Konference ČJF: licence od r. 2010 podraží!

4. 5. 2009 Josef Malinovský Autor fotek: Josef Malinovský

Ve středu 29. dubna se v Humpolci konala Konference ČJF, na níž se sešlo celkem 56 ze 66 pozvaných delegátů z krajských oblastí ČJF. Vedle tradičních zpráv členů Výkonného výboru ČJF (VV), dozorčí a disciplinární komise za období 2007/2008 byl hlavním bodem programu návrh na změnu licenčních poplatků od roku 2010. Tento návrh nakonec prošel, a tak všichni licentovaní členové ČJF sáhnou od příštího roku o něco hlouběji do peněženky.

Navíc se VV a Rada ČJF budou na žádost delegátů Konference zabývat možností zpoplatnění nelicentovaných členů ČJF (tzv. hobby jezdců), dále návrhem změny klíče počtu delegátů na oblastních konferencí a novelizací disciplinárního řádu tak, aby byl v souladu se stanovami ČJF, veterinárním řádem a právním řádem ČR.

Pracovní předsednictvo Konference ČJF.


Rada ČJF na základě připomínek členské základny předložila návrh na zrušení, příp. snížení některých zavedených poplatků za poskytované služby v rámci ČJF a nahrazení výpadku v příjmové části rozpočtu zvýšením poplatků za licence. Zvýšení ceny se má týkat pouze licencí členů a nikoliv subjektů a koní.

U osob nad 18 let se cena licence zvýší o částku 200 Kč ročně a u osob do 18 let o částku 100 Kč ročně. Toto navýšení bude děleno následujícím způsobem: 50 % do rozpočtu ČJF a 50 % do rozpočtu oblastí. Podle stavu členské základny byl proveden propočet, zda zvýšení příjmů ČJF o 100, resp. 50 Kč bude dostačující na pokrytí vypuštěných příjmů. Tento propočet je uveden v níže uvedeném přehledu o počtu členů, přičemž částky z příjmů se již týkají pouze čistých příjmů pro ČJF a oblasti, tak jak tyto příjmy vyplývají z navazující tabulky o dělení příjmů mezi ČJF a oblasti ČJF.

Navrhované navýšení:
Mládež: 2 361 osob x 100 Kč = 236 100 Kč
Senioři: 3 482 osob x 200 Kč = 696 300 Kč
Celkem: 932 000 Kč

Navýšení pro oblasti: 466 250 Kč za rok (50 %)
Navýšení pro ČJF: 466 250 Kč za rok (50 %)

Dosud se poplatky dělí takto:
Senioři: 300 Kč (poplatek) - 200 Kč (oblast) – 100 Kč (ČJF)
Mládež: 200 Kč (poplatek) - 100 Kč (oblast) – 100 Kč (ČJF)

Nový návrh: (po započtení navrhovaných změn):
Senioři: 500 Kč (poplatek) - 300 Kč (oblast) – 200 Kč (ČJF)
Mládež: 300 Kč (poplatek) - 150 Kč (oblast) – 150 Kč (ČJF)

Po zvýšení cen za licenci budou s účinností od roku 2010 zrušeny následující poplatky:
- zápis NZ do kalendáře ČJF
- poplatek za ACE GALLOP za servisní zpracování výsledků

A dále s účinností od 1. 1. 2010 bude snížen poplatek za registraci na FEI:
- registrace jezdců a koní na FEI: 500 Kč (od 1. 1. 2010), nyní 1000 Kč, u koní spřežení by zůstala zachována současná cena 300 Kč

V důvodové zprávě k návrhu zvýšení licenčních poplatků bylo uvedeno následující:
Od roku 2006 dochází k postupným výpadkům ve financování od Sazky, a.s., kdy od roku 2006 dostává ČJF pouze 75 % výše uvedené částky schvalované Valnou hromadou ČSTV, tj. cca 3 400 000 Kč. Čili přibližně o 1 100 000 Kč ročně méně, než v předchozích rocích. Dopad tohoto razantního snížení byl v minulých letech eliminován jednak částečnými doplatky Sazky, a.s. za minulé roky a dále úsporami v rozpočtu ČJF (např. technicko-administrativním zabezpečení, zrušení příspěvků na úhradu funkcionářů na MČR, v roce 2009 zrušení příspěvků na technické zabezpečení pořadatelům mezinárodních závodů, ad.). Kvůli nepříznivému vývoji příjmové části rozpočtu byl v roce 2007 na Konferenci ČJF předložen návrh na zvýšení licenčních poplatků z 300 Kč na 500 Kč u jezdců a funkcionářů, který by eliminoval výpadek ze strany Sazky, a.s. Konference ČJF tento návrh neschválila s odůvodněním, že výpadek by měli zaplatit jezdci aktivní ve vrcholovém sportu a nikoli všichni jezdci a funkcionáři.

Za této situace zbývala dvě možná řešení:
1) Snížit výrazně příspěvky na zahraniční výjezdy, poskytované ve výši cca 2 200 000 Kč za rok, a tím omezit podporu startů na zahraničních mezinárodních závodech.
2) Zavést poplatky za zajišťování administrativy ze strany ČJF, spojené s provozováním sportu, zvláště pak na vrcholové úrovni.

Výkonný výbor a Rada ČJF se rozhodly pro variantu č. 2, přičemž byla zohledněna faktická časově-personální náročnost jednotlivých úkonů. Proto byly zavedeny mj. poplatky za registraci na FEI v hodnotě 1 000 Kč za jezdce, resp. koně. Registrace, která je na FEI povinná od roku 2006, představuje na sekretariátu značnou časovou zátěž (registrace řádově stovek jezdců a koní ročně). Dále byly např. zavedeny poplatky na zápis závodů do kalendáře ČJF (jedná se o oficiální zápis do databáze závodů – nutné pro zpracování výsledků, tisk Kalendáře – seznamu závodů, apod.). Zpracování tohoto kalendáře je rovněž časově náročnou administrativní činností.
Díky zavedení poplatků byla dorovnána příjmová část rozpočtu.

Delegáti Konference ČJF při hlasování.

Současný stav financování rozpočtu ČJF je i nadále ohrožen výpadky ve financování ze strany Sazky, a.s. V roce 2008 měla ČJF na základě usnesení VH ČSTV obdržet 3 996 500 Kč. Z této částky však na účet ČJF dorazilo pouze 2 896 000 Kč, a to včetně mimořádné dotace od Ministerstva financí ČR ve výšei 1 605 000 Kč jako náhrady za výpadek Sazky, a.s. Tudíž příjem ze Sazky, a.s. se v roce 2008 propadl na pouhých 1 018 000 Kč (což je přibližně čtvrtina částky obvyklé před rokem 2006).
Kromě toho auditor rozhodl o přepracování hospodářského výsledku Sazky, a.s. v roce 2008 vlivem kurzových změn Kč vůči Euru v průběhu loňského roku.
To má za následek snížení hospodářského výsledku Sazky, která přestala v průběhu prvního čtvrtletí 2009 odvádět veškeré finance do sportovních svazů. Je velmi pravděpodobné, že peníze ze Sazky, a.s. nedorazí do sportovního prostředí ani ve druhém čtvrtletí 2009...

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Konference ČJF nakonec předložený návrh na zvýšení licenčních poplatků schválila. Právě díky tomu je možné zrušit, resp. výrazně omezit současné poplatky zavedené v roce 2008, jejich výběr představuje další administrativní zátěž sekretariátu ČJF a také samotných oblastí.

Po další rozpravě nakonec delegáti Konference ČJF uložili Výkonnému výboru ČJF a Radě ČJF zabývat se možností zpoplatnění nelicentovaných členů ČJF, návrhem změny klíče počtu delegátů na oblastních konferencí a novelizací disciplinárního řádu tak, aby byl v souladu se stanovami ČJF, veterinárním řádem a právním řádem ČR. Je tedy možné, že se nakonec časem dočkáme i tzv. „hobby licencí“ – tedy licencí pro doposud nelicentované členy ČJF. Předpokládaná cena této licence by byla pravděpodobně 100 Kč za rok. 
 

Prezident ČJF Ing. Jaroslav Pecháček.

Podobné články
Deník

Zanedbané a podvyživené psy, koně a další zvířata odvezli koncem letošního srpna z Křižovatky na Chebsku od jejich majitelky Lenky Spáčilové zástupci…

Idnes.cz

Pomůcky pro strojírenství, stavebnictví i automobilový průmysl dnes už celkem běžně vznikají za pomoci 3D tisku. Jakub Ševčík na 3D tiskárně vyrábí…