prostřednictvím plánku parkuru."

K úpravám došlo i ve článku týkajícího se vodního příkopu:
„Pouze svislá překážka maximální výšky 1.50 m vysoká s libovolným počtem barier může být umístěna nad vodním příkopem. Je povinné použití bezpečnostních háků. Nesmí být umístěna více jak 2 m od odskokové hrany překážky. Tato překážka je posuzována jako šířková překážka a nikoli jako vodní příkop. V tomto případě, když je voda v základu překážky nad ní postavené, lišta nebo jiný způsob určení hranice překážky není nezbytný. Pokud se lišta použije, bude považována pouze za vizuální pomůcku, a otisky přešlapu v tomto případě nebudou penalizovány, totéž platí, pokud bude laťka posunuta."

V soutěžích na čas (hodnocení dle tabulky C) byla změněna penalizace za neposlušnost a ustanovení ohledně přípustného času - podrobnosti viz Skoková pravidla.

V kapitole Špatné zacházení při práci s koňmi (článek 243) byly provedeny změny ve specifikaci použití biče - podrobnosti opět viz Skoková pravidla.

V kapitole Reklama a publicita je přesně specifikováno, jak smíte zviditelnit své sponzory.

Zajímavá je úprava týkající se používání bezudidlové uzdečky. Poté, co byla loni konečně povolena, je nyní uvedeno, že o použití rozhoduje vždy hlavní rozhodčí. Takže chcete-li vyrazit s bezudidlovou uzdečkou a nechcete-li riskovat nepovolení, asi nejlépe kontaktovat hlavního rozhodčího dopředu... Poněkud polovičaté povolení, že? Navíc může být použita jezdcem, který dosáhl minimálně 18 let věku.

Novinky ve drezurních pravidlech

Jezdci více koní pravděpodobně ocení ustanovení týkající se národních úloh, že „hlavní rozhodčí musí zabezpečit, aby mezi starty jednoho soutěžícího byla alespoň jedna hodina. Při národních soutěžích platí toto ustanovení mimo případ, kdy dojde k jiné dohodě mezi OV a jezdcem (nebo trenérem či majitelem) koně."

V národních úlohách jsou nově povolena vodorovná kolečka u ostruh.

Je přidána i možnost přerušit úlohu v extrémních případech či povětrnostních podmínkách:
„V případě jakéhokoliv technického nedostatku, který naruší průběh soutěže, rozhodčí v C přeruší úlohu zazvoněním zvoncem. Stejný postup je doporučen v jasném případě vnějšího narušení soutěže. Během extrémních povětrnostních podmínek nebo v jiných extrémních případech může rozhodčí v C přerušit úlohu. Také TD nebo OV mohou navrhnout rozhodčímu v C zastavit soutěž. Takto postižený jezdec se může vrátit k dokončení úlohy, když to podmínky dovolí a po vyzvání rozhodčím v C. Pak se jezdec může rozhodnout, jestli bude opakovat úlohu od začátku, nebo bude pokračovat od cviku, kde byla jeho úloha přerušena. Všechny známky udělené před přerušením platí."

A tento zapomenutý článek (o kterém si ovšem většina závodníků myslela, že v pravidlech je) byl přidán: „Pád. V případě pádu koně a/nebo soutěžícího kdykoliv od momentu vjezdu po opuštění obdélníka předepsaným způsobem bude soutěžící vyloučen."

 

Podobné články

Ve čtvrtek 9. května 2024 ve věku 68 let zemřel Petr Vozáb, vítěz Velké pardubické a mistr vozatajského sportu, člověk neodmyslitelně spjatý s…

S blížícím se začátkem jezdecké sezony zajistila ČJF pro pořadatele mezinárodních závodů a národních šampionátů mediální servis, který má za cíl…