Oblastní schůze SCHČT zpoza předsednického stolu

Každoročně svolávané oblastní členské schůze předsednictvem Svazu chovatelů českého teplokrevníka jsou ukončeny. Jednání proběhla v devíti oblastech ČR, v termínech od 9. 3. do 31. 3. 2016 a jelikož účast na schůzích byla ve většině oblastí spíše podprůměrná, pouze ve třech případech se sešlo více jak 50 % členů a pozvání na schůze přijalo méně jak 45 % členské základny SCHČT, došlo na konání náhradních členských schůzí.

Na web SCHČT jsou postupně vkládány zápisy z jednotlivých schůzí, z některých oblastí ještě čekáme na vyhotovení opisů. Na oblastních členských schůzích se volili garanti oblastí, delegáti na konferenci a ve volebním období i delegáti na územní členskou schůzi (Čechy a Morava, Slezsko), byli navrhováni členové RPK ČT. Na ostatní volby probíhající na oblastních schůzích musí být nahlíženo spíše jako na předvolební kampaň. O složení předsednictva SCHČT rozhodnou svoji volbou delegáti na územních členských schůzích a podají návrhy na předsedu a 9. člena předsednictva pro dotační politiku a legislativu.

Vážení čtenáři, vážení chovatelé a členové Svazu chovatelů ČT,
SCHČTv tomto článku bych chtěla shrnout, zhodnotit a přiblížit průběhy oblastních schůzí, které jsou každoročně svolávané předsednictvem Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Jednání proběhla v devíti oblastech ČR, v termínech od 9. 3. - 31. 3. 2016 a jelikož účast na schůzích byla ve většině oblastí spíše podprůměrná, pouze ve třech případech se sešlo více jak 50 % členů (středočeská, severomoravská, západočeská oblast), proto se v řadě míst konala náhradní členská schůze. Na každé schůzi byli přítomni členové předsednictva, předseda Miloslav Perníček a členka předsednictva pro legislativu Michaela Kubištová, aby seznámili členy s činností předsednictva v uplynulém roce a informovali o hospodaření svazu. Mám za to, že by chovatelé a členové, kteří se z jakýchkoli důvodů nemohli dostavit, měli být informováni o stavu dění v SCHČT a možná někdy až konspiračnímu dění, které probíhalo v řadě jednotlivých členských schůzí. Ty letošní členské schůze byly volební a bohužel tím byly značně poznamenány, jako by se zdálo, že tu některým přítomným nejde tak o chov, ale spíše o zběsilé získání moci a převzetí vlády. Někde to byla přehlídka netaktnosti a hulvátství, cíleného ovlivňování členů klamavými praktikami, byli jsme svědky různých spekulací a intrik.

Bylo by dobré připomenout, že členové SCHČT nejsou jen lidé z předsednictva a pár ukřičených a snad i zhrzených členů, kteří předvádějí laciné divadlo pro ostatní a přitom ukazují svoji lidskou malost. Ti, kdo tvoří členskou základnu, jsou především lidé, kteří mají zájem o chov koní a o rozvoj plemene ČT, nebo by alespoň měli mít.

Chtěla bych tady vyzdvihnout členy ze středočeské, severomoravské oblasti a oblasit Prahy, neboť zde jednání probíhala naprosto korektně, v dobré atmosféře, členové nechali přednést referáty zástupců předsednictva, volby proběhly bez jakýchkoli připomínek, probíraly se otázky přispívající ke zlepšení chovu a většímu rozvoji SCHČT. Zároveň chci poděkovat všem spravedlivým a rozumným členům za jejich podporu a slova uznání, které dosavadnímu vedení svazu vyslovili ústně i písemně. Bylo příjemné pro vás pracovat.

Na rozdíl od ostatních schůzí, kde svoji hlavní roli sehráli lidé (nazývejme je pravými jmény - členové firmy Equiservis Konzulent s.r.o.), jejichž iracionální chování bylo velice žalostné. Byli jsme svědky dalšího napadání a osočování představitelů předsednictva z výdělečné činnosti, ze střetu zájmů, na několika schůzích (jihočeská, východočeská, západočeská oblast) ani nechtěli řešit otázky chovu a členové odmítli vyslechnout referáty o činnosti svazu za uplynulé období, pouze chtěli odvolit delegáty a navrhnout kandidáty na funkce ve svazu a jít domů. Jistí aktéři se ujali své práce v ovlivňování členů již hodinu před zahájením schůze a nedá se hovořit ani o lobbismu, neboť to se vymykalo všem obecným principům významu tohoto slova. Lobbista se chová čestně a poctivě ke konkurentům a vyvaruje se jakéhokoli jednání, které by mohlo být považováno za korupční, vyžaduje se od něj absolutní otevřenost vlastní osoby, společnosti i skupiny, kterou zastupuje, nesmí úmyslně mást osoby, u nichž je lobbing prováděn, má zákaz rozšiřování nepravdivých, polopravdivých, zkreslených, neověřených či neověřitelných zpráv a zvěstí. V tomto případě je lobbing firmy Equiservis Konzulent s.r.o. naprosto opačný.

S lobbingem související, a pro chovatelskou veřejnost nebezpečný fenomén, označovaný jako „statecapture", je ve své podstatě specifický druh korupce, kdy jsou rozhodovací i legislativní procesy ovládány soukromým subjektem a ovlivňovány v souladu s jeho zájmy a potřebami. V průběhu schůzí záměrně dochází k záměně věcných argumentů podmiňujících názor chovatele k lobbovanému rozhodnutí za získání výhody pro ni samotnou, resp. pro osobu či skupinu, kterou tato osoba chce takto podpořit, bez ohledu na veřejný zájem, nebo častěji rovnou přímo proti nim. V jednotlivých volbách docházelo k výrazným spekulacím, do všech funkcí byli navrhováni členové Equiservis Konzulent s.r.o., např. na jihočeské schůzi, kde byl do všech volených funkcí vybranými členy navrhován jednatel společnosti Equiservis Konzulent s.r.o.. Na všech schůzích, kde se zástupci firmy nacházejí, je požadováno, aby tito pracovníci zaujali místa v předsednictvu a zároveň v radě plemenné knihy, pozice, které se doposud neslučovaly. Zcela opomíjené jsou programy pro chovatele, které byly nastaveny a plně zafinancovány. Práce a výsledky členů současného předsednictva jakoby v ústním podání pracovníků Equiservisu neexistovala, byly předkládány volební listiny již s předepsanými jmény kandidátů, což bylo následně odsouzeno některými přítomnými členy, stejně tak jako chování některých členů, ale na jejich připomínky nebyl brán zřetel (zjištěno ze svazové korespondence - poz. aut.). Někteří navrhovaní kandidáti do předsednictva nebyli navrhovanými ani představeni, dost smutný pohled byl na některá jména, která byla navrhována, neboť nám svoji práci již v minulosti ukázali. A nedá se na to říci nic jiného, než že některým lidem zkrátka chybí soudnost.

Položme si otázku: „Je to ještě stále zájem chovatelů, nebo zájem uvedené firmy?"
Zájem, jehož cílem má být:

  • získat nebo udržet si vliv na klíčových rozhodovacích postech,
  • rozdělení prostředků na šlechtitelskou činnost v rámci zdražení služeb chovatelům (minimálně o 21 % DPH)
  • ve zbylém čase vykonávat pokud možno obstojně i nejdůležitější, aby to všechno nebylo až příliš nápadné

A tak si říkám, pokud takoví lidé jsou, kteří nyní zastávají názor, že vše bylo špatně a rozsévají ho mezi ostatní, možná by jim měla být dána důvěra, aby předvedli své schopnosti a začali více, ochotně a ještě lépe pracovat pro tento svaz a čestně hájit zájmy jeho členů, členů Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Ovšem po zhlédnutí návrhu kandidátů z některých oblastí na přímý vliv dění ve svazu ČT mám jednu jedinou obavu, že se zničí všechno to, co bylo funkční a dobré, že se zašlape do země práce všech, kteří pro tento svaz dosud pracovali oddaně a pilně, že se vytratí duch lidskosti, nesobeckého způsobu myšlení a cítění, nezištného jednání a že se prosperita svazu neposune o krok dopředu ani o krok dozadu, ale o skok nazpět. Proto prosím a apeluji na ještě zbývající členy, kteří dokáží zdravě a racionálně přemýšlet, nebuďte lhostejní k budoucnosti svazu!

Tak hodně štěstí SCHČT a jeho členové.

Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci dlouholetému členu SCHČT a rady plemenné knihy panu Ing. Karlu Regnerovi, který na východočeské schůzi vystoupil s prohlášením, že již nechce kandidovat do RPK ČT, poděkoval všem, kteří ho volili a se kterými spolupracoval. Pan Ing. Karel Regner bez přestávky pracoval pro svaz od roku 2002, 46 let obětoval chovu koní, je to skutečný profesionál ve svém oboru a jeho práce si velice vážíme. A já chci věřit, že to ve skutečnosti nemyslí vážně a že se můžeme těšit z další jeho spolupráce při chovatelských akcích, neboť, pane inženýre, koně jsou Váš život. Veliké díky za Vaši odbornou práci a ochotu pracovat.

Boušková Václava
členka předsednictva SCHČT

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…