Dopis Svazu chovatelů chladnokrevných koní směrem k ASCHK

12. 5. 2016 SCHCHK Autor fotek: archiv SCHCHK

V posledních týdnech se uskutečnilo několik jednání na úrovni ASCHK, Svazu, národního koordinátora pro genetické zdroje a MZe. Tato jednání přímo, či nepřímo ovlivnila činnost Rady plemenné knihy slezského norika a potažmo fungování a postavení Svazu v systému šlechtění chladnokrevných plemen koní.

Vzhledem k neujasněným kompetencím uznaného chovatelského sdružení (dále UChS), tedy ASCHK a Svazu jako jeho právoplatného člena, se snažíme otevřít oficiální komunikaci.

 Prostřednictvím přiloženého dopisu žádáme pana prezidenta UChS o předložení námi zpracovaného Řádu plemenné knihy a šlechtitelského programu SN (dále ŘPK) oficiálně ke schválení na MZe a dále jej žádáme o vyjádření k ohroženým liniím SN a jejich podpoře.

Věříme, že otevřená komunikace prospěje k rychlejšímu schvalování potřebných dokumentů, jelikož v nejbližší době bude nutné předložit i Metodiku uchování genetického zdroje, která s ŘPK musí korespondovat.

O dalších jednáních a připravovaných krocích Vás budeme informovat a samozřejmě Vás žádáme o vyjadřování se k uvedeným skutečnostem.

Děkujeme, členové Rady PK slezského norika

Dopis SCHCHK směrem k ASCHK

Vážený pan
MVDr. Jaroslav Dražan
prezident ASCHK
Nová 14
664 41 Troubsko

Datum: 9. 5. 2016

Vážený pane prezidente,

Tímto Vám oficiální cestou zasíláme konečnou verzi Řádu plemenné knihy a Šlechtitelského programu (dále jen „ŘPK") plemene slezský norik (dále jen „SN"). Hlavní úpravy uvedených dokumentů, provedené současnou Radou plemenné knihy, vyplývají zejména z aktuálních potřeb systémových změn a úpravy definice chovného cíle SN, které v budoucnu povedou k jasnému oddělení populací plemen norik a slezský norik.

Přitom upozorňujeme na fakt, že ŘPK SN je současnou Radou plemenné knihy SN projednáván již dva roky a že v loňském roce byl tento dokument k dispozici na webových stránkách Svazu chovatelů chladnokrevných koní k připomínkám všem jeho členům. Na oficiální e-mailovou adresu ASCHK ČR byl ŘPK po zapracování některých připomínek zaslán dne 26. 10. 2015 s tím, že hlavní změny byly projednány na prezidiu ASCHK již dne 29. 7. 2014.

 Předpokládali jsme, že dokumenty budou připomínkovány v rámci ASCHK, jelikož jako UChS je tato asociace zodpovědná za jejich předložení MZe dle zákona č. 154/2000 Sb. Očekávali jsme případné připomínky s dobrou vírou, že ŘPK na jejich základě dopracujeme, jelikož ve stanovách ASCHK je uvedeno, že jednotlivé odborné svazy vypracovávají v rámci plemene šlechtitelské programy, chovné cíle a řády plemenné knihy. Vzhledem k tomu, že jsme od Vás ve výše uvedených termínech žádné další připomínky neobdrželi, bylo pro nás Vaše vyjádření v rámci jednání ke genetickým zdrojům chladnokrevných plemen koní v Uhříněvsi dne 8. 4. 2016 velmi nepříjemným překvapením. Na tomto jednání jste přímo uvedl, že předložené dokumenty nemají žádnou hodnotu a ASCHK se musí tohoto úkolu ujmout sama. Nevybíravým způsobem jste napadl i odbornost současné Rady plemenné knihy SN. I přes tato slova jsme od Vás do této doby neobdrželi k ŘPK ani žádné připomínky, ani jeho případnou novou verzi. Přitom termín stanovený na jednání dne 8. 4. 2016 v Uhříněvsi uplynul na konci měsíce dubna tohoto roku. E-mailem nám byla zaslána pouze neaktuální verze ŘPK (pravděpodobně verze před zapracováním připomínek chovatelů v loňském roce) upravená panem doc. Maršálkem. Tato verze ŘPK ovšem neodpovídá verzi dokumentu, který byl zaslán Radou plemenné knihy e-mailem na ASCHK dne 26. 10. 2015. Přesto jsme připomínky pana doc. Maršálka vložené do staré verze ŘPK částečně zohlednili. S některými změnami se však neztotožňujeme vůbec - tím máme na mysli zejména snížení minimální KVH na 152 cm u klisen a minimální míry obvodu holeně u hřebců na 22 cm, zcela chybějící stanovené míry pro obvod hrudníku a hodnocení s přesností na 0,2 bodu (zde jsme se pokusili o kompromis a hodnocení navrhujeme s přesností na 0,5 bodu). Vy jste osobně při telefonickém rozhovoru s předsedkyní SCHCHK Janou Voráčkovou deklaroval, že připomínky k ŘPK budou víceméně kosmetického charakteru, tedy že půjde zejména o úpravu zootechnické terminologie. Vaše vyjádření ovšem absolutně nekoresponduje s Vaším vystupováním na výše uvedené schůzce v Uhříněvsi a navrženými změnami od doc. Maršálka.

Vzhledem k výše uvedenému předpokládáme, že ŘPK SN je v této finální podobě pro ASCHK akceptovatelný a bude neprodleně předložen MZe ke schválení.

Zároveň Vás tímto žádáme o vysvětlení Vašeho nejasného postoje v otázce záchrany ohrožených linií a obecně přístupu k liniové skladbě populace SN. V roce 2013 byla pro nás z neznámých důvodů mezi původní a následně i ohrožené linie SN zařazena linie Randolf, která není mezi vyjmenovanými původními liniemi ani ve Šlechtitelském programu, ani v Metodice uchování genetického zdroje slezský norik. Tento krok byl projednán v té době zřejmě pouze Radou PK SN a neexistuje o něm žádný dokument, zápis a rozhodně nebyl projednán Radou pro živočišné genetické zdroje, která se dle našeho názoru k dané problematice vyjádřit měla, a to na základě jejího platného statutu a jednacího řádu. NOVÁ linie je od té doby dokonce podporována v takzvaném alternativním připařovacím plánu jako linie ohrožená.

 V případě návrhu projektu na obnovení linie 41 Norbert bylo naší snahou postupovat oficiální cestou. Tato myšlenka vznikla s dobrým úmyslem rozšířit strukturu linií SN (podotýkáme, že je to zřejmě jedna z posledních možností o rozšíření počtu linií v populaci SN). Po projednání uvedeného záměru na Radě pro živočišné genetické zdroje proti němu (pro nás zcela nepochopitelně) ostře vystoupil pan doc. Maršálek jako současný garant pro GZ chladnokrevných plemen, a to i přes skutečnost, že dřívější zařazení linie Randolf bylo uskutečněno zejména na základě jeho doporučení jakožto člena tehdejší RPK SN. Na jednání v Uhříněvsi dne 8. 4. 2016 jste nicméně prezentoval společně s panem doc. Maršálkem názor, že zachovávání původních linií je nesmysl. Proto Vás žádáme o vysvětlení, jak je možné mezi ohrožené linie zařadit linii vzniklou na základě importu hřebce v osmdesátých letech a naopak ve zcela obdobné situaci absolutně zamítnout možnost obnovení linie, která byla založena na začátku minulého století a přes veškerá úskalí chladnokrevného chovu (snaha o vyšlechtění českého chladnokrevníka - tedy umísťování hřebců norické krve a slezskonorické krve na stanice s převážně belgickými klisnami apod.) je dnes jednou z nejstarších a lze říci, že nese geny skutečně původních slezských noriků. Je nutné zohlednit, že v původech norických a slezskonorických koní jsou často některá označení plemenné příslušnosti hřebců poplatné době narození hřebce. S tím bylo ovšem v uvedeném záměru počítáno. Oba dnes v současnosti žijící hřebci, pokračovatelé uvedené linie, jsou dle původu zařaditelní mezi slezské noriky. Zdůvodnění, že jednou oddělené populace N a SN nelze znovu propojovat, je jistě pravdivé, ale pravdou také zůstává, že vlivem předchozího řízení šlechtitelského programu se s tímto provázáním budeme potýkat ještě minimálně dalších pět a více generací SN. Vámi schválené zařazení linie Randolf je jen důkazem tohoto tvrzení.

V dokonalé úctě členové Rady plemenné knihy slezského norika
Jana Voráčková
Ing. Martina Kosová, Ph.D.
Jan Blizňák
Pavel Kaluža
Mojmír Kubíček

Na vědomí:
Ing Jiří Hojer, ředitel odboru živočišných komodit, Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Jan Gallas, ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství
Ing. Věra Mátlová, národní koordinátor pro genetické zdroje zvířat, Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.

Svaz chovatelů chladnokrevných koní
Rada plemenné knihy SN
Klokočov 85,
747 47 Vítkov

Řád PK SN + šlechtitelský program

Podobné články

Náchodský svaz chovatelů koní z.s. a Chov koní Dvorka zve na Přehlídku teplokrevných a chladnokrevných plemenných koní, která se koná 10. srpna 2024…

Svaz chovatelů českomoravského belgického koně ve spolupráci s JK Hipo Jihlava pořádá Den chladnokrevných koní.