Vědro, nebo napáječka? Pozor! To je věda!

26. 7. 2019 Gabriela Rotová Autor fotek: Gabriela Rotová

Zajistit, aby naši koně byli ideálně zásobováni vodou, rozhodně není legrace. Přesto by to ale měla být naše priorita. Je obecně známým faktem, že i mírná dehydratace nebo hypohydratace způsobuje změny kardiovaskulárních, metabolických a neurologických funkcí. I mírně nedostatečné zásobování organismu vodou (1-2 % tělesné hmotnosti) má nezanedbatelný vliv na fyzický výkon. Tento stav ale neovlivňuje pouze výkonnost. Lehké úrovně dehydratace mohou způsobit změny nálady a kognitivních funkcí, ale třeba i pokles laktace.

Mimo to je hydratační stav rozhodujícím faktorem i v procesu regulace teploty těla. Ztráta tělesné vody potem je důležitým chladicím mechanismem koní v horkém klimatu a při zvýšené fyzické aktivitě. Produkce potu je závislá na okolní teplotě a vlhkosti, úrovni aktivity. Pokud ztráta potu není kompenzována příjmem tekutin, zejména během intenzivní fyzické aktivity, může dojít k hypohydratovanému stavu velmi rychle.

Hypohydratace z pocení má za následek ztrátu elektrolytů, snížení objemu plazmy a může vést ke zvýšené osmolalitě v plazmě (plazmová osmolalita měří rovnováhu elektrolytů a vody). Kůň při vysoké zátěži za vysokých teplot může ztratit 10 až 15 litrů tekutin za hodinu. Což rozhodně není množství nevýznamné. Z organismu při tomto extrémním zatížení odchází nejen voda, ale i velké množství sodíku, chloridu a draslíku, a důležitá je tedy v horkých dnech nejen dotace vody, ale i elektrolytů.

Problémy s nedostatečným příjmem vody ale mohou nastat z mnoha různých důvodů, nepodílí se na něm jen zvýšené pocení, a je tedy velmi důležité množství vody, kterou koně v průběhu dne přijmou, důsledně monitorovat. 

A v této souvislosti není od věci revize průtoku vody v napáječkách. Tento faktor se nám nemusí zdát významný, ve skutečnosti ale velmi významný je!

Přelstíme přírodu?

Koně v přirozeném prostředí pijí vodu z potoků, rybníků a jiných přírodních zdrojů. Moderní technologie ale tyto přirozené potřeby koní smetly rychle ze stolu. Automatické napáječky různých druhů jsou samozřejmě, z důvodu úspory času a lidské práce, mimořádně oblíbené a všechny typy stájí je preferují. Preferují ale tento systém přístupu k vodě také koně? Zdá se, že tomu tak není, což dokládá mnoho uskutečněných výzkumů.

Ve výše zmiňované souvislosti za pozornost stojí jeden z výzkumů, který se uskutečnil na katedře fyziologie zvířat švédské zemědělské univerzity. Tento výzkum nám totiž nabízí data, která stojí minimálně za pozornost.

Myslíte si, že když nainstalujete automatické napáječky, máte vyhráno a můžete otázku dostatečného zásobování organismu svých koní pustit jednou pro vždy z hlavy? Ale tak jednoduché to zřejmě není...

Abstrakt studie: "Effect of water supply method and flow rare on drinking behavior and fluid balance in horses."

Studie se zabývala srovnáním tří běžných metod zásobování koní vodou. Zdrojem vody pro koně zavedené do studie byla nádoba s vodou, automatická napáječka s tlakovým ventilem a automatická napáječka s plovákovým ventilem.

V úvodním testu preferencí příjmu vody byla testována automatická napáječka s tlakovým ventilem, a to při třech rychlostech průtoku vody (3, 8 a 16 litrů za minutu) a automatická napáječka s plovákovým ventilem s průtokem 3 litry za minutu. Příjem vody byl měřen v jednotkách a uváděn jako procento celkového denního příjmu vody z každé ze dvou současně prezentovaných alternativ.

Příjem vody z automatické napáječky s průtokem osm litrů za minutu byl vyšší než z napáječek s tlakovým ventilem a průtokem vody 3 l/min a 16 l/min. Všichni koně vykazovali silnou preferenci pití vody z nádoby (98 ±1 % příjmu ve srovnání s 2 ± 1 %) před automatickou napáječkou s tlakovým ventilem nastaveným na průtok 8 l/min. Měření neukázala žádný významný rozdíl v preferenci mezi dvěma typy automatických napáječek, a to přestože se mohlo zdát, že koně budou preferovat tichou napáječku s plovákovým ventilem před ventilem tlakovým.

Ve druhé části experimentu bylo zkoumáno chování koní při pití a rovnováha příjmu tekutin, když koně pili z kyblíku, automatické napáječky s tlakovým ventilem (průtok 8 l/min) a automatické napáječky s plovákovým ventilem (3 l/min), a to po dobu sedmi po sobě následujících dnů. Zjištění byla následující:

Navzdory tendenci celkového navýšení denní doby pití z automatické napáječky s plovákovým ventilem nastaveným na průtok 3 litry za minutu byl denní příjem vody významně nižší (43 ±3 ml/kg), než když koně pili z kyblíku (58 ±2 ml/kg) nebo z automatické napáječky s tlakovým ventilem a průtokem 8 litrů za minutu (54±2 ml/kg).

Denní čistý příjem vody (příjem - (fekální a urinární ztráta)) byl u napáječky s plovákovým ventilem nastavené na průtok 3 l/min pouze 0,5 ±3 ml/kg ve srovnání s tlakovou napáječkou s průtokem 8 l/min (54 ±2 ml/kg) a vodou nabízenou z nádoby (58 ± 3 ml/kg), což mělo za následek negativní bilanci vody v organismu (jsou-li započteny nezbytné ztráty). Denní příjem a ztráta tekutin tedy nebyly při tomto způsobu napájení v rovnováze.

Tyto výsledky ukazují, že způsob zásobování vodou nejen, že může ovlivnit chování koní při pití, ale rovněž tak i vodní bilanci v organismu koně.

Experiment doložil, že přestože koně pili z plovákových napáječek nastavených na průtok 3 l/min celkově déle, než z kyblíku nebo napáječky s tlakovým ventilem a rychlostí průtoku 8 l/min, byl celkový příjem vody prokazatelně nižší.

Závěr

Voda tvoří 50–75 % celkové tělesné hmotnosti. Denní příjem a ztráta tekutin by měly být v rovnováze. Jestliže koně přijímají více sušiny (zimní období) či mají významně vyšší ztráty tekutin v důsledku extrémně vysokých teplot či zátěže, měli bychom důsledně kontrolovat, zda koně pijí dostatečně a mají ke zdroji vody nepřetržitý přístup.

Pozornost bychom měli věnovat i průtoku vody v automatických napáječkách, a to především v případě, že koně jsou ve vysokém pracovním vytížení anebo laktaci. Od věci rozhodně není, pokud koním, kteří mají jako jediný zdroj vody automatické napáječky, nabídneme za zhoršených klimatických podmínek alternativní zdroj vody. Variantou je i přímé nabízení vody z nádoby.

Většina koní preferuje pití z nádoby před automatickými napáječkami. Tuto skutečnost všichni známe z běžné praxe. Vždy je ale nutné sledovat individuální rozdíly v preferencích jednotlivých koní. V praxi jsem se například setkala s koněm, který, na rozdíl od dat dodaných studií, významně preferoval automatickou napáječku s tlakovým ventilem, před vědry i přírodními zdroji.

Uskutečněné výzkumy stále ještě nabízí více otázek souvisejících s vodou, hydratací a dobrým zdravím koní, nežli odpovědí. Voda je nepochybně nejdůležitější komodita potřebná pro fungování našich organismů a je také jediná, jejíž nepřítomnost způsobí většině savců smrt během několika dnů (vyjma velbloudů, kteří vydrží bez vody i sedmnáct dní a nárazově vypijí až 150 litrů vody).

Je proto velmi důležité porozumět požadavkům, které v této souvislosti organismus koní má. Zjednodušeně řečeno - pokud je v sázce zdraví našich koní a jejich výkonnost - je rozhodně moudré, když se budeme problematikou dostatečného zásobování organismu koní vodou intenzivně zabývat.

Určení celkové spotřeby vody koňmi a její měření je v centru pozornosti relevantních studií poměrně nově. Z tohoto důvodu jsou nabízená data nedostatečná a není k dispozici odpovídající validace technik měření. Než nám tedy věda relevantně poradí, musíme se snažit v extrémních teplotách, které panují, nabízet vodu z více zdrojů a také důsledně kontrolovat její kvalitu ve všech měřitelných aspektech.

 

 

Použité zdroje:

Podobné články
Kolika je nejčastějším akutním zdravotním problémem u koní

Kolika je nejčastějším akutním zdravotním problémem u koní a je proto i jednou z nejčastějších mimořádných událostí vyžadujících péči veterinárního…

Prognóza onemocnění je nepříznivá, nicméně při kvalitní péči a medikamentózní terapii lze koně dlouhodobě udržovat v dobré kondici

Léto, co by kamenem dohodil, a náš stárnoucí poník či koník stále ještě neodložil dlouhý zimní kabát. Co to znamená? Jak můžeme pomoci?