Oficiální vyjádření ČJF ohledně povinného vybavení reprezentace ČR

21. 5. 2010 EQCH redakce

Před dvěma týdny jsme vás informovali, že ČJF plánuje zavedení povinného vybavení jezdecké a vozatajské reprezentace ČR, které má být povinně označené logem Czech Team a jehož součástí je i logo prodejny jezdeckých potřeb Dance and Jump.

Protože právě na téma dodatečného loga Dance & Jump se rozproudila na fórech Equichannelu diskuse plná nevole, rozhodli jsme se požádat přímo ČJF o vyjádření k celé situaci. Znění otevřeného dopisu i jeho první reakce ze strany ČJF jsme vám přinesli ve článku Bude naše reprezentace povinně nosit logo firmy Dance and Jump?

Na oficiální vyjádření ČJF jsme však měli počkat do dalšího zasedání VV ČJF, které mělo proběhnout 19.5.2010. Nyní jsme ho obdrželi spolu s tiskovým prohlášením ČJF:

Odpověď na otevřený dopis k povinnému vybavení reprezentace

Jsem rád, že mohu reagovat na tento dopis, protože si uvědomuji, že přibližně od února 2010, kdy se začalo pracovat na jednotném vybavení reprezentace, uvolňovala ČJF velmi málo informací. Důvod byl velmi prozaický. Vše bylo (a stále je) teprve v procesu, jasný byl pouze cíl. Obléknout jednotně českou reprezentaci a najít firmu, která by toto zajistila. Prvními kroky bylo navázání spolupráce s Dance and Jump (DJ) - viz tiskové prohlášení „Sponzor českého reprezentačního týmu" - a vytvoření dokumentu Povinné vybavení, který byl připomínkován manažery disciplín, resp. sportovními komisemi. Úkolem tohoto dokumentu bylo pouze určit, na kterém oblečení a vybavení by měli čeští reprezentanti nést označení národního týmu a pro jakou úroveň by se tato povinnost měla vztahovat. Zatím neumím zcela přesně odpovědět na všechny otázky, které jsou v dopise položené, a to z jednoho důvodu. Budou totiž řešeny ve smlouvě s DJ, která se teprve připravuje a zatím nebyla podepsána. Na její podobě by se měly odrazit i připomínky, které vznesly zástupci České asociace parkurových jezdců na jednání VV dne 19. 5. 2010. Pokusím se ale odpovědět co nejpřesněji, jak to momentální situace umožňuje, na všechny dotazy, které se v dopise objevily:

Pro drezurní či reiningové mistrovství je jako povinná výbava předepsána pouze podsedlová dečka a ani ta, na rozdíl od loga, není povinná.
Povinné vybavení znamená, že např. v drezuře a reiningu (pouze na mistrovství světa a Evropy) má jezdec povinnost mít dečku, na které bude označení Czech Team, případně sponzora ČJF, pokud bude mít ČJF se sponzorem uzavřenou smlouvu. Je věcí jezdce, zda použije novou dečku s logem Czech Team a logem sponzora ČJF nebo zda se rozhodne pouze pro nášivku. Tato věc nesouvisí s tím, jaké oblečení a výbavu bude mít uhrazenou, příp. do jaké výše, ze strany ČJF. O tom se více zmiňuji v následujícím odstavci.

Každý reprezentant musí chtě nechtě propagovat i tuto firmu, a to i v případě, že s ní nemá nic společného. Znamená to tedy v praxi, že jezdec obdrží pouze podsedlovou dečku (v ceně řádově 500-1000 Kč) či jen samotné logo, pokud o ni nemá zájem, a přesto bude na nejvyšší soutěži propagovat firmu DJ, která mu, na rozdíl od např. jeho stálého sponzora, v ničem nepomohla a ničím neprospěla?
Jezdci možná nemají nic společného s firmou, která je sponzorem ČJF. Jsou ale vysíláni na mezinárodní závody Českou jezdeckou federací, která přispívá velmi výrazně na financování výjezdů. Každý rok ČJF podpoří účast našich jezdců na mezin. závodech částkou cca 2,5 miliónu Kč (zodpovědnost za rozdělení částky určené pro konkrétní disciplínu mají manažeři). Z toho pouze necelých 30 % je hrazeno z dotací Ministerstva školství a tělovýchovy. Zbytek jde ze společných prostředků. Celkovou finanční podporu účasti na mezinárodních závodech v roce 2010 ze strany ČJF naleznete v příloze tohoto dopisu. Kromě toho ČJF každý rok vydává 80 000 Kč jenom na reprezentační ošacení jezdců. Dovolím si vyjádřit svůj názor, že považuji za legitimní a spravedlivé, jestliže ČJF nabídne alespoň část reklamní plochy svému sponzorovi, který nabídne do pokladny ČJF finanční prostředky buď v hotovosti nebo barterově (tj. zajistí zdarma služby, které by jinak ČJF musela beztak hradit ze svého rozpočtu).

Pokud jde o to, zda jezdec obdrží jen dečku nebo i další oblečení, záleží na manažerovi disciplíny, který má v rozpočtu ČJF k dispozici prostředky na oblečení pro „své jezdce", event. může použít další prostředky v rámci své disciplíny.

Pokud bychom se měli dotknout obecně problematiky sponzoringu nebo generálního partnera, který by pokryl v plné výši všechny výjezdy na mezinárodní šampionáty ve všech sedmi disciplínách, pohybovali bychom se řádově v milionových částkách. Sponzoring však není charita a bohužel výsledky našich jezdců (až na světlé výjimky), zejména v olympijských disciplínách, které jsou z hlediska marketingu nejzajímavější, příliš zájmu sponzorů nepřispívají. Přestože my sami hodnotíme např. umístění do 20. místa na Mistrovství Evropy jako úspěch. Přesto návrh smlouvy s DJ počítá s tím, že reklamní plochy zůstávají nadále otevřeny i pro ostatní partnery, ať už se jedná o soukromé sponzory jezdců nebo další sponzory ČJF.

Přestože se jedná o reprezentaci naší země, dle našich informací ČJF hradí pouze velmi malou část nákladů. Většina účastníků proto využívá pomoci sponzorů. Je v pořádku tedy při závodech nejvyšší kategorie opomenout sponzora, který reprezentanta skutečně podpořil a vystavit logo firmy, se kterou má ČJF smlouvu, ale dotyčnému naprosto nic nepřinesla? Je přínos pro ČJF natolik vysoký, aby se toto vyplatilo? Jaký je potom přínos pro jednotlivé reprezentanty?
O tom, kolik přispívá ČJF na výjezdy, jsem se zmínil v předchozím odstavci. Tak, jako je legitimní, aby ČJF nabídla plochu svému sponzorovi na oblečení, je stejně oprávněný nárok jezdců, aby byl zviditelněn jejich sponzor, který přispívá na jejich sportovní činnost. Proto se počítá s tím, že bude potřeba definovat plochy a jejich rozměry, které budou určené pro ČJF a které budou určeny pro privátní sponzory jezdců.

Plnění ve výši 340 000 Kč (oblečení plus bartrově právní služby) je finančním přínosem, který dle mého názoru a podle názoru vedení ČJF stojí za to, aby umožnil sponzorovi zviditelnit své jméno uvedeným způsobem. Neustále slyšíme volání po zvýšení profesionality a přitom ČJF dodnes nevyužívá stabilně služby kvalitní profesionální právní kanceláře. Ty je totiž nutné draze platit anebo zajistit na ČJF lidmi, kteří nemají právní vzdělání, což pochopitelně v současné době není možné. Pouze za loňský rok zajistila ČJF zdarma sponzorsky plnění za právní služby ve výši 500 000 Kč (nový Disciplinární řád, Veterinární pravidla, právní poradenství, ostatní právní úkony). Do budoucna nelze očekávat, že za tyto činnosti nebude muset ČJF vydávat žádné prostředky.

Prosíme o doporučení, jak postupovat v případě, že jezdec si přeje zviditelnit svého sponzora, který mu skutečně pomohl a uhradil podstatnou část nákladů, aby splnil zároveň předpisy pro povinnou výbavu.
V tomto případě je nejlepší obrátit se přímo na generálního sekretáře ČJF. Jak jsem výše uvedl, logo Czech Team je otevřené i pro další sponzory, vč. soukromých sponzorů jezdců. Zde bych rád zdůraznil, že logo DJ bude prezentováno pouze na vybraných závodech (mistrovství světa, mistrovství Evropy, Pohár národů, finále Světového poháru). Na všech ostatních výjezdech mohou jezdci propagovat výhradně své soukromé sponzory.

Ing. F. Lomský
generální sekretář ČJF
v Praze dne 20. května 2010

Příloha: Příspěvky ČJF na účast na zahraničních závodech v roce 2010 (oproti původnímu návrhu rozpočtu pro rok 2010 byly částky u jednotlivých disciplín navýšeny o 50 000 Kč kvůli WEG 2010)

REPREZENTAČNÍ VÝJEZDY 2010 - 2 505 000 Kč
Junioři a mladí jezdci - skoky - 580 000 Kč
Junioři a mladí jezdci - drezura - 100 000 Kč
Junioři a mladí jezdci - všestrannost - 200 000 Kč
Junioři a mladí jezdci (+ senioři) - voltiž - 300 000 Kč
Junioři a mladí jezdci - vytrvalost - 60 000 Kč
Pony - 120 000 Kč
Senioři - skoky - 330 000 Kč
Senioři - drezura - 70 000 Kč
Senioři - všestrannost - 170 000 Kč
Senioři - spřežení - 350 000 Kč
Senioři - vytrvalost - 110 000 Kč
Senioři - reining - 115 000 Kč

Tiskové prohlášení ČJF: sponzor českého reprezentačního týmu

V minulých měsících, řádově od ledna do května 2010, proběhly v rámci ČJF aktivity, které se týkaly získání sponzora pro český reprezentační tým za účelem ošacení a vybavení českých jezdců, kteří se účastní závodů nejvyšší kategorie (mistrovství světa, mistrovství Evropy, Pohár národů, finále Světového poháru). Protože výběr partnera a následné jednání se vyvíjelo postupně (jednání ještě není u konce - smlouva dosud nebyla podepsána), byly informace uvolňované pro jezdeckou veřejnost velmi kusé, což vedlo k řadě spekulací. To bych rád napravil v tomto oznámení.

První podobná spolupráce jako nyní s Dance and Jump (DJ), tehdy ještě pouze na bázi ústní dohody, proběhla v roce 2008, kdy firma Equiservis oblékla za nákupní ceny české jezdce na Mistrovství Evropy juniorů a mladých jezdců ve skocích. Tehdy vybavení uhradili částečně jezdci a částečně ČJF. Podobně byl vybrán na základě ústní dohody partner DJ pro oblečení českých mladých jezdců pro regionální finále Světového seriálu mládeže v Istanbulu 2009 (zde se rovněž jezdci a ČJF podělili o úhradu zboží za nákupní ceny).

V průběhu roku 2009 vznikla na ČJF idea vytvořit jednotné označení české reprezentace pomocí loga Czech Team. Logo, které vytvořilo sponzorsky zdarma pardubické grafické studio Vivart pana Vladimíra Valenty, bylo schváleno na ČJF dne 16. září 2009 a představeno na vyhlášení Koně a jezdce roku na Žofíně v březnu 2010.

V listopadu 2009 společnost Equiservis kontaktovala ČJF s nabídkou oficiálního partnerství pro ošacení a materiální zajištění českých reprezentantů. ČJF tehdy považovala za spravedlivé oslovit i další potenciální partnery. Protože v ČR existují pouze dvě firmy, totiž Equiservis a DJ, které mohou tento úkol fakticky splnit, rozhodla se ČJF nevypisovat žádnou veřejnou soutěž (zákon jí to neukládá) a oslovit uvedené dvě firmy přímo se žádostí o zaslání své nabídky. Poté, co tyto nabídky dorazily na sekretariát ČJF, bylo na zasedání Výkonného výboru 20. ledna 2010 rozhodnuto, že ČJF bude ještě s oběma partnery jednat, přestože nabídka DJ byla hodnocena po předběžném vyhodnocení jako výhodnější. Nejdříve proběhlo jednání s DJ, který navýšil finanční plnění o 80 000 Kč a nabídl možnost příjmů pro ČJF z merchandisingového prodeje (podíl z tržby za reklamní zboží). Tato doplňující nabídka rozhodla o tom, že za partnera byl vybrán na zasedání Výkonného výboru 10. 2. DJ. Rozhodnutí padlo na základě hlasování, kterého se kvůli možnému nařčení z podjatosti neúčastnil prezident ČJF Ing. J. Pecháček. 3 hlasy byly pro DJ, 1 hlas byl pro Equiservis.

Před tímto hlasováním 5. února 2010 kontaktoval generálního sekretáře Ing. Hakr za Equiservis se žádostí o informaci, jak vypadá výběr partnera. Obdržel neoficiální informaci, že DJ předložil nabídku, kvůli které bude s nejvyšší pravděpodobností vybrán. Kromě toho 4. března 2010 obdržel Equiservis písemné sdělení, že nebyl vybrán za partnera ČJF. 15. března byl doručen na ČJF dopis určený Výkonnému výboru, ve kterém Equiservis vyjádřil výhrady ke komunikaci a k tomu, jak se ČJF stavěla k nabídce této firmy. Dopis byl na Výkonném výboru projednán 14. dubna a 22. dubna Equiservis obdržel podrobné vysvětlení, co vedlo k výběru DJ. Byly to tyto důvody: vyšší finanční nabídka ze strany DJ (v součtu barterových služeb a cash), širší záběr disciplín (Equiservis zaměřen jen na skoky), nabídka merchandisingových aktivit ze strany DJ.

Samotné rozhodnutí vždy nese prvek subjektivty. Nicméně lidé, kteří byli zvoleni do čela ČJF, mají mandát k tomu, aby se v těchto případech podle svého nejlepšího uvážení rozhodli pro nejlepší možné řešení, které se v danou chvíli nabízelo. Bohužel mohla být vybrána pouze jedna firma, přestože pro ČJF byly zajímavé obě dvě nabídky.

Za důležité považuji dodat jednu informaci. Fakt, že pro ošacení a vybavení české reprezentace byl vybrán DJ, neznamená, že sponzorem českého týmu nemohou být i další firmy, ať už jde o soukromé sponzory jezdců nebo další případné sponzory ČJF. DJ je první firmou, která vyjádřila zájem spojit svoji značku s logem Czech Team, ale tato možnost zůstává i nadále otevřena pro další zájemce.

Ing. F. Lomský
generální sekretář ČJF
v Praze dne 20. května 2010

Podobné články
ČJF

ČJF v níže uvedeném textu vysvětluje podrobněji zásadní body z 11. jednání VV.

ČJF

Přinášíme skvělou zprávu pro všechny příznivce parkurového skákání! Zástupci ČJF si z právě končící General Assembly FEI 2022 odváží výbornou zprávu,…