Koně a voda

30. 5. 2012 The Horse

Sucho, teplo... Ale koně vodu potřebují. Možná by bylo dobré vědět, kolik vlastně mají denně vypít, za jakých podmínek pijí více nebo méně - a jaká voda jim vlastně chutná? Kůň chytrého majitele totiž nemusí žíznit.

Voda - přehlížená živina

Autor původního textu: Kentucky Research Inc.
17. května 2009, článek č. 14174

TheHorse.comNejdůležitější živinou v dietě koní je právě ta, která se jen vzácně přidává do krmení: voda. Přestože je často přehlížená v diskusích na téma výživy, je třeba ji považovat za první limitující živinu u všech koní, protože nedokážou přežít bez vody tolik dní, kolik přežijí bez potravy.

To, kolik vody kůň potřebuje, je dáno množstvím vody, která se z jeho těla ztratila. Ke ztrátám vody dochází prostřednictvím trusu, moči, vydechovaných plynů, potem a u laktujících klisen i mlékem. Tyto ztráty jsou ovlivněny množstvím, typem a kvalitou zkonzumovaného krmiva, podmínkami prostředí a zdravím, fyziologickým stavem a fyzickou aktivitou koně. Pokud mají koně přístup ke zdroji přijatelné vody, vypijí jí tolik, kolik potřebují.

Koně v klidu a mírném klimatu obecně vypijí 3-7 litrů vody na 100 kg tělesné hmotnosti. To je asi 15-35 litrů pro koně o hmotnosti 500 kg. To, kolik vody koně dobrovolně přijmou a potřebují, ovlivňuje především jejich krmná dávka. Obecné pravidlo říká, že příjem vody závisí na příjmu sušiny v potravě, ale tento vztah může podstatně změnit složení a stravitelnost krmiv.

Koně, kteří dostávají pouze seno, pijí více, než koně krmení velkým množstvím koncentrátů se senem nebo kompletními peletovanými krmivy. V jedné studii prováděné Kentucky Equine Research přijali koně krmení pouze pící o 19 % více sušiny za stejného množství stravitelné energie, než koně krmení smíšenou dietou, a vypili o 26 % více vody.

V jiné studii koně krmení přibližně 5,8 kg sena vypili 17,8 kg vody ve srovnání s 10,1 kg vody, kterou vypili koně krmení 1,8 kg jádra plus 1,3 kg sena, což bylo částečně následkem nižšího obsahu sušiny i rozdílného složení krmiv.

Příjem vlákniny ovlivňuje potřebu vody ze dvou důvodů. Za prvé, když koně přijímají píci, voda se přesouvá do střevního prostoru. To má za výsledek snížení objemu krevní plazmy, což spouští pocit žízně. Dávka 2,27 kg sena způsobuje zvýšení celkové bílkoviny v krevní plazmě (což je nepřímý způsob, jak změřit snížení objemu krevní plazmy) a větší příjem vody, než když kůň dostane dávku jádra o stejné hmotnosti.

Za druhé má rostlinná vláknina větší kapacitu držet vodu a je méně stravitelná než jiné složky krmiv; výsledkem je větší ztráta vody trusem.

Ztrátu vody trusem ovlivňuje také fyzikální forma píce. V jedné studii sledující stravitelnost měli koně krmení vojtěškovým senem s dlouhými stonky významně vlhčí trus (81,5 % ve srovnání se 75,2 %), než když dostávali stejné množství stejné píce v podobě pelet.

Dieta může také ovlivnit ztráty vody močí. Vysoký obsah soli podporuje močení a vyvolává žízeň. Také příjem bílkovin nad doporučené množství zvyšuje u koní příjem vody i močení, protože koně se zbavují nadbytku dusíku právě močí. Vedle zvýšené potřeby pít představuje takové krmení zhoršení prostředí koní žijících ve stáji, protože dusík v moči se v podestýlce rozkládá na čpavek.

Také tělesná kondice ovlivňuje příjem vody. Protože tuk obsahuje vody málo ve srovnání s „libovými" tkáněmi, obézní zvířata obvykle potřebují méně vody než zvířata udržovaná v optimální výživné kondici.

Na příjem vody má dále vliv okolní teplota. Koně typicky pijí méně vody v chladném počasí. Příjem vody u odstavčat vystavených nízkým teplotám, -8°C a -17°C, se porovnával s příjmem vody odstavčat ustájených v teplotě 8°C a víc. Příjem vody byl u koní v chladném prostředí až o 14 % nižší.

Další veličiny ovlivňující potřeby tekutin jsou horko a vlhkost, především u pracujících koní. V jednom pokusu se zvýšil denní příjem vody o 79 %, když koně přešli z termoneutrálního prostředí (20°C a 45-50% relativní vlhkost) do prostředí horkého a vlhkého (33-35°C a relativní vlhkost 80-85 %).

Kromě teploty a vlhkosti ovlivní příjem vody koňského atleta i jiné faktory, především doba trvání a intenzita práce a také přizpůsobení se (aklimatizace) koně prostředí. V závislosti na podmínkách, v nichž pracuje, může kůň o tělesné hmotnosti 500 kg přijmout za den i více než 90 l vody.

Kromě koňských atletů pijí více vody než ostatní koně také laktující klisny. Jejich zvýšený příjem je kombinací několika faktorů, především ztráty tekutin při tvorbě mléka a zvýšeného příjmu potravy, aby klisny mohly tvořit dostatek mléka. V závislosti na jiných faktorech, jako je složení krmiv a okolní teplota, které ovlivní objem přijatých tekutin, vypije laktující klisna vážící 500 kg až 75 litrů denně.

Některé nemoci předurčují koně k tomu, že více pije. Koně s průjmem a normálním apetitem i žíznivostí mohou mít obrovské ztráty vody trusem. Tyto ztráty kompenzuje pitím a sníženým močením. Bez vyléčení průjmu však pravděpodobně i tak dojde k dehydrataci. Polydypsie neboli nadměrné pití, především v kombinaci s jinými příznaky, jako je hirsutismus (nadměrné ochlupení), může být příznakem equinní Cushingovy nemoci nebo selhání ledvin.

Přestože je voda často opomíjená při rozpravách o krmení koní, je životně důležitá pro jejich zdraví a pohodu. Proto by měli mít přístup k čerstvé vodě po celý den.

Koně preferují nekyselou vodu

Autor původního textu: Erica Larson
4. září 2011, článek č. 18766

Pokud se okolo koní pohybujete dostatečně dlouho, možná máte zkušenost s koňmi, kteří si vybírají, jaké vody se napijí. Koně, kteří se jen tak něčeho nenapijí, nejen způsobují svým majitelům frustrace, ale mohou být také nebezpeční sami sobě, protože dehydratace je vážný problém. Tým kanadských vědců nedávno zjistil, že koně spíš upřednostňují vodu s neutrálním pH, než vodu kyselou, tedy s nízkým pH. To znamená, že koně, kteří jsou při pití vybíraví, to možná dělají proto, že jim voda chutná kysele.

„Přestože se zjišťovalo, jaké specifické chutě koním chutnají, například peprmint nebo banány, je stále málo výzkumů zabývajících se základními chutěmi," vysvětlila Katrina Merkies, PhD, vědkyně z ontarijské University of Guelph's Kemptville Campus. Její student, Jaime Carson, přednášel výsledky posledního výzkumu v roce na přelomu května a června 2011 na sympóziu Equine Science Society v Murfreesboro, Tennessee.

Destilovaná nebo čistá voda mají pH 7 z 14bodové stupnice (která měří, jak je látka kyselá, neutrální nebo zásaditá). Pro srovnání: kyselá voda má pH nižší než 7 a chutná kyseleji. Citronový džus má například pH 2 ze 14.

Aby se zjistilo, zda koně vykazují silnou averzi ke kyselé vodě, Merkies zkoumala 12 koní (ve věku 2 až 18 let). Každý kůň dostával vždy vodu určité kyselosti (pH 5, pH 3,6 a pH 2,9, kdy se kyselost upravovala přidáváním kyseliny citronové do vody) po dobu čtyř dnů, poté následovaly dva dny „propláchnutí" mezi jednotlivými rozdílnými stupni pH podávané vody. Koně také dostávali během každého testovacího období „kontrolní vodu", která měla pH 7,5. Kyblíky s vodou byly doplňovány podle potřeby a vědci měřili, kolik jaké vody koně denně zkonzumovali.

Klíčové informace, které vědci zjistili:

  • Byl významný rozdíl v množství vody vypité každým koněm za den, a to od 1,5 litru až po 35,8 litrů; tento trend byl konzistentní u každého koně po celou dobu výzkumu;
  • věk, plemeno ani pohlaví nemělo žádný vliv;
  • všichni koně preferovali kontrolní vodu s pH 7,5 před okyselenou vodou;
  • byla zjištěná silná averze k vodám o pH 2,9 a 3,6;
  • byla zjištěná slabá averze k vodě o pH 5;
  • přestože koně měli ke kyselejší vodě averzi, žádný z nich ji zcela neodmítal.

Merkies vyvodila, že testovaní koně preferovali vodu s neutrálním pH před vodou s nižším pH a kyselou chutí. Podle jejich poznatků nebyl proveden žádný podobný výzkum se zásaditými roztoky a nejsou ani plány něco takového provádět („Zásadité roztoky chutnají „mýdlově", není to nic, co by zvířata přijala," poznamenala.).

Pro majitele koní, kteří jsou v pití vybíraví, Merkies navrhuje použít lakmusový papírek nebo test na tvrdost vody, aby zjistili, zda jejich zvířata neodrazuje od pití kyselá chuť vody: „Pokud je pH vody pod 5 (na lakmusovém papírku), může to ovlivnit příjem vody," vysvětlila. „Můžete také použít set na zjišťování tvrdosti vody. Čím je voda tvrdší, tím je nejspíš i zásaditější; čím je měkčí, tím bude kyselejší."

Dále poznamenala, že v některých případech může kyselou vodu zatraktivnit přidání sladidla. Sladidlem může být malé množství jablečného nebo brusinkového džusu nebo Gatorade; ale je dobré se dříve, než přidáte určité sladidlo, poradit s veterinářem.

„(Koně) dokážou při příjmu potravy dobře najít a selektovat specifické prvky podle svých potřeb," dodala Merkies. „Jen proto, že je voda kyselá, ještě neznamená, že je pro koně špatná. Tento výzkum je jen vrcholek ledovce. Víme tak málo o tom, co a jak koním chutná a co vede k tomu, že si koně vybírají, jaké krmivo budou žrát."

„Víme, že koně dokážou být vybíraví v tom, které krmivo a píci budou žrát, a že preferují různé suroviny," pokračovala. „Lepší pochopení toho, co koně preferují, využijí výrobci krmiv a léků, které budou moct dochutit - například přípravky na odčervení, doplňky, léčiva - a díky tomu budou tyto věci pro koně chutnější."

Abstrakt „Discrimination of Water Acidity by Mature Horses" byl publikován v časopise Journal of Equine Veterinary Science v květnu/červnu 2011.

Podobné články

Vědci se pustili už i do zkoumání samotného výcviku koně. Květnatá slova a přirovnání, která jsme zvyklí v souvislosti s ježděním či obecně výcvikem…

Je pravda, že koně nejvíce žvýkají a sliní, když žerou seno? Nemůže se stát, že pastevní náhubek způsobí koním trávicí problémy, protože omezuje…