Jak vidí stárnoucí kůň? Jste si jisti, že právě ten váš dobře?

3. 03. 2020 06:00

Obrázky: 5

Autor: Gabriela Rotová Foto: Gabriela Rotová Rubrika: Odborné studie Počet přečtení: 3618 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Většina z nás považuje za legitimního dědečka či babičku koně starší dvaceti let a podle toho k o něco mladším koním i přistupujeme. Zdá se ale, že naši koně začínají stárnout podstatně dříve, než si myslíme, a zřejmě i proto jsme schopni snadno přehlédnout zdravotní problémy, které stárnutí našich koní často provází.

Ze studií, které se zaměřily na kvalitu zraku a četnost výskytu očních onemocnění u koní starších patnácti let, totiž vyplynulo, že přestože téměř 90 % koní starších patnácti let určitý typ problému se zrakem má, jen necelá 4 % majitelů tento problém u svých koní zaznamenalo. A to je informace poměrně alarmující...

Proč by nás to mělo zajímat?

Odhaduje se, že asi 25 až 29 % populace koní a poníků je ve věku ≥ 15 let. Z tohoto lze hravě vyvodit, že starých nebo stárnoucích koní není v našich stájích zrovna málo. Faktem rovněž je, že nezanedbatelné procento koní a pony této kategorie i v tomto vyšším věku sportuje nebo je pracovně aktivně využíváno. Je tedy třeba, aby si majitelé koní uvědomili, že stárnutí organismu se u mnoha koní starších patnácti již začíná projevovat.

Platí totiž, že pouze v případě, že o problémech víme, jsme schopni koním nabídnout taková preventivní a terapeutická opatření, která mohou maximalizovat délku jejich sportovní kariéry a zajistit jim uspokojivou kvalitu života.

Stárnutí

Stárnutí (senescence) je proces, který se projevuje chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu způsobené hromaděním různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými.

Stárnutí je dynamický proces a probíhá již od početí víceméně konstantní rychlostí. Obecně vzato lze říci, že s narůstajícím věkem dochází ke střádání chyb v organismu, které organismus již není schopen dostatečně účinně opravovat. Příčin stárnutí organismu je ale vícero. Podílí se na něm vliv volných kyslíkových radikálů, mitochondriální změny (mitochondrie jsou záporně nabité, a proto se do nich externě podané léky dostávají jen v minimálních koncentracích), hromadění defektů DNA, genetika, změny v hormonální regulaci. Dnes k těmto příčinám přistupuje například i teorie spotřebování telomer (koncové struktury chromozomů - podílí se na dělení buněk a při každé mitóze se zkracují) a teorie opotřebování ("wear and tear", Fentonova reakce).

Koně ve vyšším věku a zrak

Stárnutí se týká všech organismů. A koně tedy nejsou výjimkou. Vlivem stárnutí se, jak již bylo řečeno, zpomalují i funkce mitochondrií. Buňky jsou tak méně zásobovány energií a některé funkce organismu ustávají. S tímto procesem je spojené i zhoršení smyslových funkcí, jako je zrak, sluch a čich.

Jestliže chceme obecně porozumět očním onemocněním koní, je právě kategorie koní vyššího věku kategorií vhodnou, protože většina problémů s očima zanechává trvalé léze nebo se jedná o onemocnění progresivní. Jejich výskyt je tedy nejčastější právě ve starší populaci. Opakované epizody drobných traumatů a zánětů nízké úrovně vedou k tomu, co můžeme považovat za normální proces stárnutí v oku. Tyto epizody ovšem mají kumulativní účinky, což má za následek zvýšený výskyt závažných očních patologií u koní ve věku vyšším než čtrnáct let.

Přestože zcela přirozeně lze očekávat, že majitelé mají ve srovnání s veterinárními lékaři menší schopnost identifikovat oční onemocnění, je velmi důležité, aby právě majitelé koní věděli o skutečnosti, že u starších koní je významně vyšší četnost výskytu očních onemocnění. Právě ti jsou totiž zodpovědní za včasné zahájení nezbytné veterinární péče!

Přesto ale výsledky výzkumů naznačují, že naši koně trpí množstvím nedetekovaných očních onemocnění, které jim ve výsledku působí chronické nepohodlí a často i významně snižují kvalitu života. Žádný z projevů očního diskomfortu bychom tedy neměli podceňovat. Oční výtok může být výsledkem bolestivých zánětlivých stavů oka, např. uveitidy (měsíční slepota), traumatu nebo keratitidy. Výsledky studií totiž rovněž dokládají významnou souvislost mezi očním výtokem a jakýmkoli očním problémem.

Zdá se ale, že my, majitelé, máme tendence tyto příznaky přehlížet a neřešit. Svým způsobem to ale není až tak naše vina. Koně jsou totiž býložravci žijící ve stádech, což je "definice" pro brilantní výkon ve skrývání nepohodlí a každé potenciální slabosti. Koně jsou přírodou naprogramováni k tomu, aby svoji zranitelnost nekladli na odiv, a proto musíme být bystrými detektivy, jestliže chceme být dobrými majiteli!

Zrak starších koní a výzkum

Výzkumy, které se uskutečnily na různých místech světa, prokázaly vysokou prevalenci výskytu očních chorob u stárnoucích a starých koní, i když je nutno vzít v potaz, že výsledky studií se mírně liší v závislosti na vzorku populace.

Jedna ze studií, která se uskutečnila ve Velké Británii, uvádí závěr, že 80,7 % koní ve věku ≥ 15 let, u nichž bylo provedeno klinické kontrolní vyšetření, mělo funkční změny zraku – oční léze byly detekovány u 67 ze 83 koní a poníků ve věku 15 a více let. Degenerace sklivce, po níž následuje senilní retinopatie, byla nejčastějšími lézemi a i zde se prokázalo, že majitelé si nebyli poruch vidění u svých koní vědomi.

Alarmující pak je, že studie, věnované poruchám funkce oka, které hlásili sami majitelé koní, prokázaly zásadně nižší prevalenci. Majitelem hlášené oční onemocnění u koní všech věkových skupin bylo 7,4 % v průzkumu, který se uskutečnil v USA, a 4,2 % v Austrálii. A jen pouhé 1 % koní trpělo problémy se zrakem dle průzkumu, který proběhl mezi majiteli ve Velké Británii, a to přestože realita byla významně jiná.

Konkrétní studie

Pro lepší představu se můžeme podrobněji podívat na nedávno publikovaný výzkum, který vedl specialista na interní medicínu koní, pan Fernando Malalana z University of Liverpool.

V rámci této studie Malalana a jeho kolegové analyzovali výsledky průzkumu, do něhož bylo zapojeno 974 koní vlastníků žijících v Queenslandu v Austrálii, kteří byli členy jezdeckých sdružení. Nejedná se tedy o reprezentativní vzorek, který by reflektoval celou skupinu majitelů koní. Majitelé dodali mimo jiné i údaje týkající se managementu, klinických příznaků a anamnézy koní a byli požádáni, aby dodali zprávu o historii nemocí a klinických příznacích, které jejich koně prodělali v posledních dvanácti měsících. Do průzkumu byli zapojeni výhradně koně starší patnácti let. Následně byla u koní provedena klinická vyšetření očí.

A výsledky?

Sami majitelé koní uvedli, že 3,3 % z 974 studijních koní má problémy se zrakem. Majitelé uváděli bolest očí, výtok nebo léze. Když však klinický tým vyšetřil 327 těchto koní, zjistilo se, že 87,8 % mělo oční abnormality v rozsahu od mírných po těžké.

Soulad mezi očním onemocněním hlášeným majitelem a výsledky veterinárního vyšetření byl ve všech analyzovaných kategoriích mimořádně nízký.

Asi třetina koní měla šedý zákal alespoň v jednom oku. Téměř 14 % mělo léze na rohovce (ačkoli mnoho z nich se zahojilo, zůstala zjizvení, která mohla ovlivnit vidění nebo způsobit nepohodlí). A skoro 85 % koní mělo léze v zadním segmentu oka, včetně problémů se sítnicí a/nebo zrakovým nervem. Při klinickém vyšetření ale mělo méně než 6 % koní snížené vidění – měřeno za pomoci reakce na hrozbu – mrknutí koně na blížící se ruku.

Zvyšující se věk je tedy prokazatelně spojen se zvýšenou pravděpodobností výskytu oční abnormality (jakékoli) a katarakty (katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oka, přesněji čočky). Z výzkumu rovněž vyplynulo, že koně plemene appaloosa měli ve srovnání s jinými plemeny zvýšenou pravděpodobnost výskytu šedého zákalu a koně v práci měli menší pravděpodobnost výskytu oční abnormality.

Závěr

Tato studie prokázala vysokou prevalenci očních lézí u starých koní, což se ale neprojevilo v hlášeních podaných jejich majiteli. To upozorňuje na neschopnost vlastníků koní objektivně posoudit zdravotní stav koně v této souvislosti.

Míra shody Kappa mezi očním onemocněním hlášeným majitelem a výsledky veterinárního vyšetření byla mimořádně nízká (≤ ≤ 0,2) pro všechny analyzované kategorie: jakékoli abnormality očí (κ = 0,01), snížené vidění (κ = 0,09), abnormality spojivek a víček (κ = 0,06), abnormality rohovky (κ = 0,06), uveitida (κ = 0,02) a katarakta (κ = 0,01)!

Koně s méně významným poškozením zraku se ve známém prostředí obvykle dobře orientují a majitelé si proto často nevšimnou, že jejich koně mají zrakovou vadu, dokud není zrakové poškození závažné nebo dokud nedojde k významným změnám v prostředí.

Tento výzkum nabízí výstup i pro veterinární lékaře. Protože mezi očními problémy ohlášenými majitelem a klinickými nálezy existuje špatná shoda, zdá se, že může být důležité, aby bylo vždy provedeno úplné oční vyšetření, pokud se u koní vyskytne výtok z očí. Přestože se může jednat o pouhé podráždění, nemusí tomu tak být vždy. Může se jednat o varovný signál přítomnosti závažnější oční patologie. 

EQUICHANNEL.cz ve spolupráci s MVDr. Kateřinou Junghansovou pro vás tedy připravil několikadílný seriál věnovaný právě problematice týkající se zraku koní. Sledujte náš web! Osvěta zaměřená právě tímto směrem je totiž zřejmě skutečně potřeba! :)

Zdroje:

  • British Equine Veterinary Association, F. Malalana, T. W. McGovan, J. L.Ireland. G. L. Pinchbeck, 2018 :"Prevalence of owner‐reported ocular problems and veterinary ocular findings in a population of horses aged ≥15 years"
  • Ireland, J.L., Clegg, P.D., McGowan, C.M., McKane, S.A., Chandler, K.J. and Pinchbeck, G.L. (2012) Comparison of owner‐reported health problems with veterinary assessment of geriatric horses in the United Kingdom.
  • Brodie, S. E. JHF. (2017) Aging and disorders of the eye. In: Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology, Eds: H.M. Fillit, K. Rockwood and J.B. Young, Elsevier, Philadelphia.
  • Welsh, C.E., Duz, M., Parkin, T.D.H. and Marshall, J.F. (2016) Prevalence, survival analysis and multimorbidity of chronic diseases in the general veterinarian‐attended horse population of the UK. 
  • Chandler, K.J., Billson, F.M. and Mellor, D.J. (2003):  "Ophthalmic lesions in 83 geriatric horses and ponies."

Připojené obrázky

Připojené články

30.01. 2013 05:00 Koně a jejich smysly: Zrak

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com