Počet koní v ČR stoupá aneb Koně v číslech do roku 2010

14. 2. 2011 Lucie Hladová Autor fotek: Lucie Hladová, MZe

Česká republika patří mezi země s tradičním chovem koní. Počet koní se od roku 1996 v ČR stále zvyšuje. Pojďme se podívat, jak to vlastně s těmito zvířaty u nás je: přinášíme vám několik statistik o pohybu koní nejen zařazených v chovu.

Podle informací Českého statistického úřadu bylo evidováno v roce 1993 celkem 18 792 na území ČR, zatímco v roce 1990 celkem 26 924 koní na území tehdejšího Československa. Nyní je evidováno 73 932 koní.

Podle informací z Ústřední evidence koní ČR bylo v republice k 31. 12. 2010 evidováno celkem 74 305 koňovitých (koní, oslů a jejich kříženců s koňmi), z toho oslů a jejich kříženců s koňmi 373. Koní je tak v ČR celkem 73 932. Z tohoto počtu je 985 hřebců a 21 592 klisen zařazených v chovu. Protože však chovatelé pokaždé nedodržují termíny pro nahlášení změn a hlásí je občas i s několikaletým zpožděním, jsou to údaje pouze přibližné.

Dojde-li ke změně majitele, ke kastraci, k porážce, k úhynu nebo utracení, ke ztrátě k vývozu koně, osla a jejich křížence (s výjimkou k účasti na svodu zvířat) je majitel povinen tuto skutečnost nahlásit do pěti dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Speciální úlohu v chovu koní plní dva státní podniky, a to Zemský hřebčinec Písek a Zemský hřebčinec Tlumačov. Neopominutelná je samozřejmě státní příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Nadále tak těmto podnikům budou poskytovány národní dotace (v působnosti Mze), stejně jako chovatelským sdružením.

Ke dni 27. 1. bylo nahlášeno 3 150 hříbat narozených v roce 2010Ke dni 27. 1. 2011 bylo nahlášeno 3 150 hříbat narozených v roce 2010. Avšak opět další registrace stále přicházejí. Počet hříbat narozených v roce 2009, registrovaných k 31. prosinci 2010, činil 4 060. V roce 2003 se narodilo 4 390 hříbat, z toho 1 165 českých teplokrevníků, 404 anglických plnokrevníků a 359 hříbat plemen českomoravský belgický kůň, slezský norik a norik. V roce 2004 se sice počet narozených zvýšil na 4 408 hříbat, v průměru však počet narozených hříbat klesá.

V oblasti šlechtění je v ČR v současné době činných 12 uznaných chovatelských sdružení (uznaná MZe na základě § 5 zákona č.154/2000 Sb., plemenářského zákona), která realizují své šlechtitelské programy celkem pro 20 plemen koní. Nejvíce plemen, celkem devět, zastupuje Asociace svazů chovatelů koní ČR, o.s., která je také chovatelským sdružením zastupujícím nejvíce chovatelů koní.


Na základě využití koní se odvíjí i zastoupení jednotlivých chovaných plemen

Koně v současné době využíváme především jako společníka pro volný čas. Počet koní startujících v jezdeckých soutěžích (v rámci ČJF) však znatelně stoupá. V roce 2008 dokonce přesáhl hranici čtyři a půl tisíce koní a v roce 2009 se přiblížil až k pěti tisícům. Přičemž dle informací Jockey Clubu ČR počet koní startujících ve cvalových soutěžích se drží téměř na stejné úrovni, a to okolo 1 300 koní. Z toho také samozřejmě vyplývá i zastoupení jednotlivých chovaných plemen.

Využití koní je v ČR široké.Nejrozšířenějším plemenem u nás je český teplokrevník, který tvoří 28 % z celé populace koní v naší zemi chovaných. Druhým nejpočetnějším plemenem je anglický plnokrevník, jehož využití není zúženo pouze na dostihový sport. Další příčky v početnosti plemen zaujímají v Čechách a na Moravě tradiční chladnokrevná plemena českomoravský belgický kůň (k 30. 6. 2010 2 304 ks) a kůň norický. Bohužel druhou nejpočetnější skupinu z celého počtu koní u nás tvoří koně bez plemenné příslušnosti, většinou se jedná o meziplemenné křížence. Ti tvoří 27 % koní u nás chovaných. Jedná se trochu o daň vzrůstajícího počtu koní a s tím spojený nedostatek odborných znalostí a zkušeností nových chovatelů.

Právě koně bez plemenné příslušnosti a český teplokrevník zaznamenali navíc za poslední dva roky zřetelný nárůst. Stav k 30. 6. 2008 u českého teplokrevníka byl 19 422 koní, zatímco k 30. 6. 2010 je 20 177 koní. U koní bez plemenné příslušnosti byl stav ke stejným termínům 15 576 (r. 2008) a 18 884 (2010). Tyto dvě skupiny však nejsou jediné, které zaznamenaly nárůst. Přibylo také anglických plnokrevníků, slovenských teplokrevníků, starokladrubských koní, haflingů, slezských noriků, velšských plemen a cob a huculů. Dále také koní plemene quarter horse, český sportovní pony, paint horse, shagya-arab, shetlandský pony, holštýnský teplokrevník, appaloosa horse, fríský kůň, hannoverský teplokrevník, lipický kůň, plnokrevný arabský kůň, holandský teplokrevník, moravský teplokrevník a také kůň kinský! Pro porovnání těchto údajů s málopočetným plemenem mini horse máme tento údaj: k 30. 6. 2010 bylo evidováno 38 koní. Naopak pokles bohužel zaznamenala plemena jako českomoravský belgický kůň, norik, klusák a arabský kůň.

Detailnější informace o počtech koní naleznete v tabulce přiložené pod článkem.

Hnědáků je v republice nejvíce až 46%Nejpočetnějším zastoupením se chlubí hnědáci

Z hlediska zbarvení koní chovaných v ČR jsou nejpočetněji zastoupeni hnědáci (46 %), ryzáci (28 %) a bělouši (11 %). Čtvrtou pomyslnou příčku (5 %) si drží vraníci a o pouhé jedno procento je méně strakošů. Nejméně početné barvy jsou plaváci (3 %),isabely (2 %) a další barvy (0,04 %).

Největším počtem registrovaných hospodářství s chovem koní se za rok 2010 chlubí Středočeský kraj.

Tato hospodářství představují stavení, ve kterém se nachází aspoň jeden kůň. V republice je celkem registrováno 12 742 hospodářství s chovem koní. Největší počet je připisován ke Středočeskému kraji, zatímco největší hustotou osazení na 1 km2 se pyšní Praha.

Více přiblíží tabulka s konkrétními čísly:

/cms/galleries/equichannel.cz/16188/00071865l.jpg

Dovoz koní do ČR stále převládá

Počet koní v ČR se stále zvyšuje, přičemž průměrný počet odchovaných hříbat klesá. Celkový počet vyvezených koní je v posledních 7 letech nižší, než celkový počet koní dovezených. To ukazují i aktuální čísla, kdy v roce 2010 bylo vyvezeno 820 koní, zatímco dovoz činil 1 350 koní. Aktuálním cílem ve šlechtění koní je tak zvýšit konkurenceschopnost českých produktů a tím zlepšit jejich uplatnění na trzích v členských zemích EU, a to především v Německu, které je našim největším partnerem v obchodu s koňmi.

Situaci na domácím trhu s koňmi dokresluje následující tabulka s celní statistikou zahraničního obchodu, kde položka koně, osli, muli a mezci živí (drtivá většina je tvořena koňmi) vykazuje s výjimkou roku 1998 záporné saldo. Zdroj: Celní statistika

Tabulka: statistika zahraničního obchodu (zdroj: Celní statistika)

Trend vzrůstající obliby koní a s tím spojený stoupající počet koní nadále trvá. Narůstání počtu koní je očekáváno také v roce 2011 a i v dalších letech.

Nahlédněte také do přiložených obrázků, kde naleznete mj. tabulku s počty klisen zapsaných v PK vedených v ČR a tabulku s počty plemenných hřebců působících v ČR (zapsaných v PK).

Zdroje informací:

Ústřední evidence koní ČR

Ministerstvo zemědělství ČR - Situační a výhledová zpráva Koně (12/2010)

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…