Zkoušky výkonnosti chladnokrevných koní – BEGAN 2008 ZV II. stupně (2)

29. 3. 2009 Jindřiška Svobodová Autor fotek: Ivana Maršálková

/Pokračování./ Dokument Metodika chovu slezského norického koně se stala platformou třístupňového systému zkoušek koní. Metodiku sestavilo občanského sdružení Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany. V roce 2008 - po „zkušebních provozech“ v soutěžích chladnokrevníků „BEGAN“ v minulých letech byl již modelovou testací Began 2008 – ZV II. stupně. Pro odměnění výkonů úspěšných koní byla již připravena finanční jednorázová dotace.

Zúčastnění českomoravští belgici, slezští norici a norici mají v pěti letech ukončený tělesný vývoj, jejich exteriér se dá považovat za konstantní. Koně jsou psychicky vyzrálí, jejich výkon prokáže všechny sledované výkonnostní a povahové vlastnosti. Klisny mohou být již reprodukčně aktivní, je evidován jejich první ročník hříbat. V tomto věku je Metodikou navrženo zařazení hřebců do plemenitby. Chovatelé mají jasný obrázek o tom, co chtějí „pustit“ do svého chovu.

Jdeme na to, brácho (Brynet).

SN 1061 Brynet

SN 1061 Brynet - jak začal,...


Kombinace tří výkonů
ZV II. stupně spočívají ve zkoušce zápřahové, v ovladatelnosti na kolbišti (obdoba drezury) a v maximálním výkonu v tahu. U prvních uvedených disciplín je jednou z měřených hodnot čas. U těžkého tahu čas nehraje žádnou roli.

V ovladatelnosti koně (OVL) dle metodiky musí být povinně vlnovka s roztečemi branek 5, 5, 3, 3 m, strkání kmene, začelování s tolerancí + - 10 cm, rampování na skládkoviště, přepřáhnutí kmene na skládkovišti. Vše ve stanoveném limitu daném pro konkrétní podmínky kolbiště.

V zápřahové zkoušce  (FORM) je  prověrkou příkop, mostek, couvnutí proti svahu, vozatajská vlnovka, dále klusová část, cvalová část a povinné stání v klidu po dobu 1 min. Opět omezené časovým limitem.

V maximálním výkonu při těžkém tahu (TT) při ZV nejde o to, kdo utáhne nejvíc a nejdál, ale o to, jak kůň, který rozezná, že zátěž narůstá, ochotně podává výkon a zachovává styl tahu. Od základu 700 kg je postupně přikládáno stokilogramové závaží až do 1000kg. Dráha je dvacetimetrová a kůň v ní nesmí zastavit.

Aron sepřažený s Brynetem - dva hřebci z jiných stájí.

Prohlídka trati je podmínkou i u ZV.

Šemík v ovladatelnosti.

Skládkování - kůň sluchem kontroluje vodiče (Stanga Lola).

Kůň musí reagovat na ruku a povely (Ajda).

Zúčastnění koně
Zkoušek výkonnosti se zúčastnili koně pětiletí a starší, protože v minulých letech neměli možnost testace a možnost odměny za ZV II. stupně. V následujících letech již budou odměny věkově vymezené, pilotní model otevřel pouze prostor stupňovaným testacím a zkušenostem s jejich organizací. Zúčastnila se i klisna čtyřletá, ale nebyla hodnocena v ZV, pouze její výkon zapadal do rozměru soutěží v OVL a ve FORM. Neabsolvovala těžký tah.

Plemena byla zastoupena N, SN, i čmB a v startovním poli soutěží byl i valach, registrovaný jako „chladnokrevný typ“. Vzhledem k tomu, že se v jeden den prolínaly zkoušky výkonnosti a souteže chladnokrevných koní, byla organizace náročná na zajištění spolehlivým týmem a na odbornost a zdatnost rozhodčího.


Výsledky
Uvedené výsledky v OVL se budou vztahovat pouze k ZV, kde rozhodčí nad povinnými překážkami vyslovil hodnocení „splnil“ či „nesplnil“ a časový limit nebyl překročen. Splnil v pořadí od prvního k následujícímu SN 1061 Brynet, SN 46/492 Stanga Lola, N 42/435 Gal, čmB 44/676 Aron (Ivan), chl.t. 69/835 Šemík, čmb 44/30 Ajda, SN 46/391 Síla Vůle. Nesplnila N 72/416 Zuzanka při rampování, taktéž čmB 44/28 Aron. Vyloučen byl výrokem rozhodčího ze ZV čmB 46/446 Brit pro překročení časového limitu  a celkové nepřipravenosti k ZV. Slezská norička 46/622 Slunečnice nebyla v ZV hodnocena pro nízký věk.

Škoda, že nedorazili po omluvě kočího SN 2985 Gondor a N 54/16 Rainer, kteří by jistě předvedli výtečný výkon a jejich míry a výsledky by obohatily chovatelský záznam.

V TT, který následoval ovladatelnost, aby koně nebyli vyčerpáváni zápřežovou zkouškou, splnili kriterium 1000 kg všichni koně, až na čmB 44/446 Brita. Ochota tohoto valacha končila na osmi stech kilogramech.

Zápřežová FORM byla závěrečným ukazatelem kvalit koní. V pořadí od nejlepších spnili tyto páry: Síla Vůle – Slunečnice, Stanga Lola – 1061 Brynet, Zuzanka – Slunečnice, Aron – 1061 Brynet, Aron (Ivan) – Gal, Šemík – Ajda. Problematickou se jevila pouze překážka „couvnutí proti svahu“, jinak klidní a ovladatelní koně parkur zvládali bez obtíží.

Po sečtení splněných disciplin v ZV a po zařazení k plemeni v GZ byli do finanční odměny zařazeni tito koně: čmB 44/30 Ajda, čmB (hřebec bez výběru) 44/676 Aron (Ivan), SN 1061 Brynet, SN 46/492 Stanga Lola, SN 46/391 Síla Vůle.


Základní míry koní
Součástí ZV bylo přeměření zúčastněných koní v základních mírách. Zde zveřejňujeme hodnoty po sobě jdoucí – KVH, KVP, OH, Ohol.

72/416 Zuzanka (N) – 158, 172, 196, 21
69/835 Šemík (m. 69/844 Mafia) – 165, 179, 213, 29,5
44/30 Ajda (čmB) – 164,5, 177, 213, 22
42/435 Gal (N) – 158, 171, 199, 23,5
44/28 Aron (čmB) – 164,5, 176, 204, 26
46/446 Brit (čmB) – 155, 167, 188, 24,5
1061 Brynet (SN) – 158, 170, 206, 24
46/492 Stanga Lola (SN) – 161, 173, 202, 23
44/676 Aron (Ivan, čmB)  a 46/391 Síla Vůle (Sn) - byli se zápisem do Pracovních knížek přeměřování při BEGAN 2007.

Derby v TT párů se syrovými kmeny - Šemík a Ajda.

Na laucigru se v zákrytu veze Ivan za Galánem.

Rovnoměrný odpich Stangy Loly a Bryneta.

BEGAN 2008  soutěžní
Loňské ZV byly upraveny tak, že po absolvování povinných překážek a časového limitu, který byly rozhodčím zaznamenán, pokračovali koně v disciplínách a byli hodnoceni jako ve výkonnostních soutěžích. Proto se zúčastnili a bojovali o ceny v soutěžích i norici.

OVL soutěžní pokračovala dále „podsmykem“ (podtažení kmene pod příčným břevnem), malou rampou, na jejíž vrchol byl tažený kmen uložen navlečením, překonáním kmene v trati, výstupem na terénní val a předposledním „návalek“. Jednoduchá branka byla již jež technickým zdržením v přímočaré cestě do cíle. I zde byl hodnocen celkový čas.

FORM měla také svůj celkový součet času soutěžního mimo hodnocený čas zkoušek. Trať po ZV pokračovala překonáním valu a otočným bodem v trati. Dále se spřežení „propletlo“ břevny vymezeným úsekem ve tvaru špatného Z – tzv. „šikanou“, následným velmi úzkým prostorem „tunelem“ a před cílem zacouvalo jednostarně koly do úzkého vymezeného pásu. Branky před překážkami byly shoditelné a penalizované. Zajímavé bylo uvedení spřežení do klidu na 1 minutu po absolvování povinného padesátimetrového cvalového úseku.

TT pokračoval dle rozhodnutí kočího nad limit 1000 kg a maximum zdolání jednotlivými koňmi bylo opět hodnoceno jako soutěž v TT.


Výsledky v soutěžích

V OVL největší problém způsobovala velká i malá rampa (skládka) a manipulace na ní. Manipulace kmene v určeném prostoru jasně ukáže koně, který nerespektuje ruku vodiče a povely. Technické překážky v soutěži prověřily vodiče.  Mezi prvními třemi se umístila čtyřletá klisna, která výše zmíněný fakt stvrzuje.    

Výsledky: 1. 46/492 Stanga Lola  (J. Svoboda)  2. 46/622 Slunečnice (J. Svoboda)  3. 44/676 Aron (Ivan) (F. Fajgl)
další  42/435 Gal (Galan) (F. Fajgl), 1061 Brynet (J. Svoboda), 44/30 Ajda (E. Ságner), 46/391 Síla Vůle (J. Svoboda), 69/835 Šemík (E. Ságner),  72/416 Zuzanka (M. Bezstarosti), 46/446 Brit (J. Jakl), 44/28 Aron (S. Juříček)


TT soutěžní stanovil vítěze na hranici 1400 kg. Stal se jím  SN hřebec středního vzrůstu 1061 Brynet poté, co v naprostém klidu „naložil“ na své plece sáně s kalibrovanou zátěží a jak se opřel, tak dokončil úkon po dvaceti metrech.

Další pořadí: čmB Aron (Juříček) 1350 kg, N Gal (Fajgl) 1350 kg,  čmB Aron (Ivan) – Fajgl 1350 kg, chl. t. Šemík (Ságner) 1250 kg. Do tohoto umístění byli všichni koně mohutní ,vyjma středního Gala. Následovaly čmB Ajda (Ságner), SN Stanga Lola (Svoboda), N Zuzanka (Bezstarosti), SN Síla Vůle (Svoboda), čmB Brit (Jakl).

Jasně se v této disciplíně projevilo, že klidný, sebevědomý kůň nezaváhá nad tíhou břemene.


Derby v TT v párech bylo bonbónkem na závěr dne, ale zmínka je příhodna v tomto místě. Jako břemeno byly zvoleny výřezy syrových kulatin, které se postupně svazovaly vždy po absolvování kola. Vodič s párem měl za úkol přemístit kulatiny z jednoho místa kolbiště na druhé a zpět, takže koně  předvedli i ochotu a styl v manipulaci na místě. Veškerý průběh byl v klidu s vyloučením pomůcky – biče.

Vítězným párem byli Stanga Lola a 1061 Brynet. Na druhém umístěném páru Gal – Aron (Ivan) bylo patrné, že se kůň vedený na oprati laucigru „veze“ v zástinu koně vedeného napřímo. Můžeme usuzovat, že i zkušenost staršího a protřelejšího koně v soutěžích – Ivana vede k jeho „šetření se“. Třetím párem v soutěži byl Šemík s Ajdou. Ačkoliv valach převyšoval kobylku, ta poctivě  „lehala“ do chomoutu v drobném předstihu. Její ochota byla nezměrná, ale bohužel se brzy snažením vyčerpala.

FORM ukázala, že vyzrálí koně zvládají v aktivním pohybu technicky překážky velmi dobře.  V jednom případě se „mrtvý“ pohyb v couvnutí proti mírnému svahu změnil v kolizi hrozící změnou směru pohybu koní. Také zúžený prostor pro jednostranné couvnutí koly byl pro tři páry ztrátový.

Pořadí od prvního umístěného páru: Stanga Lola – 1061 Brynet, Síla Vůle – Slunečnice, Aron (Ivan) – Gal, Zuzanka – Slunečnice, Aron – 1061 Brynet, Šemík – Ajda.

Šemík z dálky.

Zákulisí.

Že by závada na podvozku??

Kancelář k záznamům ZV rozhodčím.

Doprovodný program.

Ročáci Developer a Gaben zkontrolovali kolbiště před ZV.

Haluzák - veterán František Fajgl, Aron (Ivan) a Gal.
     
Program
V začátku programu došlo i na malé společenské entré: panu Františku Fajglovi byla předána upomínková plaketa z fondů CRCHSN Hradčany, o.s. - nepřenositelný titul „Haluzák vetrán“. Je v pořadí dalším oceněním z tohoto místa, které respektuje jeho pozici v rozvoji soutěží beganů a profesní zdatnost.
V programu byl i prostor pro předvedení kvalitních chovatelských potřeb z dílny sedláře Luboše Jelínka. Parádní „cajk“ na zakázku nejmenovaného mecenáše chladnokrevných soutěží z jeho dílny prezentoval kůň na svém těle. Řemeslná výroba a tradice jsou součástí enviromentálního rozvoje venkova a tak součástí areálu byl i drobný stánkový prodej, zaměřený na místní produkty.


BEGAN 2009 – ZV II. stupně
Letošní termín je posunut do července, aby se mohli přihlásit k podporovaným ZV i majitelé vyhřebených klisen. BEGAN 2009 ZV II. st.  se uskuteční 25.7.2009 v Pěčíně - Hradčanech.

Protože se systém kombinace ZV a volných soutěží osvědčil, bude i letos připravena nejen finanční podpora na koně úspěšné v ZV, ale i ceny pro koně soutěžící ve „sportu“. Je dnes již jisté, že soutěže, které mají úroveň a dobré renomé, mají i příznivce, kteří jsou ochotni finančně či hodnotnými dary podpořit kvalitní výkonné koně.

Přihlásit své koně do ZV mohou majitelé koní bez rozdílu pohlaví a i v letošním roce bez rozdílu chladnokrevného plemene v GZ.

Jindřiška Svobodová, Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s.
 

...tak skončil - vítěz TT.

Podobné články

Náchodský svaz chovatelů koní z.s. a Chov koní Dvorka zve na Přehlídku teplokrevných a chladnokrevných plemenných koní, která se koná 10. srpna 2024…

Svaz chovatelů českomoravského belgického koně ve spolupráci s JK Hipo Jihlava pořádá Den chladnokrevných koní.