Léčba koňmi po 12 letech: hiporehabilitační kůň včera, dnes a zítra

21. 7. 2021 Vanda Casková Autor fotek: Archiv ČHS

Hiporehabilitační kůň je nejdůležitějším členem týmu a jeho výběru a přípravě by měla být věnována velká pozornost. Důvod je prostý a tím je bezpečnost, a proto by měl být takový kůň na tuto činnost cíleně vybrán a připravován. Jeho výběr ovlivňuje mnoho faktorů, požadavky vycházejí z praxe.

Včera...

V počátcích rozvoje hiporehabilitace jsme byli vděční – a nebojím se napsat toto slovo – za jakéhokoliv hodného koně. V současnosti již cíleně hledáme, vybíráme koně podle svých požadavků. Začátky byly spojeny i se snahou najít uplatnění pro „zachráněné“ koně, velmi často jsme se setkávali s tím, že byly upřednostňovány potřeby koní před potřebami klientů.

Předvedení hiporehabilitačního koně, SDH JK Sviadnov

Dnes...

Jak hiporehabilitace vyrůstala z dětských střevíčků, měnil se i náš pohled na zapojení koní. Dnes při jeho výběru hraje hlavní roli klient a rehabilitační cíle. Svou roli zde hraje i věk klienta, jeho výška a váha, typ znevýhodnění. Výběr koně pro hiporehabilitaci se řídí jasným pravidlem: musím vědět, pro koho koně chci a co s ním chci dělat, protože každý obor hiporehabilitace má odlišné specifické požadavky na koně.

Hiporehabilitační kůň musí trpělivě zvládnout nasedání klienta, SDH a SPV Epona, z.s.

U HTFE (hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii) se jedná o kvalitní mechaniku pohybu, u HPSP (hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) a HTP (Hipoterapie v psychiatrii a psychologii) hrají důležitou úlohu ochota spolupracovat s člověkem, jeho temperament a charakter. V neposlední řadě ovlivňuje výběr i finanční možnost poskytovatele, svou roli hraje i pohlaví koně a zdravotní stav. Od roku 2009 platí Řád na ochranu zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností, který reaguje na aktuální problematiku zajištění welfare koní zařazených do hiporehabilitace.

Hiporehabilitační kůň musí trpělivě zvládat nerovnováhu klienta, zkoušky v SDH a SPV Ryzáček, z.s.

Plemena a kříženci

V našem oboru stále více platí, že neexistuje plemeno předurčené k léčebnému využití. Současná nabídka je pestrá, od minihorse až po mohutné chladnokrevné koně, vedle koní s plemennou příslušností je do hiporehabilitace zařazeno velmi mnoho koní bez původu a kříženců. Do databáze specializačních zkoušek za roky 2011–2020, která čítala 313 koní, byly zahrnuty výsledky zkoušek koní 37 plemen, koně bez původu a kříženci byli hodnoceni v typu – chladnokrevný, teplokrevný a pony. Celkem bylo zařazeno 159 koní v teplokrevném typu, 61 koní v chladnokrevném typu a 93 koní v typu pony. Velmi pozitivně vnímám nárůst počtu kvalitních pony, zejména velšských pony a podílových velšů, pro dětskou klientelu v HTFE, ale i pro kontaktní terapii, např. při práci se seniory. Nárůst počtu chladnokrevných koní je dán jejich využitím pro HTFE dospělých klientů, kde nahradili např. starokladrubské koně a mohutné teplokrevníky. Každý z koní by měl mít s ohledem na zdraví stanoven svůj maximální váhový limit klienta a sleduje se počet hodin „odpracovaných“ v terapii /aktivitě.

Zkouška koně na toleranci terapeutických poloh, SDH Centrum Kociánka

Pohlaví

Jedním z faktorů ovlivňujících pracovní zařazení koní je pohlaví koně. Pro účely hiporehabilitace se z bezpečnostního hlediska zapojují jen valaši a klisny. V rámci zařazení klisny bychom měli respektovat změny chování klisny v době říje. Vysokobřezí klisna by již neměla v hiporehabilitaci pracovat pod klienty, je možné s ní ale dál pracovat v rámci technik HPSP/HTP (kontaktní aktivity, práce ze země), vždy s ohledem na její momentální stav. Zařazení hřebců je problematické především proto, že u koní je jedním ze startérů spontánního chování pohlavní pud. Chování hřebců je nevyzpytatelné zejména v přítomnosti klisen. Přesto, že někteří hřebci nemusí vykazovat velké libido, riziko zařazení hřebce do hiporehabilitace převyšuje profit a je riskantní s ohledem na postižení klientů. Jedná se o ochranu klientů, kteří nedovedou odhadnout míru nebezpečí a často rychle a jednoznačně reagovat na vzrušené chování hřebce.

Kůň připravený na HPSP, Vladykův dvůr, z.s.

Tělesná vyspělost

Protože hiporehabilitace je pro koně náročná jak po stránce fyzické, tak psychické, měli by se koně zařadit do plného provozu tehdy, až je dokončen jejich růst a vývin, tedy nejdříve v jeho 5 letech. Žádný kůň není fyzicky (kosterně) a psychicky dospělý před 6 rokem. Jsme si vědomi, že věk koní při dosažení fyzické dospělosti je 5 ½ roku. Jedním z ukazatelů je celkové komplexní uzavření kosterního růstu. Délka kosti se ustálí do cca 2 let, ale obvod až po pátém roce, zatímco růst hlezenní kosti se zastaví kolem 1,5 roku věku, tloušťka i obvod kosti se mění a zastaví se teprve okolo 5. roku. Růst páteře se uzavírá jako poslední okolo 6. roku. S ukončeným růstem koresponduje i ukončený vývin chrupu, okolo 6. roku by už měl mít kůň úplný trvalý chrup.

Ochota ke spolupráci s klientem, SPV a SDH Hipocentrum PN Kosmonosy

Výcvik

S mladým koněm lze pracovat na potřebných dovednostech ze země již od hříběcího věku, například s využitím metod přirozené komunikace. Základní výcvik by měl kůň absolvovat okolo 3–4 roku, na něj by měl navazovat speciální výcvik. Pokud s koněm pracujeme ze země, je součástí základního výcviku i speciální.

Posouzení přistoupení k rampě, Přírodní klub Lahovičky, z.s.

Při výběru staršího koně je důležité, aby nebyl poznamenaný špatným zacházením a nevhodným výcvikem předchozích majitelů. Většina zařazovaných starších koní musí procházet speciální redrezurou – kůň se především musí naučit respektovat vedení na ruce ze země, nereagovat na změny pohybu klienta na hřbetu a získat nové dovednosti podle daného oboru.

Specializační zkoušky

Od roku 2011 umožňuje Česká hiporehabilitační společnost provozovatelům získat pro své koně licenci složením Specializační zkoušky, která prověří připravenost koně pro zařazení do provozu, stupeň výcviku a charakterové vlastnosti koně. Ve střediscích jsou tak koně dobře připravení. Jako komisařka zkoušek velmi pozitivně vnímám zvyšující se kvalitu zařazovaných koní, a to jak po stránce mechaniky pohybu, tak charakteru a výcviku. A tak to má být, v tom vidím budoucnost kvalitně prováděné hiporehabilitace a našich koní.

← Kůň, který složil Specializované zkoušky, dostane na svůj box ceduli

Při analýze Specializačních zkoušek jsem si uvědomila zvyšující se kvalitu přípravy koní. Zkušenosti z 30leté praxe ukázaly, že trénink těchto koní představuje samostatný obor jezdectví. Do přípravy koní se v současnosti vedle klasických postupů výcviku jezdeckých koní zavádějí postupy vycházející z etologie koní (přirozené chování koní), mění se pohled na způsoby komunikace s koněm. Všechny metody, ať již ty klasické, které jsou dodnes živé ve výcvikových centrech, nebo „moderní“, které přinesl horsemanship, mají, přestože to na první pohled nemusí být zcela patrné, jedno společné. Pojítkem je cíl – zdravý, fyzicky a psychicky zdatný, uvolněný a lehce ovladatelný kůň, ochotný spolupracovat s člověkem.

Zkouška hiporehabilitačního koně – reakce na deštník, SDH a SPV Caballinus, z.s.

Zítra...

Budoucnost koní pro tento obor nevidím špatně. Řada středisek si dnes již odchovává a vychovává své mladé koně. Daří se spolupráce s chovateli koní, na zařazení koně do hiporehabilitace se již nedívá jako na  neúspěch v chovu, kdy kůň se nehodí na nic jiného než „na hipošku“. Práce koně v hiporehabilitaci je již např. ukotvena v řádu plemenné knihy slezského norického koně. Informace jsou uvedeny v ročence Ministerstva zemědělství – „Situační a výhledová zpráva, koně, 2020“. Dovolím si citovat: „Jednou z dalších možností využití koně jako společníka pro volný čas je, ve spojitosti s fyzicky i psychicky prospěšnou činností, hiporehabilitace.“

SDH a SPV Jupiter, z.s. - zkouška s vozíkem, Denny Point

Ve světě pravidel a odborné kvalifikace je důležité znát požadavky na vzdělání a výcvik pro všechny pracovníky provádějící hiporehabilitační služby, včetně cvičitelů koní, pro jaké pracovní postupy, činnosti a metody je pracovník kvalifikován na základě svého vzdělání a výcviku, a toto je považováno za „sféru působnosti“. To, že mám koně a vozím na koni osoby se specifickými potřebami, ještě neznamená, že dělám hipoterapii (někdy dokonce hypoterapii). Koně pro hiporehabilitaci toho musí umět opravdu hodně. Je to pro ně náročná činnost a určitě není líbivou formou záchrany nepotřebných koní. Na tuto práci musí být řádně připraven.

Zkouška reakce na házení míčem – Hamzova léčebna Košumberk

Informace v článcích z roku 2010 jsou stále aktuální:

Podobné články

Aktualizace ke dni 6. 12. 2010: V textu byly provedeny drobné úpravy podle nejnovější platné terminologie a pravidel. // Současný stav…

Provoz hiporehabilitace vyžaduje nemalé prostředky, čas, prostor a v neposlední řadě tým. Tým odborný, tým sehraný, tým spolehlivý. Tomu, kdo jej…