Nové možnosti léčby koní

10. 1. 2007 Tisková informace

Překvapivě to všechno začalo na elektrotechnické fakultě ČSTV, kde studoval Tomáš Sychra, budoucí inženýr sdělovací elektrotechniky, přenosu informace a lékařské elektroniky. V praxi v nemocnici pak pokračoval ve studiu biomedicínského inženýrství, ze kterého nakonec složil specializační atestaci. Velmi brzo se dostal do kolektivu lékařů, kteří prováděli akupunkturu a jeho učiteli tak byli prakticky všichni naši přední akupunkturisté...

Překvapivě to všechno začalo na elektrotechnické fakultě ČSTV, kde studoval Tomáš Sychra, budoucí inženýr sdělovací elektrotechniky, přenosu informace a lékařské elektroniky. V praxi v nemocnici pak pokračoval ve studiu biomedicínského inženýrství, ze kterého nakonec složil specializační atestaci. Velmi brzo se dostal do kolektivu lékařů, kteří prováděli akupunkturu a jeho učiteli tak byli prakticky všichni naši přední akupunkturisté.

Díky svému technickému a následně medicínskému vzdělání se stal spoluautorem a spolupracovníkem v mnoha výzkumných projektech a byl autorem řady odborných pojednání o akupunktuře. Právě systémové myšlení a pochopení souvislostí orgánových projekcí a přenosu informace mu pomohlo v chápání tradičních představ čínské holistické medicíny. Na jeho odborném profilu se jistě podílela i možnost získávat informace prostřednictvím rešerší, které mu zajistila odborná knihovna IKEM, ve kterém několik let pracoval. Otevřel tam s několika lékaři ambulanci akupunktury ILF a samostatně chodil akupunkturu praktikovat i na několik klinik zdravotnického komplexu IKEM a Thomayerovy nemocnice. Odtud odešel do Ústavu sportovní medicíny, kde řídil oddělení lékařské elektroniky a podílel se na rehabilitaci, regeneraci a kontrole výkonnosti našich vrcholových sportovců. Na půdě tohoto ústavu se s MUDr. Kajdošem, nestorem naší akupunktury, dostal k programu holistického vyšetření nahrazujícího tradiční čínskou pulsovou diagnostiku, které je dnes v humánní medicíně známo jako EAV. Ještě v podmínkách socialistického zdravotnictví začal přístroje na toto vyšetření vyrábět. Po roce 1989 odchází ze zdravotnictví a zakládá vlastní firmu, která se stala předním výrobcem těchto přístrojů. Do výrobního sortimentu firmy ale záhy přibyly i přístroje na terapii světlem, magnetickým polem a teplem. Výhodou všech těchto výrobků je, že jsou vyráběny na základě vlastních praktických zkušeností. Výrobu později doplnil i prodejnou vlastních výrobků a dalších produktů. Ruku v ruce s akupunkturou a jejími modifikacemi jde i homeopatie a bylinná terapie, o které postupně rozšířil svou léčebnou praxi. Sortiment firmy byl proto rozšířen i o tyto produkty, což vyžadovalo další studium. Otevírá také kurzy bioinformačních metod a kurzy aromaterapie, na které získal státní akreditaci.

obr 1

obr 1

Protože zdravotnický trh je poměrně malý, firma SYMED Ing. Sychry začala hledat další možnosti odbytu a uplatnění holistických metod, vycházejících z tradiční čínské medicíny, ale i z dalších tradičních léčebných systémů, včetně evropských. To Ing. Sychru přivedlo po jisté době i k léčbě zvířat a v první řadě ke koním. Se svojí žačkou Mgr. Janou Hapalovouzačal na jejím ranči Na Důlkách u Frýdku Místku ověřovat možnosti elektroakupunkturní diagnostiky a následné homeopatie a bylinné terapie u koní. (Obr.1) Fyzikálními metodami potvrdil na základě takzvaně dvojslepého pokusu existenci akupunkturních bodů na těle koně, popsaných Číňany, a ověřil, že principy této metody známé z humánní medicíny, platí i u zvířat. Inženýr Sychra jako první začal diagnosticky využívat měření akupunkturních bodů a ověřil, že tato metoda má stejnou diagnostickou hodnotu u koní, a s určitými omezeními i u malých zvířat, jako humánní EAV. Původně nahodilá praxe se rozrostla a proto založil Kliniku nekonvenční medicíny, na které se praktikují jak nekonvenční tzv. bioinformační metody, tak i metody školské medicíny. Tuto praxi na klinice zajišťují vybraní veterinární lékaři. Klinika je postavena na poznání, že některé choroby je výhodné léčit nekonvenčními, tedy nemedicínskými postupy, ale k léčbě jiných zdravotních problémů je výhodnější naopak použít poznatky a postupy medicínské. Jako příklad si můžeme uvést například koliku. Tu je vhodnější léčit primárně postupy medicínskými, ale pokud se periodicky opakuje, tak je třeba použít nekonvenční léčbu. Rozumějme tomu tak, že pokud choroba přejde z akutní do chronické fáze, pak k vyléčení obvykle medicínské postupy nestačí a je nezbytné nasadit nekonvenční léčbu. Speciálně u koní jsou některé zdravotní problémy vázány na prohřešky v chovu a jeho vytržení z přirozených podmínek chovu. Výsledkem této praxe je, že mnohé takzvané neléčitelné syndromy je možno léčbou na základě celostní diagnostiky úspěšně vyléčit. Jmenujme například měsíční slepotu, řadu dýchacích potíží, mnohé alergie, otoky končetin, pohybové potíže a podobně.

obr. 2

obr. 2

Elektroakupunkturní diagnostika EAD u koní, od níž se odvíjí celostní léčba, využívá elektrické měření odchylek elektrického napětí v koncových bodech jednotlivých akupunkturních orgánových drah. (Obr.1) Podle výsledku tohoto měření je stanovena celostní diagnóza a vybrána i příslušná léčba. Tou bývá homeopatie v případech, kdy příčinou je psychická porucha a nebo bylinná terapie či akupunktura a její odnože tam, kde převládá hlavně porucha funkce orgánu. Příčinou nemoci mohou být a často bývají jiné orgánové okruhy, než ve kterých se objevuje zdravotní porucha. Je tomu tak především u strašáku mnoha majitelů koní a tím je, jak jsme už řekli, měsíční slepota neboli rekurentní uveitida. Také dušnost a kašel a jeho mnohé formy mnohdy mají příčinu v poruše zcela jiného orgánu, než kterým jsou plíce. I v případě měsíční slepoty se na poruše autoimunitního systému oka podílejí civilizační faktory dané způsobem a určitými metodami chovu. To je také důvod, proč některé zdravotní problémy jsou medicínsky neřešitelné, protože neléčí příčinu, ale až následek. (Kůň Chimkent před nekonvenční léčbou - obr.2 a po léčbě za cca devět měsíců - obr.3, klisna Bajka s lymfatickým otokem a „divokým masem“– obr.4 a po léčbě v současné době – obr.5.) Na základě EAD můžeme určit pravou příčinu poruchy v těle koně a učinit takový soubor opatření, že dojde k normalizaci orgánových okruhů a tím k jeho vyléčení. V tomto souboru nejsou vždy jen byliny nebo homeopatika, ale mohou tam být i klasické léky, změna stravy, způsobu ustájení či změna celé stáje vůbec, přechod na boso a řada dalších opatření.

obr. 3

obr. 3

Metoda EAD poskytla zcela jiný pohled na mnoho zdravotních potíží, které se u koní vyskytují. Z výsledků léčby pomocí celostních metod je patrné, že mnoho nemocí má původ v civilizačních příčinách a že je třeba změnit přístup k chovu koně.

obr. 4

obr. 4

obr. 5

obr. 5

EAD ale nabízí i možnost využití v regeneraci a rehabilitaci koní po úrazech a po sportovních kláních. Lidští vrcholoví sportovci mají v komplexu tréninkových metod zařazeny regenerační programy a u koní to je zatím v českých zemích hudba budoucnosti. Elektroakupunkturní diagnostika je využitelná i v této oblasti, kde může významně ovlivnit výkonnost koní a jejich psychiku. Samozřejmostí práce je též použití metod výcviku, kterým koně snadno rozumí. (Obr.6) EAD má místo i v takzvané diferenciální diagnostice, při které může naopak pomoci vyloučit určité zdravotní problémy. Vidíme, že jedna určitá diagnostická metoda založená na celostním pohledu na živý organizmus je nesmírně užitečná v různých směrech. To je právě to nóvum, které klinika nekonvenční terapie nabízí. A koně jsou pak zdraví a šťastní.

obr. 6

obr. 6


Podobné články

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou Miskantus. Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich…

Když se nám dostalo možnosti vyzkoušet podestýlku Miskantus, tak jsme chvilku váhali, ale nakonec nelitovali. A naše holštýnská dáma má konečně kde…