Mustangové

7. 4. 2010 alena vostatkova Autor fotek: archiv www.tribeequus.com

Tímto článkem bych vás chtěla blíže seznámit s mustangy, jejich historií a realitou. Chtěla jsem tím upozornit, že jsou to koně podobní těm našim, jen jejich životní podmínky jsou odlišné. Měli bychom si z jejich podmínek vzít přiklad a snažit se je našim chovaným koním co nejlépe nasimulovat, abychom je lépe udrželi zdravé.

Mustangové jsou zdivočelí koně volně se pohybující na západě Severní Ameriky.

Mustangové jsou zdivočelí koně volně se pohybující na západě Severní Ameriky. Jedná se o potomky koní, které Španělé přivezli do Ameriky. Jsou často považováni za koně divoké, ale přesněji jsou to koně zdivočelí.

Anglické slovo „mustang" vzniklo z mexicko-španělského slova "mestengo", převzatého ze španělského "mesteňo", a to znamená „toulavé zvíře".

mustangovéDnes se stáda mustangů od sebe mírně liší. Někteří mají různorodější genetické znaky rančerských honáckých koní a mnohem modernějších plemen, jiní jsou téměř shodní se svým originálem - iberským koněm. Tito se však objevují v izolovaných populacích.

V roce 1971 uznal kongres Spojených států Amerických mustangy jako „živoucí symbol historického a průkopnického ducha Západu, který přispívá k rozmanitosti forem života a obohacuje životy amerických lidí".

Dnes je populace mustangů kontrolována a chráněna Bureau of Land Management, ve zkratce BLM.

Trocha historie...

V současné době je jediným opravdu divokým koněm kůň Przewalského, pocházející z Mongolska. Koňovití a rod Equus se však vyvinul v Severní Americe. Na základě výzkumu starých DNA a DNA ze současných jedinců se zjistilo, že kdysi v Severní Americe žily dva úzce příbuzné druhy koně, „divoký kůň" (Equus ferus) a „čáponohý kůň", kterému byla taxonomicky přidělená různá jména.

Primitivní koně žili v Severní Americe v prehistorických dobách. Nicméně, celý rod Equus vymřel na konci poslední doby ledové, asi před 10-12 000 lety, možná kvůli měnícímu se klimatu nebo následkem příchodu lidských lovců. Když do Ameriky doplul Kolumbus, nebyli na kontinentu žádní koně. Ti se sem vrátili s conquistadory, počínaje Kolumbem, který přivezl koně ze Španělska do Karibiku při své druhé výpravě v roce 1493. Domestikovaní koně se na americkou pevninu dostali s příchodem Cortéze v roce 1519.

První mustangové vznikli z koní iberských, kteří byli dovezeni do Mexika a na Floridu. Většina těchto koní měla předky andaluské, arabské a berberské.

První mustangové vznikli z koní iberských, kteří byli dovezeni do Mexika a na Floridu. Většina jich měla předky andaluské, arabské a berberské. Někteří z těchto koní uprchli, nebo byli ukradeni místními obyvateli a rychle se rozšířili po celé západní části Severní Ameriky. Indiáni rychle přijali koně jako hlavní dopravní prostředek. Koně tahali místo psů sáně a výrazně zlepšili úspěšnost Indiánů v bitvách, obchodu a lovu, obzvláště lovu bizonů.

V 19. století začala expanze na západ. Někteří koně patřící průzkumníkům, obchodníkům a osadníkům přitom utekli nebo byli záměrně vypuštěni; tím „obohatili" genetický fond stád pocházejících od Španělů. Bylo běžnou praxí, že farmáři vypustili své koně, aby si v zimě sami nalezli píci. A na jaře si je znovu odchytli a s nimi i některé mustangy. Někteří farmáři se také pokoušeli „vylepšit" divoké stádo tím, že stříleli dominantní hřebce a nahrazovali je zvířaty s lepším rodokmenem.

V roce 1900 čítala Severní Amerika odhadem dva miliony volně se pohybujících koní. Od roku 1900 byl jejich počet drasticky snížen. Začali se chytat a prodávat zejména pro vojenské účely, nebo se poráželi na výrobu potravin, převážně určených domácím zvířatům. Avšak praxe byla daleko horší, lovili se z letadel, trávili.

Toto smutné jednání však konečně vedlo k prvnímu federálnímu zákonu na ochranu divokých, volně se pohybujících koní v roce 1959. Ochrana byla ještě vylepšená zákonem o divokých, volně se pohybujících koních a oslech v r. 1971. Dnes spravuje Lesní správa Spojených států 37 území těchto zvířat v několika západních státech.

Předkové

Mnoho indiánských kmenů provozovalo pečlivý chov svých koní, zlepšovali je pro své účely. Mezi nejschopnější kmeny v tomto směru patřili Komačové, Šošoni a Nez Perce. Nez Perce se stal mistrem v chovu a vyvinul jedno z prvních skutečně amerických plemen: appaloosa.

krajina mustangůU některých současných mustangů najdeme jasné důkazy, že do volně žijících stád byla přimíchána krev jiných domestikovaných plemen koní. Některá stáda vykazují známky anglického plnokrevníka a podobných lehkých dostihových typů koní; podobný proces také částečně vedl k vytvoření amerického quartera. Ostatní stáda vykazují známky těžkých tažných koní. Jiná, více izolovaná stáda si udržela vliv původního španělského koně.

Někteří chovatelé domácích koní považují stáda mustangů za zdegenerovaná či podřadné kvality. Nicméně stoupenci mustangů tvrdí opak. Vzhledem ke krutým životním podmínkám a přirozené selekci bylo mnoho rysů vedoucích ke slabosti a méněcennosti eliminováno. Tvrdí také, že někdy onen „inbreeding" ve skutečnosti soustředil rysy vytrvalosti a odolnosti, díky čemuž je mustang cenným genetickým zdrojem. Bez ohledu na tyto debaty, mustang moderního Západu má několik různých chovných populací, které jsou dnes od sebe geneticky izolovány, a proto mají odlišné vlastnosti podle příslušnosti ke konkrétnímu stádu.

Mustangové dnes...

Mustangové jsou dnes již chráněni podle zákonů Spojených Států, ale zmizeli z několika států, kde byly kdysi jejich populace zjištěné. Několik stovek volně se pohybujících koní přežívá v Albertě a Britské Kolumbii. BLM předpokládá 27 000 kusů volně se pohybujících koní, ale jejich populace v současné době přesahuje 33 000. Více než polovina všech mustangů v Severní Americe se vyskutuje v Nevadě, další významné populace jsou v Montaně, Wyomingu a Oregonu. Dalších 30 000 koní je drženo v různých zařízeních.

Diskuze o využití půdy...

Ohledně přítomnosti volně žijících stád mustangů probíhají četné diskuse. Příznivci tvrdí, že mustangové jsou součástí přírodního dědictví amerického Západu, jehož historie je starší než dnešní moderní postupy využívání půdy a tedy i tato zvířata mají přirozené právo na její obývání. Nicméně jiní lidé i nadále vehementně brojí proti jejich přítomnosti, s tím, že tito koně ničí pastviny a konkurují hospodářským zvířatům.

potrava mustangůDebata, do jaké míry mustangové a dobytek soutěží o potravu, se sestává z mnoha faktorů. Jedna skupina odpůrců, především majitelé skotu a ovcí a ti, kteří jsou závislí na živočišné výrobě, souhlasí, že mustangové degradují pastviny a se soukromým skotem soutěží o státní pastviny. Ekologové se liší ve svých názorech na zařazení mustangů do ekosystému. Berou je buď jako vysazený druh, podobně jako skot, anebo jako obnovený původní druh, který zde v přehistorických dobách žil, i když mezi jeho vyhynutím a znovudovezením z Evropy uplynulo mnoho tisíc let.

Vědci uvádějí, že většina současných stád žije v suchých oblastech, které skot nemůže plně využít hlavně kvůli nedostatku vodních zdrojů. Koně jsou na takové prostředí evolučně lépe přizpůsobeni, mohou se pohybovat až devětkrát dále od vodních zdrojů, než skot, mohou cestovat až 50 mil za den. To jim umožňuje lepší využítí těchto oblastí, které nejsou příliš ideální pro dobytek. Kromě toho, koně tráví živiny úplně odlišně od dobytka, který má 4 žaludky, takže mohou získat dostatek živin z chudší píce než skot (pozn. red.: poněkud zvláštní informace, protože podle jiných zdrojů naopak skot díky předžaludkům dokáže mnohem efektivněji zužitkovat vlákninu, než koně). Takže přežijí v oblastech, kde dobytek bude hladovět.

Management a adopce...

Předsednictvo BLM má za úkol ochranu, správu a kontrolu divokých koní a oslů, a to ze zákona z roku 1971. Musí zajistit, aby byla stáda zdravá a pohybovala se po zdravých územích. Podle zákona z r. 1971 je také střílení nebo otrava mustangů ve volné přírodě nelegální a jeho porušení je stíháno jako trestný čin.

krajina mustangůZdraví dospělí mustangové mají málo přirozených nepřátel kromě horských lvů (pumy). A velmi rychle se mohou množit. Pro zachování rovnováhy v populaci (nebo podle některých: vytvoření prostoru dobytku) je dle zákona jeden z klíčových úkolů BLM určit vhodný management (AML) divokých koní a oslů v oblastech, kde jsou státní pastviny vyhrazené speciálně pro ně. Kontrola populace probíhá prostřednictvím odchytných programů.

Při odchytu mustangů panují přísná pravidla. Jedna metoda využívá koně „vůdce", zvaného „Judas horse", který je naučen vést stádo divokých koní do koralu. Stádo „Judase" instinktivně následuje. Většina odchycených koní je nabízena k adopci, aby jim byla zajištěná humánní, dlouhodobá péče. Adopce je zpoplatněná 25 až 125 dolary. Aby se předešlo pozdějšímu prodeji mustangů na maso, jsou i adoptovaní mustangové stále chráněni zákonem a nemohou být prodáni v prvním roce adopce, s vyjímkou určitých velmi specifických situací.

Protože je mnohem větší počet odchycených koní než jejich potenciálních adoptivních majitelů, usiluje se o snížení počtu koní držených v zajetí. V současné době je jich takto drženo cca 30 000. BLM začalo poprvé veřejně uvažovat o eutanázii jako o možném řešení jejich přemnožení. V lednu 2005 byl bývalým senátorem Conradem Burnsem kongresu předložen kontroverzní dodatek přezdívaný „Burns rider", který umožňuje prodej koní (obvykle s následnou porážkou), kterým je „více než 10 let", nebo, kteří byli „neúspěšně nabídnuti k adopci nejméně třikrát".

Na 110. kongresu Spojených států byly zavedeny právní předpisy rušící „jezdce" a obnovující původní znění zákona. Návrhy prošly Sněmovnou reprezentantů a od poloviny r. 2008 se stále čeká na akci senátu. Na začátku roku 2009 Sněmovna reprezentantů schválila HR1018, Restore Our Mustangs Act (ROAM) - obnovení zákona o divokých, volně žijících mustanzích a oslech, znovuzavedení trestního postihu a zákaz zpracování a přepravy pro zpracování živých nebo zemřelých divokých koní či oslů. Zvyšuje se také snaha vyhledávat mustangům vhodné „adoptivní" domovy. Jedním z příkladů je reklamní soutěž, která dává trenérům 100 dní na trénink 100 mustangů, kteří jsou pak prostřednictvím aukce adoptováni.

Podobné články

Když jsem dělala v roce 2019 první rozhovor s Kateřinou Jindrovou, tušila jsem, že si nepovídáme naposledy. Katčina pracovitost a zápal je totiž…

Idnes.cz

Tváří v tvář klimatickému rozvratu i energetické krizi roste ve francouzských městech hnutí za návrat koňských povozů coby komunální alternativy k…