Kolegium ASCHK ČR

V pátek 17. 5. 2002 zasedalo v Humpolci kolegium ASCHK ČR, čili zástupci chovatelských svazů dle plemen a regionů.

Původní program setkání doznal změn v posloupnosti projednávaných bodů vzhledem k avizovanému zpožděnému příjezdu prezidenta ASCHK ČR MVDr. J. Dražana. Nakonec se z vážných osobních důvodů s časovou vazbou na prodloužená jednání na státních institucích omluvil a zasedání se nezúčastnil a tak schůzi vedl viceprezident M. Perníček. Z vedení ASCHK ČR chyběl pro pracovní vytíženost ještě ing. K. Regner a ing. J. Hlásek.

Rozpočet

Vyúčtování za rok 2001 přišlo na pořad jednání jako první. Na dvou stránkách A4 byli přítomní seznámeni s předpokládanými a skutečnými náklady a výnosy za minulý rok. Náklady činily 5,498 miliónu a výnosy 5,348 miliónu korun. Rozdíl činil –149 963,16 Kč. V předchozích letech předkládala ASCHK ČR vyúčtování podrobnější (až 8 stránek A4), a tak bude třeba informace doplnit. Kolegium uložilo prezídiu připravit rozsáhlejší podklady o stavu finančních prostředků za rok 2001, včetně počátečních a konečných stavů v rozvaze, dále zprávu revizní komise a návrh uhrazení ztráty za rok 2001.

ASCHK v budoucnu

Druhým a rozsáhlým bodem jednání byla diskuse na téma - návrh činnosti ASCHK ČR v budoucnu. První se vyjádřil tajemník ASCHK ČR ing. K. Kratochvíle - asociace, která vede vede 8 plemenných knih, by se kromě toho měla věnovat spolupořádání celostátních výstav a přehlídek, vydávání časopisu Koně a záštitě a prezentaci koní v zahraničí. Ing. Novotný doplnil, že ASCHK ČR je také partnerem nově vzniklé společnosti Equiservis konzulent, s.r.o., a že by se měly vyjasnit vztahy k SCHČT a k ACHHK. Zástupci právě posledně jmenovaného svazu ing. Karbusický a ing. Tetzelli v řadě příspěvků seznámili přítomné se svými představami a tak si je v závěru článku sdělíme podrobněji.

Ing. Kutěj by si představoval, aby ve stanovách byly zakotveny mechanismy, které by zabezpečovaly předchozí konzultace zástupců svazů a ASCHK před projednáváním na MZe. Ing. Kratochvíle sdělil, že specifické záležitosti svazu projednává MZe s ASCHK a se zástupci příslušného svazu. Řada členů kolegia nesouhlasila se vznikem Equiservisu konzulent, s.r.o. bez jejich vědomí. K tomu si uvedeme následující.

Na společném zasedání ASCHK ČR a SCHČT na Kývalce u Rosic bylo 26. 2. řečeno, že ASCHK ČR nemůže ve značně snížené finanční částce, vypočtené zástupci SCHČT, zajistit práci inspektorů, protože by na to peníze nestačily. Došlo tedy k dohodě, že ASCHK ČR přenechá odborný personál (inspektory) a technické vybavení největšímu chovatelskému svazu - SCHČT. 6.3.2002 potom na společném jednání mezi SCHČT a inspektory, byly navrženy 3 varianty:

 • inspektoři a technický personál se stanou zaměstnanci SCHČT
 • inspektoří a svazy založí servisní organizaci
 • inspektoři si založí servisní organizaci.

  Po diskusi se obě strany dohodly na třetí variantě, s tím, že bude v dozorčí radě zástupce SCHČT a SCHHK. To již byla záležitost, která se konala bez vědomí ASCHK a mimo její pravomoce. Je jistě také s podivem, že druhý největší odběratel této servisní činnosti ASCHK nebyl do dozorčí rady navržen.V rychlém sledu událostí, ve snaze nenarušit kontinutitu inspektorské činnosti, byl s nimil rozvázán pracovní poměr a sepsána smlouva o využívání služeb Equiservisu Asociací a že bude také členem DR.

  Z této situace má většina zúčastněných rozpačité pocity. Někteří inspektoři se cítili „předhozeni“ Svazu ČT, SCHČT se naopak cítil zatížen přílišnými povinnostmi vůči inspektorům a chovatelům koní v celé ČR, Asociaci se zdálo, že byla její vstřícnost hozena přes palubu a kolegium ASCHK ČR má marný pocit ze své existence. A chovatelé koní? Těch je člověku líto, protože se nemohou dobrat žádného smysluplného výsledku nekončících jednání.

  MZe v tomto případě nechalo chovatele koní do sytosti podusit ve vlastní šťávě. Koexistence dvou variant - uznaných chovatelských sdružení samostatně nebo sdružených - vnáší do organizační stránky tolik absurdity a problémů, že si to určitě nikdo takto nepředstavoval a většinu lidí už to nebaví.

  MVDr. Horník správně poznamenal, že celým dnešním jednáním pouze ztrácíme čas. Jednání nebylo řádné připraveno a když nefunguje správně vrcholný orgán, nepracují pořádně ani svazy. Je třeba svolat krizový výbor a vymyslet, jak by to mohlo fungovat jinak. (Nejlépe byli na jednání připraveni zástupci ACHHK.) Ing. Novotný připomněl, že je potřeba do valné hromady připravit podklady pro nalezení řešení z této situace.

  Do usnesení kolegia bylo zapsáno, že do konce května zašlou zástupci svazů své návrhy na možnost řešení situace, do 15. června se sejde prezidium ASCHK ČR s navrhovateli a návazně budou připraveny materiály pro kolegium ASCHK ČR a valnou hromadu, která by se měla konat do konce června, případně v první polovině července.

  Kolegium dále ukládá, že do 24. 5. se setká prezident ASCHK ČR se zástupci PK a projednají záležitosti dotací.

  Náměty z Pardubic

  S rozsáhlým příspěvkem k této otázce vystoupil ing. Karbusický a ing. Tetzelli. Asociace chovatelů huculských koní iniciovala na 10. 5. setkání zástupců chovatelských svazů v Pardubicích, a tak se tam sešli ještě za SCHČT ing. Kutěj a ing. Holík, za ČMB p. Vančura a za pony ing. Štěpanovský. Vznikl návrh na vytvoření tzv. Rady zástupců PK koní, která by si kladla za cíl - spokojeného chovatele jakéhokoliv plemene koní.

  Z legislativního hlediska by mělo vzniknout pouze volné uskupení na základě společenské smlouvy bez právní subjektivity, svolávané k vyřešení konkrétních problémů či sdružení, vzniklé na základě spolkových zákonů či jako obecně prospěšná společnost. Sídlo by mělo být pokud možno ve středu ČR ve Slatiňanech nebo v Kladrubech n. L.

  Oprávněnými subjekty (účastníky, členy, podílníky...) by měly být chovatelské svazy, NH Kladruby n. L., zemské hřebčince, MZe... Za každý oprávněný subjekt by vystupoval 1 zástupce, který byl měl 1 hlas. Nebylo by možné hlasovat o vnitřních záležitostech člena. Pravidelná jednání nebo svolání by se děla na žádost alespoň dvou členů.

  Účelem vzniku Rady zástupců PK by byla spolupráce chovatelských svazů, vedoucích PK, společná jednání a příprava podkladů pro státní správu, koordinace činností na základě ekonomické výhodnosti a odbornosti, poradenství a společná prezentace a propagace. Rada může vzniknout přeměnou ASCHK ČR nebo vznikem nové organizace, tedy například Rady.

  V prvním případě by bylo třeba, aby došlo ke změnám stanov. Členy by byly pouze chovatelské svazy, nikoliv jednotliví členové. Kolektivně by se nerozhodovalo o vnitřních záležitostech chovatelských svazů, rovněž regionální spolky by nemohly exekutivně zasahovat do profesní činnosti vedení PK...

  V druhém případě by mohla vzniknout zv. Rada. Kolegium ASCHK by mohlo schválit přeměnu. Konference ASCHK by mohla přeměnit ASCHK na chov. organizaci chladnokrevných a pony plemen koní, vznikly by nové stanovy, mohly by vystoupit svazy, které by si chtěly vést PK samostatně, proběhla by volba nových statutárních orgánů.

  Zachrání nás koně

  Na závěr si můžeme připomenout, že veškeré nesváry a hádání vnesly mezi chovatele tvz. „blbou“ náladu. Zachrání nás snad jen upřímý kontakt s koněm - jeho nakrmení, vyčištění, pohlazení či projížďka s ním nás přivede na jiné a lepší myšlenky a nápady.

 • Podobné články
  Donn Clifs

  O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

  Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…